29.5.2020
ID: 4806upozornenie pre užívateľov

E-shop - Zákonné náležitosti predaja tovaru alebo služieb cez internet

Súčasná situácia „prinútila“ viaceré spoločnosti a podnikateľov zamyslieť sa nad spôsobom svojho podnikania. Uzatvorením kamenných obchodov na niekoľko týždňov sa otvorili možnosti pre iné, predovšetkým online predajne a online poskytovateľov služieb a bitka o potenciálneho zákazníka sa presunula na internet. Najväčšie eshop-y na Slovensku a v Čechách zaznamenali za uplynulé obdobie 80% medziročný nárast tržieb. Ak niekto zvažoval a rozmýšľal nad tým či spustiť online predajňu alebo nie, momentálna doba mu dala jasnú odpoveď.

V závislosti od druhu tovaru a služby, ktoré budú ponúkané na internete sa líšia aj zákonné náležitosti, ktoré musí predajca a poskytovateľ splniť. V zásade však niektoré zmluvné dokumenty sú rovnaké pre predaj akéhokoľvek druhu tovaru alebo služby na internete. Ide najmä o nasledovné:

 • Obchodné podmienky predaja tovaru alebo služieb;
 • Reklamačný poriadok;
 • Ochrana osobných údajov;
 • Pravidlá používania Cookies;
 • Informácia o alternatívnom riešení sporov.
Obchodné podmienky

Okrem základných informácií ohľadom predávajúceho ako je jeho obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, kontaktných údajov prípadne ako i údajov na prevádzkareň pokiaľ je zriadená a i., sú najdôležitejším zmluvných dokumentom internetového obchodu jeho obchodné podmienky. Práve v nich sú obsiahnuté všetky informácie o:

 • spôsobe predaja,
 • okamihu uzavretia zmluvu,
 • vzniku záväznej objednávky,
 • platobných a dodacích podmienkach
 • možnostiach reklamácie tovaru, jeho vrátenia ako
 • odstúpení od zmluvy,
 • orgáne dozoru, atď.  
Pri ich tvorbe môžete použiť vzor obchodných podmienok iného e-shop-u (najlepšie takého, ktorý predáva obdobný tovar) ani to však vám nezaručí, že Vaše obchodné podmienky budú v súlade so zákonom. Pri kontrolách obchodných podmienok Slovenskou obchodnou inšpekciou (SOI) však viac ako 50% kontrolovaných obchodných podmienok e-shop-ov je chybných a neobsahuje zákonom predpísané náležitosti.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok môže byť na Vašom e-shop-e vedený ako samostatný dokument alebo môže byť súčasťou obchodných podmienok. Reklamáciou si uplatňuje spotrebiteľ u prevádzkovateľa vady tovaru. V reklamačnom poriadku je potrebné informovať o záruke, spôsobe a podmienkach doručenia reklamovaného tovaru, o výnimkách z reklamácie, t.j. za akých podmienok sa na tovar reklamácia nevzťahuje a tiež o lehote na vybavenie reklamácie.

Odstúpenie od zmluvy

Okrem samotnej informácie o možnosti odstúpenia od zmluvy by spotrebiteľ/zákazník mal mať k dispozícii na stiahnutie prípadne spolu s tovarom by mu mal byť doručený i formulár na odstúpenie od zmluvy. Lehota je 14 dní a začína plynúť dňom prevzatia tovaru objednaného cez internet.

V tejto súvislosti je potrebné spomenúť, že pokiaľ  pôjde o poskytovanie služieb prostredníctvom internetu tak pri tvorbe obchodných podmienok musíme mať na pamäti dôležitú skutočnosť a síce, že môže nastať situácia u vybraných poskytovateľov služieb, kedy ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy dôjde k začatiu poskytovania služieb. Tento fakt je potom potrebné premietnuť do obchodných podmienok a informácií  o odstúpení od zmluvy.

Tvorba zmluvných podmienok e-shop je problematikou, ktorú nenájdete upravenú iba v jednom zákone ale je roztrúsená vo viacerých predpisoch a dotýka sa viacerých právnych oblastí a preto určite odporúčam obrátiť s požiadavkou na tvorbu zmluvných podmienok „ušitých na mieru“ Vášho e-shop-u na advokátsku kanceláriu.   
 
JUDr. Petra Baňáková
JUDr. Petra BaňákováMoreno Vlk & Asociados SK s.r.o.

 
Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.
advokátska kancelária / bufete de abogados

Cukrová 14
811 08 Bratislava

Tel.:       +421 2 59 324 173


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk