Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností-Komentár

Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností-Komentár

Autor: Róbert Gyuri


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 6. 1. 2022Cirkvi a náboženské spoločnosti tvorili v každej historickej etape vývoja spoločnosti jej integrálnu súčasť. Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov predstavuje v súčasnosti základný predpis upravujúci vzťahy medzi štátom a cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Cieľom predkladaného komentára je ponúknuť výklad tohto právneho predpisu s ohľadom na zabezpečenie reálnej ochrany práv a záujmov nositeľov náboženskej slobody – jednotlivých veriacich a cirkví a náboženských spoločností, ako aj oprávnených záujmov štátu a celej spoločnosti.
V súčasnej slovenskej odbornej literatúre a aj celkovo v právnej vede sa otázkam týkajúcim sa náboženskej slobody a otázkam ústavnoprávneho a administratívnoprávneho postavenia cirkví a náboženských spoločností nevenuje dostatočná pozornosť. Z tohto dôvodu predkladaný komentár na niektorých miestach prekračuje z hľadiska svojho obsahového zamerania štandard ustanovený pre takýto druh publikácie a ponúka výklad problematiky v širších súvislostiach a zohľadňuje aj názory a stanoviská iných autorov a odborníkov v oblasti právnej vedy a administratívno-aplikačnej praxe doma a v zahraničí, na ktoré odkazuje. Komentár tak predstavuje istú kombináciu vedecko-akademického komentára a praktickej príručky pre právnu prax. Jeho užívateľmi tak môžu byť nielen odborníci, ktorí sú s problematikou právneho postavenia cirkví a náboženských spoločností pracovne spätí, ale aj všetci tí, ktorí majú záujem hlbšie pochopiť základnú konfesno-právnu úpravu v Slovenskej republike. Komentár je, samozrejme, vhodný aj ako doplnkový študijný materiál pre vedeckých pracovníkov, pedagógov a študentov právnických alebo teologických fakúlt, prípadne aj pre študentov iných súvisiacich spoločenskovedných disciplín.
Dôležitou súčasťou predkladaného komentára je aj relevantná judikatúra súvisiaca s realizovaním náboženskej slobody alebo právnym postavením cirkví a náboženských spoločností, ich vznikom a aj samotnou činnosťou. Vzhľadom na skutočnosť, že rozsah relevantnej judikatúry je veľký, je v predkladanom komentári spracovaná tá najdôležitejšia.