23.10.2020
ID: 4918upozornenie pre užívateľov

Dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca

Dohoda o hmotnej zodpovednosti je osobitná dohoda, ktorou sa zamestnanec zaväzuje na seba prevziať zodpovednosť za zverené hotovosti, platobné karty, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat. Pojem „zverenie“ neznamená len odovzdanie týchto hodnôt zamestnancovi, ale súčasne možnosť výlučnej dispozície zamestnanca týmito hodnotami.

Pre tento druh zodpovednosti je charakteristické, že sa jedná o tzv. zodpovednosť s prezumpciou (predpokladom) viny zamestnanca. To znamená, že v prípade vzniku škody musí preukázať zamestnanec svoju vlastnú nevinu. Zavinenie tretích osôb (napr. páchateľov krádeže) samo osebe neznamená zánik hmotnej zodpovednosti. Zamestnanec sa zbaví zodpovednosti celkom alebo sčasti len vtedy, ak preukáže, že schodok nezavinil napríklad práve preto, že v  dôsledku úmyselného konania tretích osôb mu bolo znemožnené hospodáriť so zverenými hodnotami.

Zaujímavosťou je, že za predpokladu, že je naplnená skutková podstata tohto druhu zodpovednosti, jej uplatnenie má prednosť pred uplatnením všeobecnej zodpovednosti.

Zodpovedným subjektom je zásadne zamestnanec v pracovnom pomere bez ohľadu na to, či ide o plný alebo čiastočný pracovný úväzok. Hmotná zodpovednosť zamestnancovi vzniká za predpokladu platne uzatvorenej pracovnej zmluvy, plnej spôsobilosti zamestnanca na právne úkony, písomne uzavretej dohody o hmotnej zodpovednosti so zamestnávateľom a za predpokladu, že vznik škody na zverených hodnotách bol priamo  zapríčinený zamestnancom pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s týmto plnením.

Z tohto hľadiska ide napríklad o pozíciu pokladníka (zverená hotovosť v pokladni), zamestnanca za priehradkou (hotovosť, ceniny, kolky), zamestnanca v obchode (dohľad nad tovarom), zamestnanca v sklade (zodpovednosť na tovar v sklade). Z toho vyplýva, že dohodu o hmotnej zodpovednosti zamestnanca nemožno uzatvoriť v prípade vecí, ktoré nie sú určené na obeh a obrat ako sú napr. motorové vozidlá, drobné krátkodobé predmety v používaní a pod. Dohody o hmotnej zodpovednosti, ktorých predmetom sú motorové vozidlá, sú neplatné a zodpovednosť vodiča za zverené motorové vozidlo možno posudzovať iba podľa všeobecnej zodpovednosti zamestnanca.[1]

Jednou z podmienok zodpovednosti zamestnanca je vznik schodku. Schodok je účtovný rozdiel medzi stavom zverených hodnôt a údajmi účtovnej evidencie. Skutočný stav pritom musí byť nižší ako účtovný stav. Pri schodku teda musí zverený predmet chýbať, pričom zamestnanec je povinný zamestnávateľovi nahradiť skutočnú škodu. Škodu môže nahradiť v peniazoch, alebo uvedením do predchádzajúceho stavu. 

Na rozdiel od slovenskej ustálenej judikatúry, v zmysle českej judikatúry je na mieste upozorniť na rozdiel, že medzi zverené hodnoty nie je možné zahrnúť platobnú kartu. Platobná karta totiž nenapĺňa vyššie uvedené charakteristické znaky - sama osebe nie je predmetom obratu alebo obehu a zároveň na ňu s ohľadom na povahu schodku nemôže žiadny deficit vzniknúť. Schodok je rozdielom medzi skutočným stavom zverených hodnôt, ktoré zamestnanec prevzal na vyúčtovanie a údajom účtovnej evidencie. V prípade platobnej karty je faktické čerpanie vždy totožné s údajmi uvedenými v účtovnej evidencii, preto nie je vznik deficitu ako takého možný.[2]Za predpokladu, že by zamestnanec spôsobil škodu pri vykonávaní platieb kartou, bola by taká škoda v zmysle českých právnych predpisov postihnuteľná na základe všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škodu.

Vznikom schodku vzniká nárok zamestnávateľa na náhradu škody. Ak je v dohode určená lehota na vrátenie zverených predmetov, nárok zamestnávateľa na náhradu škody vzniká až uplynutím dohodnutej lehoty. Vznikom nároku zamestnávateľa na náhradu škody začína plynúť dvojročná premlčacia lehota podľa ustanovenia § 106 Občianskeho zákonníka. Nakoľko ide o premlčaciu dobu, nárok aj po uplynutí premlčacej doby nezaniká. Ak však pri súdnom spore zamestnanec namietne premlčaciu dobu, zamestnávateľ nemôže účinne uplatniť svoje právo na súde.

Zákonník práce upravuje aj zánik dohody o hmotnej zodpovednosti. Je ju možné ukončiť buď dohodou medzi zamestnávateľom a zamestnancom alebo aj odstúpením.
V prípadoch odstúpenia od dohody, zákon taxatívne vymedzuje dôvody, z ktorých tak možno urobiť, ako je preradenie zamestnanca na inú pracovnú pozíciu, zaradenie zamestnanca na iné pracovisko alebo ak zamestnávateľ v čase do jedného mesiaca po tom, čo dostal od zamestnanca písomné upozornenie, neodstráni nedostatky v pracovných podmienkach, ktoré bránia riadnemu hospodáreniu so zverenými hodnotami. Odstúpenie sa musí oznámiť zamestnávateľovi písomne.

Zhrnutie: Podmienkou na to, aby zamestnanec zodpovedal za schodok na zverených hodnotách, je uzatvorenie písomnej dohody o hmotnej zodpovednosti. Bez uzatvorenia tejto dohody zodpovedá zamestnanec len podľa všeobecných ustanovení o zodpovednosti za škodu, kde však zamestnávateľ musí jednak preukázať zavinenie zamestnanca za škodu a jednak výška škody pri nedbanlivostnom zavinení je limitovaná.

Mgr. Dóra Farkas
advokátsky koncipient, senior associate

V4 _logo 200

 V4 Legal, s.r.o.

Tvrdého 4
010 01 Žilina

Tel.:    +421 41 321 12 90
Tel.:    +421 2 321 012 30
e-mail:    info@v4legal.sk
e-mail:    bratislava@v4legal.sk

 

[1] (publikovaná judikatúra: R 12/1976)

[2] Csölle, Z.: Jak je to s odpovědností za škodu v případě transakcí platební kartou? Práce a mzda 2013/11, 2013. 2s


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk