Základy a kazuistika kánonického manželského práva

Základy a kazuistika kánonického manželského práva

Autor: Veronika Čunderlík Čerbová


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 8. 9. 2020Predkladaná publikácia pojednáva o základných inštitútoch kánonického manželského práva latinského obradu. Čitateľa oboznamuje s teoreticko-praktickým podkladom chápania kánonického práva v korelácii a v strete s právom iných cirkví alebo náboženských spoločností či s právom štátu. Na podklade týchto poznatkov je následne predstavená matéria týkajúca sa typov manželstva, formy uzavretia manželstva, manželských prekážok, manželského súhlasu, zániku manželstva, procesné aspekty nápravy manželstva a zisťovania nulity manželstva.
Publikácia originálne a novátorsky prináša na záver každej kapitoly praktické prípady, prostredníctvom ktorých čitateľ aplikuje získané vedomosti na konkrétne situácie.
Autorka čerpala z vlastných pedagogických skúseností, a preto publikácia zohľadňuje didaktické a propedeutické hľadisko.
Problematika publikácie je v dnešnej dobe nanajvýš aktuálna, keďže kánonický manželský proces sa stáva pomerne častým spôsobom riešenia rodinných situácií medzi kresťanmi.