16.8.2019
ID: 4559upozornenie pre užívateľov

Aktualizácia prehľadu reprezentatívnych kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a ich dodatkov pre oblasti sklárstva, stavebníctva, strojárstva, hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie, elektrotechniky a dopravy

Rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (ďalej len „KZVS“) bolo novelou zákona o kolektívnom vyjednávaní nahradené tzv. reprezentatívnymi kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa.

 
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o 
 
Reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa je záväzná aj pre ostatných zamestnávateľov a ich zamestnancov v odvetví alebo v časti odvetvia, pre ktoré je uzatvorená.

Dňa 5. januára 2018 Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVaR SR“) oznámilo prvé dve reprezentatívne KZVS a to pre oblasti sklárstva a stavebníctva.

Dňa 7. augusta 2018 MPSVaR SR oznámilo ďalšie reprezentatívne KZVS, resp. ich dodatky a to pre oblasti sklárstva (už vyššie spomínaná KZVS v znení jej Dodatku č. 1) a KZVS pre novú oblasť strojárstva.

Dňa 4. septembra 2018 MPSVaR SR oznámilo ďalší dodatok k reprezentatívnej KZVS a to pre oblasť stavebníctva (Dodatok č. 6).

Dňa 18. decembra 2018 MPSVaR SR oznámilo ďalšie dve reprezentatívne KZVS, a to pre nové oblasti (i) hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie a (ii) elektrotechniky.

Dňa 11. júna 2019 MPSVaR SR oznámilo dve reprezentatívne KZVS v znení ich Dodatkov č. 1, a to pre oblasti (i) hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie a (ii) strojárstva.

Dňa 8. augusta 2019 MPSVaR SR oznámilo dve nové reprezentatívne KZVS, a to pre oblasti (i) sklárstva a (ii) dopravy a súčasne tiež oznámilo dva nové dodatky k reprezentatívnym KZVS pre oblasti (i) stavebníctva a (ii) elektrotechniky.

tabulka 


Tieto vyššie uvedené reprezentatívne KZVS sú záväzné aj pre ostatných zamestnancov a ich zamestnávateľov v označenom odvetví alebo časti odvetia na úrovni divízie alebo skupiny a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo zverejnené Oznámenie v Zbierke zákonov, ak bolo toto Oznámenie zverejnené do 15.-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca; resp. od prvého dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo zverejnené Oznámenie v Zbierke zákonov, ak bolo toto Oznámenie zverejnené po 15.-tom dni príslušného kalendárneho mesiaca.

To znamená, že tieto reprezentatívne KZVS sú záväzné aj pre všetkých ostatných zamestnávateľov vyššie uvedených odvetví, resp. časti odvetvia, a to bez ohľadu na to, či sú zmluvnou stranou tejto KZVS alebo či sú alebo nie sú členovia zväzov zamestnávateľov alebo podnikateľov daného odvetvia hospodárstva.

Znenia reprezentatívnych KZVS ako aj všetkých KZVS a ich dodatkov sa nachádzajú na web stránke MPSVaR SR - k dispozicii >>> tu.

Výnimky, kedy sa reprezentatívna KZVS nevzťahuje na zamestnávateľa a zamestnancov zamestnávateľa sú v zmysle zákona nasledovné:

  • zamestnávateľa, pre ktorého je záväzná iná KZVS,
  • zamestnávateľa, ktorý je v úpadku, v likvidácii, u ktorého bol zavedený ozdravný režim alebo nútená správa, alebo ktorého postihla mimoriadna udalosť,
  • zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 20 zamestnancov,
  • zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 10% osôb so zdravotným postihnutím,
  • zamestnávateľa, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť menej ako 24 mesiacov.

Uvedené výnimky sa preukazujú ku dňu zverejnenia oznámenia v Zbierke zákonov.


Poliačikova

Mgr. Martina Poliačiková,
advokát
e-mail: martina.poliacikova@r-c.sk


RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.


Vysoká 2/B
811 06 Bratislava

Tel.:    +421 2 3233 3444
Fax:    +421 2 3233 3443
e-mail:    office-ba@r-c.sk

PFR 2018 - d

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk