Zákon o priestupkoch - komentár, 2. vydanie

Zákon o priestupkoch - komentár, 2. vydanie

Autor: Helena Spišiaková


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 11. 6. 2020Druhé vydanie komentára poskytuje komplexný výklad ustanovení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov s orientáciou aj na potreby miest a obcí.
Autorka zúročila svoje dlhoročné skúsenosti s prejednávaním priestupkov a iných správnych deliktov a pri vysvetlení jednotlivých ustanovení zákona zohľadňuje problémy a osobitosti, s ktorými sa najmä samospráva pri aplikácii tohto zákona potýka. Komentované ustanovenia zákona doplnila o aktuálnu judikatúru slovenských a českých súdov vrátane rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, ako aj o množstvo príkladov a vzorov využiteľných v praxi.
Komentár je rozšírený o:• Zoznam právnych predpisov, podľa ktorých obec ukladá sankcie – pokuty za priestupky a iné správne delikty;• Zoznam zákonov, podľa ktorých obec prejednáva priestupky v blokovom konaní;• Zoznam zákonov, podľa ktorých obecná polícia prejednáva priestupky v blokovom konaní;• Zoznam zákonov upravujúcich priestupky a iné správne delikty, ktoré prejednávajú iné orgány verejnej správy než obec;• Zoznam zákonov, podľa ktorých môže obec vydať VZN v oblasti ochrany verejného poriadku a poriadku v správe;• Prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov v podmienkach obcí – 56 editovateľných vzorov využiteľných v praxi.
Skvelou devízou komentára je jeho špecifické zameranie na podmienky samosprávy, kde v priestupkových a správnych konaniach dochádza často k procesným chybám. Tento komentár bude preto vítanou a užitočnou pomôckou pre predstaviteľov samosprávy, pracovníkov obecných úradov a príslušníkov obecných polícií, ako aj pre právnickú verejnosť, sudcov, advokátov a prokurátorov.