Kompetenčný profil manažéra výchovno-vzdelávacej inštitúcie

Kompetenčný profil manažéra výchovno-vzdelávacej inštitúcie

Autor: Mária Pisoňová


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Monografia ponúka čitateľom v našich podmienkach zatiaľ nepublikovaný pohľad na požadované kompetencie manažéra, resp. riaditeľa školy. Súčasné legislatívne požiadavky nevyhnutné na výkon riadiacej pozície autorka porovnáva s medzinárodnými štandardmi. Je implementáciou autorkiných teoretických poznatkov, ale najmä praktických skúseností, zdôrazňujúcich uplatňovanie manažérskych funkcií v práci riaditeľa školy.
Monografia môže byť východiskom pre tvorbu obsahu pregraduálnej prípravy budúcich pedagogických zamestnancov, ale aj pre jednotlivé druhy kontinuálneho vzdelávania určeného vedúcim pedagogickým zamestnancom a vedúcim odborným zamestnancom.
Cieľom publikácie je osloviť čitateľov z radov riadiacich zamestnancov škôl a školských zariadení na všetkých úrovniach riadenia, zákonných zástupcov detí a žiakov a všetkých tých, ktorým záleží na profesionalizácii procesu riadenia škôl v Slovenskej republike.