4.6.2020
ID: 4807upozornenie pre užívateľov

Dočasná ochrana je pre poctivých podnikateľov, nie špekulantov

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková podala kvalifikovaný podnet na zrušenie dočasnej ochrany poskytnutej Okresným súdom Trnava spoločnosti s ručením obmedzeným QUESTUS s.r.o., keďže z dostupných údajov zverejnených v Registri účtovných závierok je zrejmé, že spoločnosť nespĺňa podmienky na poskytnutie dočasnej ochrany.

„Podanie kvalifikovaného podnetu môže byť vnímané aj ako isté preventívne pôsobenie na tých podnikateľov, ktorí pri podávaní žiadosti vyhlasujú skutočnosti, ktoré nie sú pravdivé. Dočasná ochrana podnikateľov je pre tých, ktorí to potrebujú. Je pre poctivých podnikateľov, ktorí sa kvôli pandémii ocitli v zlej ekonomickej situácii. Ak to niekto bude zneužívať, vždy sa budeme zasadzovať za to, aby dôsledne znášal všetky následky s tým spojené,“ uviedla ministerka spravodlivosti, M. Kolíková.   

Podmienkou na poskytnutie dočasnej ochrany je kumulatívne splnenie všetkých predpokladov pre poskytnutie dočasnej ochrany v zmysle zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii. Jedným z predpokladov na poskytnutie dočasnej ochrany je aj riadne vedenie účtovníctva a neporušenie povinnosti podľa ustanovenia Obchodného zákonníka, v zmysle ktorého je spoločnosť s ručením obmedzeným povinná predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie príslušnému orgánu tak, aby ju tento orgán schválil do 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa riadna individuálna účtovná závierka a mimoriadna individuálna účtovná závierka zostavuje. Zároveň v zmysle Obchodného zákonníka je spoločnosť s ručením obmedzeným povinná uložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín do deviatich mesiacov odo dňa jej zostavenia; to neplatí, ak sa do zbierky listín ukladá podľa osobitného predpisu.

Podľa údajov zverejnených v Registri účtovných závierok spoločnosť s ručením obmedzeným QESTUS s.r.o. zverejnila individuálnu účtovnú závierku naposledy za obdobie január 2012 až december 2012. Uvedená skutočnosť vyplýva aj z výpisu zo Zbierky listín, podľa ktorej ostatná listina uložená pri tejto zapísanej osobe je Účtovná závierka k 31. decembru 2012. Je tak zrejmé, že spoločnosť s ručením obmedzeným QESTUS s.r.o. nespĺňala a nespĺňa podmienky pre poskytnutie dočasnej ochrany.

Napriek individuálnym zlyhaniam, resp. možným špekulatívnym pokusom zo strany niektorých subjektov, považujeme dočasnú ochranu podnikateľa za významné opatrenie pre pomoc podnikateľov, ktorí sú z ekonomického hľadiska negatívne zasiahnutí dopadmi koronakrízy. Za týždeň požiadalo o dočasnú ochranu približne 100 subjektov. Aktuálne evidujeme 59 zverejnených potvrdení o poskytnutie dočasnej ochrany. Súdy aj napriek aktuálnej ešte stále mimoriadnej situácii rozhodujú o dočasnej ochrane podnikateľov rýchlo, a to zväčša do 24 hodín, pričom priemerný čas od potvrdenia o poskytnutí dočasnej ochrany vydaného súdom po zverejnenie v Obchodnom vestníku je v dĺžke do 3 pracovných dní.

Platí, že každý žiadateľ, ktorý žiada o dočasnú ochranu, je povinný v žiadosti vyhlásiť, že spĺňa predpoklady pre poskytnutie dočasnej ochrany,  a že údaje a vyhlásenia uvedené v žiadosti sú pravdivé.

Ak žiadosť spĺňa predpísané náležitosti, súd podnikateľovi bezodkladne poskytne dočasnú ochranu, a to tak, že vydá potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany.

Ak na poskytnutie dočasnej  ochrany neboli splnené predpoklady, predpoklady na jej poskytnutie zanikli alebo podnikateľ pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany, môže súd či už  z vlastného podnetu alebo na základe kvalifikovaného podnetu rozhodnúť o zrušení poskytnutej dočasnej ochrany.

Konanie o zrušení dočasnej ochrany začína na základe podnetu, ktorý okrem všeobecných náležitostí podania obsahuje opis skutočností odôvodňujúcich dôvodnú pochybnosť o tom, že predpoklady na poskytnutie dočasnej  ochrany neboli splnené, predpoklady na jej poskytnutie zanikli alebo podnikateľ pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany.

Ak súd začne konanie  o zrušení dočasnej ochrany, v uznesení o začatí konania vyzve podnikateľa pod dočasnou ochranou, aby najneskôr do piatich pracovných dní doručil súdu písomné vyjadrenie k dôvodom začatia konania, osvedčil skutočnosti, či na poskytnutie  dočasnej ochrany boli predpoklady, predpoklady na jej poskytnutie nezanikli alebo podnikateľ pod dočasnou ochranou neporušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany a predložil súdu zoznam svojho majetku k 12. marcu 2020, zoznam svojich záväzkov k 12. marcu 2020 a zoznam svojich spriaznených osôb k 12. marcu 2020.

V prípade, ak poskytnutá dočasná ochrana podnikateľa zanikla na základe rozhodnutia súdu v konaní o zrušení dočasnej ochrany, takýto podnikateľ nemôže žiadať o poskytnutie dočasnej ochrany opätovne. Ak súd rozhodne o zrušení dočasnej ochrany, súd bezodkladne zverejní údaje o podnikateľovi pod dočasnou ochranou spolu s informáciou, že dočasná ochrana zanikla, v Obchodnom vestníku. Dočasná ochrana zaniká deň nasledujúci po dni zverejnenia.

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk