4.12.2013
ID: 1180upozornenie pre užívateľov

Ako prihlásiť pohľadávku do konkurzu alebo reštrukturalizácie?

V súčasnej dobe na Slovensku zaznamenávame nárast konkurzov a reštrukturalizácii. V prípade, ak sa váš obchodný partner ocitne v konkurze alebo reštrukturalizácii je potrebné, aby ste si svoju pohľadávku voči nemu prihlásili do toho ktorého konania. Ak tak neurobíte včas alebo spôsobom, akým to stanovuje právny predpis, vymožiteľnosť vašej pohľadávky tým môže byť ohrozená.

 
 Glatzová & Co., s.r.o.
 
Pohľadávky, ktoré je možné do konkurzu / reštrukturalizácie prihlásiť

Do konkurzu / reštrukturalizácie si môžete prihlásiť len tie pohľadávky, ktoré vznikli do jeho vyhlásenia, a to tak splatné ako aj nesplatné pohľadávky.

Na základe zmien, ktoré boli prijaté v roku 2012 je do konkurzu (nie však do reštrukturalizácie) možné prihlásiť aj pohľadávky voči osobe dlžníka, ktorá je odlišná od osoby úpadcu, ak sú tieto pohľadávky zabezpečené majetkom úpadcu.

Pohľadávky, ktoré sa do konkurzu / reštrukturalizácie neprihlasujú sú pohľadávky proti podstate, t.j. pohľadávky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním podniku počas konkurzu (napríklad zabezpečenie strážnej služby, dodávky surovín alebo tovaru, atď.) a prednostné pohľadávky, t.j. pohľadávky, ktoré vznikli voči dlžníkovi počas reštrukturalizácie. Takéto pohľadávky sú totiž priebežne vyplácané správcom počas konkurzu alebo priamo dlžníkom počas reštrukturalizácie.

NEZABÚDAJTE: Vyhlásením konkurzu sa prerušujú / povolením reštrukturalizácie sa zastavujú všetky súdne a iné konania, exekučné konania a konania o výkon rozhodnutia, ktoré súvisia s majetkom úpadcu. Z tohto dôvodu je potrebné do konkurzu / reštrukturalizácie prihlásiť aj tie pohľadávky, ktoré ste si už uplatnili na súde alebo v exekučnom konaní.

Prihlásenie pohľadávok na tlačivách na to určených

Prihlášky do konkurzu a reštrukturalizácie je možné podať len na predpísaných tlačivách, ktoré sú zverejnené na stránke Ministerstva spravodlivosti v sekcii formuláre.

Existujú tri druhy tlačív:

 • prihláška pohľadávky ako univerzálny vzor na prihlásenie jednej pohľadávky, tak zabezpečenej, ako aj nezabezpečenej, podmienenej alebo nepodmienenej,
 • prihláška súhrnnej pohľadávky, ktorou môžete prihlásiť viaceré nezabezpečené pohľadávky (pôjde najmä o prípady, ak voči úpadcovi evidujete viacero faktúr),
 • prihláška zabezpečenej pohľadávky, ktorá slúži iba na prihlásenie pohľadávky v konkurze, ktorú máte voči tretej osobe  ale táto pohľadávka je zabezpečená majetkom úpadcu.

TIPY A RADY: Pri vypĺňaní prihlášky sa riaďte informáciami o vypĺňaní a podávaní prihlášok, ktoré  nájdete na jednotlivých tlačivách.

Ak si prihlasujete viacero pohľadávok a nevyužijete súhrnnú prihlášku, spolu s prihláškami musíte podať aj súhrnný prehľad prihlásených pohľadávok.

V prípade nedostatku miesta na tlačivách je možné využiť tzv. voľnú prílohu.

Základné náležitosti prihlášky

Bez ohľadu na to, aké tlačivo prihlášky použijete, v každom musíte vyplniť nasledovné údaje:

 • identifikačné údaje veriteľa a úpadcu
  Musia byť uvedené minimálne v rozsahu meno, priezvisko alebo názov a sídlo. Telefónny kontakt, email a IČO sú nepovinné údaje, ale slúžia na lepšiu komunikáciu veriteľa so správcom a IČO pomôže pri rýchlejšom spracúvaní prihlášky.
 • poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty
  tu je potrebné zaškrtnúť kolónku, ktorá zodpovedá vašej pohľadávke. V tlačive sú dané tieto možnosti: (i) pohľadávky z reštrukturalizačného konania (pohľadávka, ktorá vznikla pri prevádzkovaní podniku počas reštrukturalizácie úpadcu), (ii) pohľadávky z nového úveru poskytnutom v reštrukturalizácii, (iii) pohľadávky z poistenia voči poisťovni, (iv) podriadené pohľadávky alebo (v) iné pohľadávky.
 • právny dôvod vzniku pohľadávky
  Pri právnom dôvode uvediete všetky skutočnosti, ktoré viedli ku vzniku pohľadávky (napríklad neuhradená faktúra č. 1 vystavená na základe objednávky č. XY), to, či si nárokujete príslušenstvo pohľadávky, ak áno, prečo, v akej výške a za aké obdobie. Ak ste svoju pohľadávku vymáhali súdne, uvediete súdne rozhodnutie, ktorým súd zaviazal úpadcu plniť.
 • celková suma pohľadávky
  V časti prihlášky týkajúcej sa právneho dôvodu ste povinný uviesť celkovú sumu, ktorú rozdelíte na istinu a jej príslušenstvo pozostávajúce z úrokov, úrokov z omeškania, poplatku z omeškania a nákladov spojených s uplatnením pohľadávky (t.j. súdny poplatok, trovy právneho zastúpenia priznané súdnym rozhodnutím). Príslušenstvo vyčíslujete ku dňu, v ktorom bolo v Obchodnom vestníku zverejnené uznesenie o vyhlásení konkurzu, resp. o začatí reštrukturalizačného konania. Jednotlivé položky a celkovú sumu si môžete uplatniť v eurách alebo v inej mene, ktorej prepočet na euro vykoná správca.
 • Váš podpis (jeho overenie sa nevyžaduje).

Ak by ste vyššie uvedené údaje nevyplnili, na vašu prihlášku nebude správca prihliadať, čo znamená, že vaša pohľadávka bude z konkurzu / reštrukturalizácie vylúčená.

Prihlasovanie zabezpečenej alebo podmienenej pohľadávky

Zabezpečené pohľadávky je možné prihlásiť iba samostatnými prihláškami, a teda nie je možné využiť súhrnnú prihlášku. Pri prihlasovaní zabezpečenej pohľadávky musíte vyplniť druh zabezpečovacieho práva, sumu, ktorá je ním zabezpečená, deň vzniku zabezpečenia, deň registrácie zabezpečenia, čas registrácie (ak je známe), poradie zabezpečovacieho  práva, právny dôvod jeho vzniku (napríklad zmluva, rozhodnutie súdu, zákon a spôsob akým zabezpečovacie právo vzniklo – vkladom do katastra nehnuteľností, registráciou v notárskom centrálnom registri záložných práv) a predmet zabezpečovacieho práva (majetok, ktorým je pohľadávka zabezpečená).

Ak prihlasujete podmienenú pohľadávku (t.j. budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik závisí od splnenia určitej podmienky), uvediete podmienku vzniku pohľadávky a vyznačíte, že ide o podmienenú pohľadávku.

Doplňujúce údaje

Medzi tieto údaje patrí informácia či vaša pohľadávka má nepeňažný charakter. Pokiaľ máte k pohľadávke exekučný titul (napríklad právoplatné rozhodnutie súdu, notársku zápisnicu), uvediete aj to. Ak sa ohľadom pohľadávky vedie súdny spor, vyplníte súd a spisovú značku konania. Pokiaľ ste účtovnou jednotkou, v prihláške musíte uviesť či pohľadávku evidujete v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody prečo ju neúčtujete.

TIPY A RADY: Univerzálna prihláška obsahuje len kolónku, v ktorej môžete vyznačiť či o pohľadávke účtujete alebo neúčtujete. Nie je tam priestor na uvedenie rozsahu alebo dôvodu neúčtovania pohľadávky, tak ako to vyžaduje zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Preto takéto vyhlásenie urobte na tlačive voľnej prílohy alebo na samostatnej listine, ktorá bude prílohou prihlášky. Ak ste účtovnou jednotkou a takéto vyhlásenie vo vašej prihláške chýba, správca vašu pohľadávku poprie. V prípade popretia pohľadávky vám správca môže pohľadávku uznať po doložení vyhlásenia.

Nezabudnite na prílohy

Všetky skutočnosti, ktoré uvádzate v prihláške ste povinný doložiť prílohami, z ktorých tieto skutočnosti vyplývajú. Ako prílohy stačí predložiť kópie listín, ich overenie sa nevyžaduje. V prípade prihlasovania nepeňažnej pohľadávky je povinnou prílohou znalecký posudok, ktorý určuje jej hodnotu.

Lehota a miesto podania prihlášky

Prihlášky do konkurzu odporúčame podať v základnej prihlasovacej lehote, t.j. do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Lehota začína plynúť v deň, ktorý nasleduje po dni zverejnenia uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Ak posledný deň lehoty pripadne na víkend alebo sviatok, základná prihlasovacia lehota uplynie v najbližší pracovný deň.

V konkurze je možné prihlásiť aj pohľadávky po uplynutí vyššie uvedenej základnej lehoty, avšak najneskôr do zverejnenia zámeru správcu zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku. Následkom podania prihlášky po základnej prihlasovacej lehote je to, že pohľadávku môžete prihlásiť len ako nezabezpečenú (ak by ste aj v prihláške uviedli zabezpečenie, nebude sa naň prihliadať), vaša pohľadávka bude uspokojená len pomerne z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a ako veriteľ nebudete môcť hlasovať na schôdzi veriteľov, byť volený do veriteľského výboru a ani poprieť pohľadávky iných veriteľov.

Prihláška sa v jednom vyhotovení so všetkými prílohami doručuje správcovi a súdu, ktorý vyhlásil konkurz. Základnú prihlasovaciu lehotu stihnete len v prípade, ak prihláška bude  najneskôr v 45. deň po vyhlásení konkurzu prevzatá správcom. Podanie prihlášky  na pošte v posledný deň lehoty  nie je v tomto prípade postačujúce.

NEZABÚDAJTE: Podanú prihlášku nie je možné opraviť ani doplniť. Ak prihláška má chyby, riešením je späť vzatie prihlášky a podanie novej prihlášky, a to najlepšie v základnej prihlasovacej lehote.

Pre prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie platia podobné pravidlá ako pri prihlasovaní pohľadávok do konkurzu. Rozdiel je v tom, že v prípade reštrukturalizácie sa prihláška podáva len správcovi, pričom mu musí byť doručená do 30 dní od zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku, ktorým sa povoľuje reštrukturalizácia. Rovnako ako v prípade konkurzu, aj prihláška do reštrukturalizácie musí byť v tejto lehote prevzatá správcom. Pri reštrukturalizácii netreba zabúdať na to, že prihlášku je možné podať len v 30 dňovej lehote, na podanie prihlášky po lehote sa neprihliada.

TIPY A RADY: Spolu s podaním prihlášky do konkurzu alebo reštrukturalizácie odporúčame podať správcovi aj žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že vaša pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok. Potvrdenie vám slúži ako dôkaz toho, že vaša prihláška bola podaná na predpísanom tlačivo a obsahovala základné náležitosti vyžadované zákonom. To znamená, že prihlášku správca neodmietol z formálnych dôvodov a musí sa ňou zaoberať.


JUDr. Lucia Regecová

JUDr. Lucia Regecová,
vedúca advokátka

Danica Valentová

Mgr. Danica Valentová,
advokátska koncipientka


Glatzová & Co., s.r.o. 

Apollo Business Center
Prievozská 4/B
821 09 Bratislava

Tel.: +421 232 113 039
Fax:  +421 232 144 148
e-mail: office.sk@glatzova.com

JUDr. Lucia Regecová, vedoucí slovenské pobočky
e-mail: lucia.regecova@glatzova.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk