Zákon o ochrane hospodárskej súťaže – Komentár

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže – Komentár

Autor: Mária T. Patakyová, Miroslava Hrušková, Erika Lovásová, Daniela Lukáčová, Juraj Steinecker, Zuzana Šabová, Silvia Šramelová, Emil Vojtko


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 22. 11. 2022Zákon o ochrane hospodárskej súťaže, rekodifikovaný v roku 2021, predstavuje významný právny predpis pre všetkých podnikateľov pôsobiacich na území Slovenska, ako aj pre orgány verejnej správy. Reguluje formy nedovoleného obmedzovania súťaže (zákaz dohôd obmedzujúcich súťaž, zákaz zneužitia dominantného postavenia, iné formy nedovoleného obmedzovania súťaže), za ktoré v prípade naplnenia skutkových podstát hrozia vysoké pokuty. Taktiež upravuje výkon koncentrácií, ktoré musia byť vopred oznámené Protimonopolnému úradu SR. V neposlednom rade obsahuje pravidlá týkajúce sa menovania predstaviteľov úradu, kompetencie úradu, vyšetrovacie právomoci úradu vrátane neohlásených inšpekcií, konanie pred ním, sankcie, ktoré môže ukladať.
Komentár k tomuto novému zákonu predstavuje najrozsiahlejšiu a najaktuálnejšiu publikáciu svojho druhu. Kolektív autorov, majúcich praktické skúsenosti s aplikáciou súťažného práva, vytvoril dielo, ktoré poskytuje kľúč k tomu, ako sa tento významný predpis uplatňuje v praxi. Obsahuje odkazy na široké penzum ďalších prameňov podstatných pre posúdenie konkrétnych praktických otázok, o ktorých existencii by čitateľ inak nemusel vedieť. Zloženie autorského kolektívu prevažne zo zamestnancov úradu, doplnené o osoby z prostredia správneho súdnictva, advokácie a akadémie predznačuje, že text predstavuje výstup z aplikovaného výskumu, ktorý je zároveň dostatočne praktický pre použitie podnikateľmi, advokátmi, sudcami, zamestnancami orgánov verejnej správy, ako aj širokej verejnosti.