Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - komentár

Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - komentár

Autor: Zuzana Dianová


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 30. 10. 2020Odmeňovanie, zamestnanosť a pracovné vzťahy zamestnancov vo verejnej správe v súčasnosti upravujú viaceré zákonné a podzákonné normy. Na mnohých, najmä obecných úradoch vykonávajú mzdovú a personálnu agendu zamestnanci, ktorí okrem tejto agendy zastrešujú aj iné samosprávne oblasti. Dlhodobo je systém odmeňovania vo verejnej správe nedostatočne pružný, roztrieštený a komplikovaný.
Cieľom tejto publikácie je zrozumiteľným spôsobom vysvetliť jednotlivé ustanovenia zákona č.. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme tak, aby ich čitateľ vedel použiť pri svojej práci s poukáza-ním na najčastejšie sa vyskytujúce problémy v praxi, s uvedením praktických príkladov a riešení.
Komentované ustanovenia sú doplnené aj o aktuálnu judikatúru a o súvisiace platné právne predpisy, ktoré sa na jednotlivé paragrafové znenia vzťahujú.
V prílohe publikácie možno nájsť aj vzory, ktoré majú poslúžiť ako pomôcka pre aplikačnú prax čitateľa.
Publikácia je písaná z pohľadu praxe v samospráve a je preto určená najmä pre zamestnancov obecných a mestských úradov, ale poslúži ako návod aj pre všetkých ostatných, ktorí pôsobia vo verejnej správe a zaoberajú sa problematikou odmeňovania.