Materská škola - organizácia a manažment

Materská škola - organizácia a manažment

Autor: Ingrid Konečná Veverková


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 18. 7. 2015Publikácia sa venuje, organizácii a riadeniu prevádzky materských škôl. Naväzuje na predchádzajúce tituly "Riadenie školy a školských zariadení" (2013) a "Ekonomika školy a školských zariadení" (2014), ktoré sa všeobecne venovali problematike riadenia a ekonomiky vzdelávacích zariadení. Zriaďovatelia, manažment a zamestnanci materských škôl v nej nájdu všetky potrebné informácie z jednotlivých oblastí činnosti, ktoré vo svojej každodennej praxi vykonávajú. Predstavuje praktickú príručku na riešenie, formálnych náležitostí (zriaďovacej listina a p.), postupov pri hospodárení a financovaní materskej školy ako aj na to naväzujúcu problematiku organizácie výchovy a vzdelávania a celkového zabezpečenia prevádzky materskej školy. Autorka sa venuje aj prijímaniu detí do materskej školy, ochrane osobných údajov, vedeniu pedagogickej a ďalšej dokumentácie a správe registratúry.
Publikácia „Materské školy – organizácia a manažment“ pomôže čitateľovi zorientovať sa v špecifických, odborných postupoch, súvisiacich so zriadením, riadením, financovaním a s prevádzkou materských škôl. Prináša len skutočne potrebné a praktické informácie tak, aby zamestnanci materských škôl nadobudli potrebné vedomosti a znalosti z oblastí, ktoré sú predmetom ich profesionálneho záujmu. Autorka necituje ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú zainteresovaným buď známe alebo ich možno získať z bežne známych zdrojov, ale prezentuje ich praktické uplatnenie pre jednotlivé oblasti prevádzky materskej školy. Osobitne cennou súčasťou publikácie je preto aj 33 otázok s odpoveďami, 11 vzorov podaní a početné odporúčania pre prax.