6.8.2021
ID: 5156upozornenie pre užívateľov

Ako bude možné dosiahnuť cezhraničné rozdelenie slovenských spoločností

Na rozdiel od niektorých iných európskych právnych poriadkov, medzi ktoré patria napríklad český, belgický, fínsky alebo francúzsky, slovenská právna úprava doposiaľ neobsahovala možnosť cezhraničných rozdelení obchodných spoločností. Toto sa však v dohľadnej dobe má zmeniť. Umožní to dlho očakávaná novelizácia právneho rámca cezhraničných premien obchodných spoločností. Konkrétnu úpravu prináša smernica EÚ 2019/2121, prijatá 27. novembra 2019 („Smernica“), ktorá novelizuje existujúcu smernicu 2017/1132 o cezhraničných zlúčeniach.

Lehota na implementáciu skončí 31. januára 2023, pričom však konkrétna predstava implementačného rámca na Slovensku zatiaľ zverejnená nebola. Čo však jasné už je, sú princípy novej právnej úpravy. Tieto budú okrem iného platiť aj pre v súčasnosti využiteľné a známe možnosti cezhraničných operácii, t.j. cezhraničné splynutia alebo zlúčenia. Nové pravidlá budú záväzné pre krajiny EÚ ako aj v ostatné krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA), ktorými sú Nórsko, Island a Lichtenštajnsko, nie však Spojené kráľovstvo, ktoré prestalo byť jeho členom svojim odchodom z EÚ.

Nové pravidlá sa dotknú predovšetkým povinnosti zverejňovania plánovanej cezhraničnej operácie, kritérií kedy je cezhraničnú operáciu možné uskutočniť, ochrany spoločníkov, veriteľov, zamestnancov a kontrolných mechanizmov štátnych autorít, ako aj využitia systému medzištátneho prepojenia jednotlivých obchodných registrov.

Keby bude cezhraničná operácia vylúčená:

Doposiaľ využívané cezhraničné operácie (zlúčenie a splynutie), ako aj tie, ktoré budú po novom umožnené (rozdelenie a premena), sa nebudú aplikovať v určitých hraničných situáciách, tak aby boli dodržané deklarované princípy novej úpravy, predovšetkým ochrana veriteľov a iných zainteresovaných subjektov. Konkrétne, uvádzané cezhraničné operácie nebudú prípustné pre spoločnosti:

 • ktoré sú v likvidácii;
 • ktoré sú v konkurznom konaní alebo prechádzajú preventívnou reštrukturalizáciou;
 • v ktorých sa vykonávajú opatrenia na predchádzanie krízovým situáciám úverových inštitúcií a investičných spoločností podľa smernice EÚ 2014/59/EÚ.

Aké nové cezhraničné operácie bude možné uskutočniť:

 • Cezhraničnú premenu, ktorou bude spoločnosť mať možnosť zmeniť svoju právnu formu zapísanú v registri v pôvodnom členskom štáte na právnu formu v cieľovom členskom štáte ak zároveň do cieľového členského štátu premiestni aspoň svoje sídlo.
 • Cezhraničné rozdelenie, ktoré bude mať tri formy, a to:
 • Úplné rozdelenie (nazývané aj split-up) - rozdeľovaná spoločnosť prevedie všetky svoje aktíva a pasíva na dve alebo viac nadobúdajúcich spoločností a sama zanikne, pričom spoločníci rozdeľovanej spoločnosti dostanú za výmenu podiely v nástupníckej spoločnosti;
 • Čiastočné rozdelenie (nazývané aj split-off) - rozdeľovaná spoločnosť prevedie iba časť svojich aktív a pasív na jednu alebo viac nadobúdajúcich spoločností a sama ostane existovať, pričom spoločnici rozdeľovanej spoločnosti dostanú za výmenu podiely v nástupníckej a prípadne aj v rozdeľovanej spoločnosti. (Pozn.: Slovenské jazykové znenie Smernice obsahuje chybný preklad, keď uvádza, že musí ísť o prevod aktív a pasív na „dve alebo viac“ nadobúdajúcich spoločností. V iných jazykových verziách táto chyba prítomná nie je. Korigendum k Smernici, ktoré by túto chybu opravilo, zatiaľ publikované nebolo. Predpokladáme však, že pripravovaná slovenská implementácia bude vychádzať zo správneho znenia.);
 • Rozdelenie so založením nových nástupníckych spoločností (nazývané aj spin-off) - rozdeľovaná spoločnosť prevedie časť svojich aktív a pasív na jednu alebo viac novozaložených nadobúdajúcich spoločností, avšak v tomto prípade sama rozdeľovaná spoločnosť dostane za výmenu podiely v nástupníckej spoločnosti.

Aké kroky budú potrebné pre všetky cezhraničné operácie:

 • Vypracovať návrh zmluvy o príslušnej operácii. Pri nových operáciách pôjde o zmluvu o cezhraničnej premene alebo zmluvu o cezhraničnom rozdelení;
 • Vypracovať správu správneho alebo riadiaceho orgánu pre spoločníkov a zamestnancov. Časti správy týkajúcej sa spoločníkov sa môže 100% spoločníkov vzdať. Správa v časti zamestnancov sa nevyžaduje, ak by v spoločnosti pôsobili iba členovia orgánov;
 • Vypracovať správu nezávislého znalca. Tejto sa tiež môže 100% spoločníkov vzdať;
 • Zabezpečiť zverejňovanie plánovanej operácie – 1 mesiac pred konaním valného zhromaždenia. Toto bude možné vykonať v registri pôvodného členského štátu alebo na webovom sídle spoločnosti;
 • Schváliť zmluvu o operácii valnými zhromaždeniami zúčastnených spoločností. Vyžaduje sa najmenej dvojtretinová väčšina hlasov;
 • Získať osvedčenie predchádzajúce cezhraničnej operácii, ktoré predstavuje kontrolu splnenia podmienok pre cezhraničnú operáciu. Na Slovensku to bude zrejme už tradične úloha notára, tak ako pri zlúčeniach. Tento bude musieť vydať osvedčenie, že zamýšľaná operácia nesleduje nezákonný alebo nepoctivý zámer (Anti-Abuse Check). Na preskúmanie môže mať až 3 mesiace. Cezhraničná operácia môže byť zablokovaná, ak sa zistí, že transakcia sa vykonáva napríklad s cieľom obísť vnútroštátne právo, právo EÚ alebo má slúžiť na trestné účely. Takéto obchádzanie sa môže okrem iného týkať práv zamestnancov alebo daňových pravidiel. Cieľom tohto je zabezpečiť, aby účasť zamestnancov, prostredníctvom ktorej môžu zamestnanci ovplyvňovať vymenovanie členov predstavenstva alebo dozornej rady, nemohla byť zrušená alebo obídená cezhraničnou premenou;
 • Podrobiť sa automatickému preskúmaniu zákonnosti cezhraničnej operácie zo strany cieľového členského štátu;
 • Uskutočniť zápis do obchodného registra. Na ten účel poslúži relatívne nový systém prepojenia obchodných registrov členských štátov, skracovaný BRIS (Business Registers Interconnection System), aby nenastávali situácie ako v minulosti, kedy sa obchodné registre o tejto operácii v inej členskej krajine nedozvedia vôbec alebo sa dozvedia z výrazným oneskorením. BRIS je v prevádzke od júna 2017. Umožňuje celoeurópsky elektronický prístup k informáciám o spoločnostiach a dokumentom uloženým v obchodných registroch členských štátov a umožňuje obchodným registrom vzájomnú výmenu oznámení o cezhraničných operáciách a o organizačných zložkách.

Čo sú najvýraznejšie zmeny oproti súčasnej úprave postupu cezhraničných operácii:

 • Na rozdiel od existujúcich pravidiel týkajúcich sa cezhraničných fúzií sa budú vyžadovať podrobnejšie informácie pre spoločníkov a zamestnancov spoločnosti, týkajúce sa dopadu príslušnej operácii na tieto osoby. Spoločníkom a zamestnancom tak bude umožnené predložiť svoje pripomienky valnému zhromaždeniu zúčastnených spoločností;
 • Spoločníci búdu mať právo predať svoje podiely za primeranú peňažnú náhradu, ak by hlasovali proti schváleniu cezhraničnej operácie. Takúto primeranú peňažnú náhradu posúdi nezávislý expert, pokiaľ sa spoločníci nevzdajú svojho práva na takéto externé posúdenie. Taktiež budú mať spoločníci právo namietať proti výške primeranej peňažnej náhrady alebo, ak nemali alebo si neuplatnili právo scudziť svoje podiely, proti výmennému pomeru podielov na súde alebo inom príslušnom vnútroštátnom orgáne. Lehota na zaplatenie peňažnej náhrady nebude trvať dlhšie ako dva mesiace od dátumu účinnosti príslušnej operácie.
 • Veritelia budú mať právo na primerané záruky, ktoré im spoločnosti musia ponúknuť. Ak by ich veritelia nepovažovali za dostatočné, budú môcť požiadať o primeranejšie záruky pred súdom, alebo iným príslušným vnútroštátnym orgánom, a to do troch mesiacov od zverejnenia návrhu zmluvy o príslušnej operácii.
 • Aj novo umožnené cezhraničné operácie (rozdelenie a premena), ktoré nadobudnú účinnosť v súlade s uvedenými predpísanými postupmi, nebudú môcť byť vyhlásené za neplatné.

Mgr. Simon Šufliarsky,
advokát


Glatzová & Co., s.r.o.

Hviezdoslavovo
námestie 25
811 02 Bratislava 1

Tel.: +421 232 335 333
Fax: +421 232 335 330
e-mail:    office.sk@glatzova.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk