Zo súdnej praxe

Zo súdnej praxe

Autor:


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 11. 3. 2014Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR
ZO SÚDNEJ PRAXE už osemnásť rokov sprevádza svojich čitateľov realizáciou zákonov a predpisov z občianskeho, pracovného, obchodného, trestného a správneho práva v podobe rozsudkov a uznesení Najvyššieho súdu SR. Autorský kolektív – kompetentní odborníci v uvedených oblastiach aplikácie práva – sprostredkúvajú svoje skúsenosti výberom, prezentáciou a komentovaním rozhodnutí a uznesení Najvyššieho súdu SR a od roku 2008 aj nálezov a uznesení Ústavného súdu SR a ďalších vybraných súdov SR.
ZO SÚDNEJ PRAXE je určený pre širokú právnickú obec – advokátov, notárov, súdy, prokuratúry a orgány štátnej správy a pre podnikateľskú verejnosť. Vychádza od roku 1996, od roku 2000 aj v elektronickej podobe CD ROM-u – plnotextovej retrospektívy ročníkov 1996 – 2013, s jednoduchým, prehľadným a účelným používateľským servisom, s priebežnou kumulatívnou aktualizáciou 6x ročne na CD.
ZO SÚDNEJ PRAXE si v priebehu svojej existencie našiel pevné miesto na trhu odborných periodík svojho zamerania. Jeho opodstatnenie dokumentuje pretrvávajúci záujem o jeho odber, čo jeho tvorcov podnecuje k intenzívnym snahám o jeho skvalitňovanie s hľadanie nových foriem a spôsobov jeho prezentácie a zvyšovania jeho informačnej hodnoty.
Nový ročník časopisu prezentuje popri už osvedčenom obsahu – komentovaných rozhodnutiach vrcholových súdov SR – aj pôvodne články z pera profesionálov k aktuálnym témam súčasnej právnej teórie a praxe, s orientáciou na problematiku súdov a súdnictva. Čitateľom sa tak ponúka možnosť nahliadnuť do kuchyne tvorcov legislatívy či priblížiť prácu tých, ktorí výsledky ich práce využívajú v praxi, doplniť a prehĺbiť si profesijné znalosti, s cieľom vytvoriť vhodnú platformu na prezentovanie vlastných odborných skúseností či názorov. Veríme, že ich naša ponuka osloví a príjmu túto zmenu ako pridanú hodnotu, ktorá obohatí ich poznanie a súčasne poskytne spôsob aktívne (autorsky) sa zúčastňovať diania v oblasti svojej profesijnej pôsobnosti.SINGLE


Tlačená verzia časopisu
69,00 €


CD-ROM ročníky 1996 - 2012
79,20 €


Aktualizácia CD v roku 2013
21,60 €


MULTILICENCIA


Multilicencia = 169,80 € + 29,00 € za každú koncovú stanicuPre objednávku multilicencií volajte +421 2 58 10 20 18


Odber CD je viazaný na odber tlačenej verzie časopisu.Doručovanie časopisu bude vydavateľom zahájené dodaním najbližšieho vydania, ktoré bude nasledovať po uhradení predplatného.