Zákon o rodine – komentár (Lístkovnica)

Zákon o rodine – komentár (Lístkovnica)

Autor: Erik Varga, Edmund Horváth


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Nový zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine priniesol množstvo čiastkových zmien v doteraz platnej právnej úprave rodinného práva (osvojenie, výživné, určenie rodičovstva, úprava styku s blízkymi osobami a i.), zaviedol niektoré nové inštitúty (majetkový opatrovník, konanie o osvojiteľnosti a pod.), komplexne zmenil právnu úpravu náhradnej starostlivosti, vrátil sa k terminologickému rozlišovaniu inštitútov opatrovníctva a poručníctva. Komentár prináša komplexný výklad jednotlivých ustanovení zákona o rodine vrátane súvislostí s ďalšími ustanoveniami zákona a ostatných právnych predpisov. Autori veľkú pozornosť venujú doterajšej právnej úprave, ako aj tradičným pojmom a inštitútom. Prínosom sú aj skúsenosti autorov z aplikačnej praxe. Jeho súčasťou sú súvisiace predpisy, ktoré okrem iného zohľadňujú aj medzinárodnoprávne dokumenty, nariadenia Rady (ES). V judikatúre autori okrem rozhodnutí vnútroštátnych súdov poukazujú aj na niektoré „prelomové“ rozhodnutia Ústavného súdu ČR. V texte sú tiež zapracované procesnoprávne a trestnoprávne súvislosti. Využiteľnosť publikácie v praxi zvyšuje zaradenie vzorov podaní a rozhodnutí. Publikácia je určená širokej právnickej verejnosti, najmä advokátom, sudcom, odborným pracovníkom z oblasti sociálnej práce a rodiny.