Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
15.5.2015
ID: 2885

Recenzia Súkromné právo

f439df19cd844733284039b4dad504d7/SP_obalka.PNG
Zdroj: Wolters Kluwer

Komerčné oznámenie

Wolters Kluwer predstavuje novinku na trhu odbornej právnickej literatúry, mesačník, ktorý rieši súčasné témy civilného práva s dôrazom na aplikáciu právnych inštitútov v praxi.

Obsahom časopisu sú:

  • odborné články z oblasti občianskeho práva, obchodného práva, práva duševného vlastníctva, medzinárodného práva súkromného, pracovného práva
  • články zamerané na praktické využitie jednotlivých inštitútov v aplikačnej praxi, na objasňovanie sporných, resp. diskutabilných ustanovení právnych noriem súkromného práva, ako aj na poznatky získané z rozhodovacej činnosti súdov

Výhody, ktoré čitateľ ocení:

  • nezávislé a odborne spoľahlivé informácie
  • jednoduchá orientácia a prehľadné usporiadanie textu
  • aktuálne témy
  • praktické zameranie, ktoré dáva odpovede na mnohé, zatiaľ nezodpovedané otázky

O autoroch

Autori článkov sú vybraní poprední odborníci z radov advokátov, sudcov, významných osobností akademickej obce a iných odborníkov s dlhoročnou praxou v oblasti súkromného práva. Novinka na trhu odbornej právnickej literatúry, ktorá je výlučne zameraná na oblasť súkromného práva, ponúka zaujímavé riešenia praktických aplikačných problémov a nejasností jednotlivých právnych noriem.

Cieľom časopisu Súkromné právo je vytvoriť priestor pre vecnú diskusiu odborníkov o aktuálnych otázkach aplikačnej praxe s dôrazom na avizovanú rekodifikáciu súkromného práva.

Obsah najnovšieho čísla

ČLÁNKY

doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.
Jednostranná zmena zmluvy (nielen) o finančných službách str. 2

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M.
K aktuálnym výzvam slovenskej praxe ochrany práv detí po ratifikácii Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení (sťažností) – 2. časť str. 8

Mgr. Marek Maslák
Nová právna úprava spotrebiteľského rozhodcovského konania str. 18

JUDr. Katarína Valová, PhD., JUDr. Ján Hamara
Dohody v konaní o dedičstve str. 28

Z ROZHODOVACEJ PRAXE

JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.
Prípustnosť vedľajšieho účastníctva v sporoch o neplatnosť uznesení valného zhromaždenia akciovej spoločnosti str. 34

Ukážkové číslo časopisu si môžete prelistovať a objednať na stránke vydavateľstva Wolters Kluwer, k dispozícii >>> tu.

Wolters Kluwer


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk