Zákon o samosprávnych krajoch - komentár

Zákon o samosprávnych krajoch - komentár

Autor: Jozef Tekeli, Lukáš Tomaš, Marian Hoffmann


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 23. 11. 2021Poznanie právnej regulácie zriadenia samosprávy na úrovni vyšších územných celkov vytvára základný vedomostný rámec pre vykonávateľov územnej samosprávy. V procese uplatňovania verejných subjektívnych práv je mimoriadne dôležité porozumieť dikcii zákona o samosprávnych krajoch, čo sa stalo podnetom k napísaniu komentára k uvedenému zákonu.
Autorský kolektív v zložení doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., JUDr. Lukáš Tomaš a JUDr. Marian Hoffmann, PhD., zhodnotil pri jeho písaní svoje bohaté teoretické poznatky a praktické skúsenosti z oblasti územnej samosprávy. Výsledkom ich práce je dielo, ktoré poskytuje precízny výklad jednotlivých ustanovení zákona o samosprávnych krajoch vo vecnej nadväznosti na najdôležitejšie súvisiace právne predpisy. Vlastný komentár jednotlivých ustanovení zákona je doplnený o právne vety najnovších súdnych rozhodnutí. Pri spracovaní výkladov sa autori neobmedzovali len na vnútroštátnu reguláciu a súdnu prax, ale prinášajú aj komparatívny pohľad na podobné inštitúty zahraničných právnych úprav.
Publikácia „Zákon o samosprávnych krajoch – komentár" predstavuje najkomplexnejšie dielo o krajskom zriadení na knižnom trhu v Slovenskej republike. Je určená nielen predstaviteľom samosprávy vyšších územných celkov, ale aj obciam. Ako vhodný zdroj právnych poznatkov poslúži aj sudcom, prokurátorom, advokátom, ako aj odbornej verejnosti, ktorá prichádza do kontaktu so samosprávou.