Trestný zákon účinný od 1. 11. 2011

Trestný zákon účinný od 1. 11. 2011

Autor:


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 8. 8. 2018Úplné znenie zákona č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon, účinné od 1. 11. 2011, je jednou z radu publikácií edície "Aktuálne právne predpisy." Okrem úplneho znenia zákona získate prehľad o legislatívnych zmenách, ktoré nastali v dôsledku noviel účinných od 1. 9. 2011 a od 1. 11. 2011. Jednou z výhod publikácií edície "Aktuálne právne predpisy" sú názvy, ktoré, pre uľahčenie orientácie v danom predpise, redakčne dopĺňame k vybraným nepomenovaným ustanoveniam. Na okraji každej strany je vyhradený priestor na prípadné poznámky.
Publikácia je určená najmä aplikačnej praxi (sudcom, prokurátorom, advokátom, príslušníkom Policajného zboru), ale i študentom právnických fakúlt.