26.6.2013
ID: 400upozornenie pre užívateľov

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu ohľadom jednoosobových spoločností

Cieľom konzultácie je získať čo najpodrobnejšie informácie a názory na to, či by sa harmonizáciou vnútroštátnych predpisov v oblasti spoločností s jediným spoločníkom vytvorili jednoduché, flexibilné a všeobecne známe pravidlá (najmä vo vzťahu k malým a stredným podnikateľom) v celej EÚ. Komisia rovnako zisťuje, či by sa znížili náklady, ktorým momentálne spoločnosti čelia. Odpovede sa zohľadnia pri posudzovaní potreby a vplyvu možného nového nástroja.

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vnútorný trh a služby vypracovalo s cieľom posúdiť potreby prijatia legislatívnych krokov vo vzťahu k spoločnostiam s jediným spoločníkom dotazník. Obsahuje otázky o potrebe legislatívnych opatrení na úrovni EÚ, o ich možnom obsahu a prípadných prekážkach, na ktoré v súčasnosti narážajú spoločnosti, ktoré by chceli zvýšiť svoj potenciál na vnútornom trhu.

Dotazník

Komisia vo svojom Akčnom pláne 2012 pre právo obchodných spoločností a pre správu a riadenie spoločností 1uviedla, že európske malé a stredné podniky (MSP) zohrávajú dôležitú úlohu v procese posilňovania hospodárstva EÚ, najmä so zreteľom na hospodársku krízu. Značné úsilie sa už vyvinulo s cieľom uľahčiť fungovanie MSP v mnohých oblastiach, v ktorých podľa všetkého majú problémy, vrátane opatrení nadväzujúcich na preskúmanie iniciatívy „Small Business Act“ v roku 2011. Najmä pokiaľ ide o právo obchodných spoločností, je Komisia presvedčená, že MSP potrebujú jednoduchšie a menej zaťažujúce podmienky podnikania v celej EÚ. Preto jednou z jej jasných priorít aj naďalej zostáva prijatie konkrétnych opatrení v tomto smere.

So zreteľom na nedostatočný pokrok v rokovaniach o návrhu štatútu európskej súkromnej spoločnosti (ESS) z výsledkov verejnej konzultácie v roku 2012 vyplynulo, že zainteresované strany nemajú dostatočnú motiváciu pokračovať v rokovaniach o tomto návrhu, ale zároveň majú záujem preskúmať alternatívne opatrenia.

Účelom tejto konzultácie je získať podrobnejšie informácie o tom, či by sa harmonizáciou vnútroštátnych predpisov v oblasti spoločností s jediným spoločníkom vytvorili jednoduché, flexibilné a všeobecne známe pravidlá (najmä vo vzťahu k MSP) v celej EÚ a znížili by sa náklady, ktorým momentálne čelia. Odpovede sa zohľadnia pri posudzovaní potreby a vplyvu možného nového
nástroja.

Vznik spoločností s jediným spoločníkom sa predpokladá v dvanástej smernici o práve obchodných spoločností (smernica 2009/102/ES v oblasti práva obchodných spoločností o spoločnostiach s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom). Táto smernica ponúka len veľmi obmedzenú harmonizáciu vnútroštátnych právnych predpisov a nerieši hlavné výzvy, akými sú okrem iného požiadavky na registráciu, ochrana veriteľov, premiestnenie sídla spoločnosti, minimálne kapitálové požiadavky, zánik spoločnosti. Všetky tieto otázky sú regulované na vnútroštátnej úrovni. Zdá sa, že náklady a riziká vyplývajúce z nevyhnutnosti čeliť niekoľkým rozličným právnym systémom často bránia spoločnostiam v rozšírení svojich aktivít do zahraničia.

Nedôvera v cudzie právne formy podnikov navyše môže mať za následok sťažené podmienky účasti MSP na vnútornom trhu. Existujúce opatrenia uľahčujúce mobilitu spoločností, ako je napr. smernica o cezhraničných zlúčeniach a nariadenie o európskej spoločnosti, ako aj jurisdikcia Súdneho dvora, nezohľadňujú všetky potreby MSP.

Dotazník preto obsahuje otázky o potrebe právneho nástroja na úrovni EÚ, o jeho možnom obsahu a o prekážkach, na ktoré v súčasnosti narážajú spoločnosti, ktoré chcú zvýšiť svoju prítomnosť na vnútornom trhu.

On-line dotazník aj v slovenskej jazykovej verzii je dostupný >>> tu.

Odpovede k tejto konzultácii by mali byť stručné a zamerané najmä na uvedené otázky. Uzávierka konzultácie je 15. septembra 2013.

Vyplnený dotazník môžete zaslať aj na Ministerstvo spravodlivosti SR na emailové adresy: dominika.dziakova@justice.sk, resp. anna.kovalova1@justice.sk.


Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk