Úvod do sociológie (E-kniha)

Úvod do sociológie (E-kniha)

Autor: Viera Štefancová


Nakladateľstvo: Vydavateľstvo EKONÓM


Dátum vydania: 6. 4. 2017Cieľom skrípt je oboznámiť študentov so sociológiou ako samostatnou vedeckou disciplínou, s jej významom pri poznávaní  spoločenských javov a procesov a s jej úlohami. Našim zámerom je  priblížiť základné sociologické pojmy, ich chápanie a spoločenský kontext, v ktorom sa používajú. Cieľom textu je poskytnúť študentom základnú orientáciu v problematike, jednotlivé témy sme preto spracovali čo najstručnejšie. S prihliadnutím na rozsah  problematiky sme  výber tém orientovali na zmapovanie  základných spoločenských mechanizmov a hlavných oblastí života spoločnosti tak, aby čitateľ získal v problematike aspoň základný prehľad.  V texte sa tak objavujú pojmy ako  miesto jednotlivca v spoločnosti, spoločenské potreby, hodnoty a normy, sociálne konanie, sociálne inštitúcie a spoločenská zmena, sociálne interakcie, sociálne vzťahy a sociálna organizácia, sociálna komunikácia, sociálne skupiny a kolektívne správanie, sociálna štruktúra a sociálna mobilita. Takisto opis takých základných oblastí spoločenského života, ako sú  rodina, práca,  kultúra,  moc a politika.Jednotlivé témy sú spracované v samostatných kapitolách. Každá kapitola v stručnej podobe predkladá základné vymedzenie pojmu a jeho najdôležitejšie súvislosti, resp. prejavy jeho sociálnej diferenciácie z hľadiska základných podmienok pôsobenia v spoločnosti.