17.5.2016
ID: 3332

Zmena podnikateľského prostredia, alebo ďalší „zbytočný“ zákon navyše?

bf8b1177902fa8e8ee8e6face50ea074/Logo_RC.png
Zdroj: Ružička Csekes

Tlačová správa

Vo štvrtok 28. apríla sa uskutočnil odborný seminár advokátskej kancelárie Ružička Csekes k otázkam trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb a dôsledkom, ktoré novoprijatý zákon zo sebou prinesie pre podnikateľské prostredie od momentu jeho účinnosti 1. júla 2016. Stretnutia sa zúčastnili predstavitelia bankového, poisťovníckeho, výrobného, zdravotníckeho, IT a stavebného sektora. Túto vysoko aktuálnu a pomerne kontroverznú tému prezentovali partnerky kancelárie JUDr. Lucie Schweizer a Mgr. Sylvia Szabó.

Stojíme na prahu zmeny podnikateľského prostredia, alebo budeme mať v legislatívnom prostredí o jeden ďalší „zbytočný“ zákon navyše? Túto otázku predniesli autorky prezentácie na diskusnom fóre o trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb, ktorá sa v slovenskom právnom prostredí začne uplatňovať od 1. júla 2016.

Ak porovnáme trendy, ktoré sa sledovali v minulosti pri zavádzaní tohto inštitútu v zahraničí a akceptujeme premisu, že nie je dôvod si myslieť, že Slovenská republika pôjde proti prúdu, počnúc prvým dňom letných prázdnin, sa na legislatívnom javisku zjaví kvázi nové právne odvetvie – korporátne trestné právo. S tým samozrejme súvisí aj vznik novej právnej špecializácie – korporátny trestný právnik. Sám názov už napovedá, že náplň práce bude rozsiahla. Nevyhnutné budú hlboké znalosti trestného práva, hlboké znalosti a prax v obchodnom a občianskom práve, ale aj detailná znalosť procesov a postupov v správnych konaniach rôznorodého charakteru.

Zákon číslo 91/2016 Z. z. o trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb tak prinesie nielen podstatnú zmenu na trhu právnych služieb, ale bude mať i zásadný dopad na chod jednotlivých korporácií aj na podnikateľov - právnické osoby.

Podnikateľské subjekty budú postavené pred otázku či a v akej miere prijať preventívne opatrenia na zamedzenie vzniku trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb a tiež ktoré opatrenia reálne aplikovať, či prípadne ponechať situáciu na vývoj trhu a reagovať až vtedy, keď sa aplikácia trestnoprávnej zodpovednosti začne pertraktovať v médiách alebo sa ich bude priamo týkať.

Rozsah očakávaných prevenčných opatrení je natoľko široký, že ich reálne uskutočnenie bude veľkou výzvou. Otázkou teda bude zváženie individuálnych rizík jednotlivých korporácií a spôsobov, ako sa s nimi v preventívnej rovine vysporiadať. Už dnes je však zrejmé, že žiadna korporácia nechce byť tá prvá lastovička, voči ktorej bude začaté trestné stíhanie, alebo u ktorej jedného dňa zaklopú policajti a začnú vykonávať zaisťovacie úkony (prehliadky, zadržanie majetku, počítačových údajov a pod.). Žiadna z nich sa nechce stať mediálnou celebritou v negatívnom zmysle slova.


Ružička Csekes in association with members of CMS

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava 1

Tel.: +421 2 32 33 34 44
Fax: +421 2 32 33 34 43
e-mail: office-ba@rc-cms.sk

PFR 2016

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk