10.9.2014
ID: 2507upozornenie pre užívateľov

1- eurová s.r.o. už aj na Slovensku

0d 1.1.2015 by mohla byť účinná novela Obchodného zákonníka, na základe ktorej bude možné založiť s.r.o. so základným imaním vo výške 1 Euro.

 
 Nitschneider & Partners
 
Podľa vládneho návrhu novely Obchodného zákonníka, s navrhovanou účinnosťou od 1.1.2015, by malo byť od nového roku možné založiť spoločnosť s ručením obmedzeným so základným imaním vo výške 1 Euro. Na rozdiel od českej úpravy, umožňujúcej založiť s.r.o. so základným imaním vo výške 1 Kč bez ďalších špecifických obmedzení a povinností, je navrhovaná slovenská úprava trochu konzervatívnejšia. Zavedenie možnosti založiť „jednoeurovú“ s.r.o. má byť sprevádzané najmä nasledovnými zmenami.

Dva druhy s.r.o. Predovšetkým, podľa návrhu novely majú po novom existovať dva druhy spoločností s ručením obmedzeným, a to s.r.o. so základným imaním do 25.000 Eur (ďalej v texte len „menšie s.r.o.“) a s.r.o. so základným imaním nad 25.000 Eur (ďalej v texte len „väčšie s.r.o.“).

Povinný údaj o základnom imaní. Menšie s.r.o. budú podľa návrhu novely povinné uvádzať výšku svojho základného imania a rozsah jeho splácania na všetkých obchodných dokumentoch, v písomnom úradnom styku ako aj na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené. Táto povinnosť sa pritom nemá vzťahovať len na novo založené menšie s.r.o., ale aj na všetky už existujúce s.r.o. so základným imaním pod 25.000 EUR.

Splatenie vkladu v celej výške. Ďalšou zo zmien, priamo súvisiacich so zavádzanou možnosťou založiť „jednoeurovú“ s.r.o., je povinnosť splatiť pri vzniku menšej s.r.o. celú výšku základného imania a pri vzniku väčšej s.r.o. vklady v celkovej hodnote aspoň 12 500 Eur. Pre porovnanie, v súčasnosti sú zakladatelia s.r.o., ak nejde o jedno-osobovú spoločnosť, povinní splatiť pri vzniku spoločnosti vklady v celkovej hodnote aspoň 2 500 Eur.

Maximálne 5 spoločníkov. Dôležitou zmenou je aj obmedzenie maximálneho počtu spoločníkov menšej s.r.o. zo súčasných 50 spoločníkov na  5 spoločníkov. Podľa prechodných ustanovení navrhovanej novely sa však ustanovenie o maximálnom počte spoločníkov menšej s.r.o. nebude vzťahovať na spoločnosti založené pred 1.1.2015.

Obmedzenie výplaty zisku. Vo vzťahu k zakladaniu menších s.r.o. so základným imaním pod 5 000 Eur je pomerne dôležitým korektívom aj to, že takáto spoločnosť bude môcť vyplácať spoločníkom podiely na zisku najviac v rozsahu 3/4 dosiahnutého čistého zisku a rozdelenie iných vlastných zdrojov v nej nebude prípustné. Po prípadnom zvýšení základného imania nad 5 000 Eur by však už tieto obmedzenia v spoločnosti platiť nemali.


Príspevok z klientského newsletteru


NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s.r.o.

Cintorínska 3/A
811 08 Bratislava


Tel.:  +421 2 20 92 12 10
e-mail: office@nitschneider.com


Ius Laboris / Affiliate


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk