3.7.2020
ID: 4832upozornenie pre užívateľov

Ďalšia „COVID-19“ novela Zákonníka práce, ktorá má pomôcť zamestnancom aj zamestnávateľom

V súvislosti so situáciou ohľadne pandémie spôsobenej koronavírusom parlament schválil ďalšiu novelu Zákonníka práce (zákon č. 157/2020 Z. z.) s cieľom zmierniť nárast nezamestnanosti.

Novela s účinnosťou od 17. júna 2020 dopĺňa do Zákonníka práce nové prechodné ustanovenie týkajúce sa pracovných pomerov na určitú dobu.

Novela umožňuje nad rámec zákonných limitov ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu jedenkrát a najviac o 1 rok (predĺženie), resp. na 1 rok (opätovné dohodnutie).

Musí ísť však o pracovný pomer na dobu určitú, ktorý:

a) sa má skončiť, resp. sa skončil uplynutím dohodnutej doby v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s COVID-19 (pozn. mimoriadna situácia na území SR naďalej trvá od 12. marca 2020, a to aj po ukončení núdzového stavu, ktorý skončil uplynutím 13. júna 2020), alebo do 2 mesiacov po ich odvolaní,

a

b) nie je možné už predĺžiť alebo opätovne dohodnúť na dobu určitú podľa § 48 ods. 2 Zákonníka práce (pretože už by sa porušil zákonný limit pre trvanie, resp. opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu – t.j. najdlhšie na 2 roky a možno ho predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát).

Opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu je možné iba v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s COVID-19 alebo do 2 mesiacov po ich odvolaní.

V prípade, ak u zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov (napr. odbory, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník), zamestnávateľ je povinný predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov. Inak sa pracovný pomer považuje za uzavretý na neurčitý čas.

 


RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava

Tel.:    +421 2 3233 3444
Fax:    +421 2 3233 3443
e-mail:    office-ba@r-p.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk