Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - komentár

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - komentár

Autor: Branislav Pospíšil, Jaroslav Macek, Martin Maliar, Vladimír Kitty


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 2. 4. 2016Druhé, podstatne doplnené a prepracované vydanie komentára k zákonu o konkurze a reštrukturalizácii je spracované s cieľom ponúknuť odbornej verejnosti širší pohľad na jednotlivé ustanovenia zákona s prihliadnutím na posledné legislatívne zmeny uskutočnené zákonmi č. 87/2015 Z. z., č. 117/2015 Z. z., č. 282/2015 Z. z., č. 389/2015 Z. z., č. 390/2015 Z. z. a č. 437/2015 Z. z.
Publikácia oproti pôvodnému spracovaniu ponúka aktuálny pohľad širšieho okruhu autorov tak z oblasti praktickej, ako aj z oblasti teoretickej, legislatívnej. Komentár pracuje aj s rodiacou sa judikatúrou v oblasti konkurzného práva a ponúka do diskusie, okrem iného, aj nové praktické skúsenosti z aplikácie jednotlivých ustanovení zákona, a tým sprehľadňuje a vysvetľuje ich podstatu, zmysel, účel a zjednodušuje ich správnu aplikáciu. Z dôvodu poskytnutia čo najkomplexnejšieho pohľadu na problematiku konkurzov a reštrukturalizácií sú súčasťou publikácie aj nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848/EÚ o insolvenčnom konaní, nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní a zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch.
Komentár ako jediný na slovenskom trhu je koncipovaný tak, aby čitateľ získal čo najkomplexnejšie informácie a prehľad tak o konkurznom, ako aj reštrukturalizačnom konaní. Publikácia je určená správcom konkurzných podstát, likvidátorom, advokátom, sudcom a ostatnej právnickej verejnosti zaoberajúcej sa problematikou konkurzov a reštrukturalizácií.
O autoroch:
JUDr. Branislav Pospíšil Po ukončení štúdia na Právnickej fakulte UK v rokoch 2002 až 2006 pôsobil na Ministerstve spravodlivosti SR najprv na odbore legislatívy civilného práva a neskôr vo funkcii riaditeľa odboru obchodného a exekučného práva. Počas pôsobenia na ministerstve sa zúčastňoval na príprave a realizácii reformy insolvenčného práva. Ako aktívny člen komisie pre ďalšie novelizácie konkurzného práva pôsobí aj naďalej. Od roku 2008 je zapísaný v zozname konkurzných a reštrukturalizačných správcov. Aktívne vykonáva správcovskú činnosť, a to v oblasti tak konkurzov, ako aj veľkých korporatívnych reštrukturalizácií. Na tému konkurzného práva pravidelne prednáša doma aj v zahraničí.
JUDr. Jaroslav Macek Absolvoval Právnickú fakultu UK v Bratislave v roku 1996. Už počas štúdia v roku 1995 začal pracovať v bankovom sektore, kde sa venoval najmä konkurznému právu. Od roku 2003 je sudcom Okresného súdu Žilina. Ako sudca obchodnoprávneho úseku vybavuje konkurznú agendu, incidenčné spory a agendu obchodného registra. V rokoch 2006 a 2007 bol podpredsedom Okresného súdu Žilina, v rokoch 2011 a 2012 bol predsedom Okresného súdu Žilina. Od roku 2007 sa venuje pedagogickej a prednáškovej činnosti.
JUDr. Martin Maliar Po ukončení Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pôsobil v rokoch 2003 až 2010 ako vyšší súdny úradník na Okresnom súde Žilina, kde sa venoval najmä problematike insolvenčného a obchodného práva. V roku 2010 bol vymenovaný za generálneho riaditeľa sekcie civilného práva na Ministerstve spravodlivosti SR, kde vykonával aj dohľad nad riadnym výkonom správcovskej činnosti v konkurzoch a reštrukturalizáciách. Od roku 2012 pôsobí na odbore legislatívy občianskeho a obchodného práva, kde sa zúčastňuje na tvorbe zásadných právnych predpisov pre oblasť obchodného, občianskeho a insolvenčného práva v slovenskom a v európskom právnom prostredí.
JUDr. Vladimír Kitta Po ukončení štúdia na Právnickej fakulte UK Komenského v Bratislave sa v roku 1990 začal venovať hospodárskemu právu na Krajskej štátnej arbitráži. Počas jeho pôsobenia v tejto inštitúcii sa podieľal na jej premene na orgán zaoberajúci sa rozhodovaním o novokreovaných obchodných vzťahoch, najskôr ako člen prvostupňového senátu, a následne vo funkcii samosudcu na obchodnom oddelení Krajského súdu v Bratislave. Počas pôsobenia vo funkcii sudcu bol v rokoch 1996 a 1999 menovaný za predsedu Komisie pre novelizáciu konkurzných zákonov. V roku 2006 prijal funkciu riaditeľa legislatívy odboru občianskeho a obchodného práva Ministerstva spravodlivosti SR, kde sa aj naďalej aktívne venuje novelizáciám konkurzného práva.