29.1.2015
ID: 2758upozornenie pre užívateľov

Hlavné zmeny zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia č. 355/2007 Z. z.

Dňa 1. augusta 2014 vstúpila do účinnosti novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia č. 204/2014 Z. z., ktorá upravila problematiku ochrany zdravia pri práci, povinnosti zamestnávateľa týkajúce sa ochrany zdravia pri práci súvisiace so zabezpečením zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov. Novela zákona je pomerne rozsiahla, preto na tomto mieste uvádzame len niektoré povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s ochranou zdravia pri práci.

 
 Rödl & Partner
 
Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zdravotný dohľad prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby (ďalej len „PSZ“) pre všetkých zamestnancov je upravená diferencovane podľa miery zdravotného rizika vyplývajúceho z pracovných podmienok. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia rozlišuje 4 kategórie prác:

    1.     práce, pri ktorých nie je riziko poškodenia zdravia zamestnanca vplyvom práce a pracovného prostredia;
   2.   práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia, ale nedá sa vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia;
   3.   rizikové práce;
   4.   rizikové práce (táto kategória sa vyhlasuje na obmedzený čas, najviac na jeden rok).

Podľa novely zákona má byť dohľad nad pracovnými podmienkami zabezpečený pre všetky kategórie zamestnancov. Zamestnávateľ si môže vybrať v rámci 1. a 2. kategórie, či vytvorí PSZ z vlastných zamestnancov (ak spĺňajú kvalifikačné požiadavky), alebo môže uzatvoriť zmluvu dodávateľským spôsobom, a to s:

  • lekárom so špecializáciou v odbore,
  • verejným zdravotníkom,
  • bezpečnostným technikom alebo
  • autorizovaným bezpečnostným technikom

Pre zamestnancov, ktorí nevykonávajú rizikové práce (1. a 2. kategória) môže PZS vykonávať aj jedna osoba, alebo tím PZS. Pre zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce (3. a 4. kategória), musí PZS v celom rozsahu vykonávať výlučne tím PZS (minimálny tím PZS bude tvoriť lekár a verejný zdravotník). Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť lekárske preventívne prehliadky iba zamestnancom zaradeným do 3. a 4. kategórii práce.

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov zaradených do 1. alebo 2. kategórie mal povinnosť zabezpečiť pre svojich zamestnancov zdravotný dohľad najneskôr do 31. decembra 2014. Pri nedodržaní tejto povinnosti je príslušný orgán verejného zdravotníctva oprávnený uložiť pokutu od 150 EUR do 20000 EUR.

Novelou sa zavádza niekoľko ďalších povinností, a to:

  • povinnosť zabezpečovať pre zamestnancov pitnú vodu pri práci
  • povinnosť zamestnávateľa posúdiť záťaž teplom a chladom pri práci, a pri nadmernej záťaži teplom, chladom je zamestnávateľ povinný zabezpečiť aj ďalšie opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov
  • povinnosť zabezpečiť posúdenie fyzickej záťaže pri práci a vypracovať prevádzkový poriadok pri zvýšenej fyzickej záťaži
  • povinnosť zamestnávateľa poskytovať očkovania zamestnancom, ktorí sú pri práci exponovaní biologickým faktorom, proti ktorým nie sú imúnni, ak je k dispozícii očkovacia látka

Novela prináša aj rozsiahle úpravy vyplývajúce z veľkých zmien v národnej a európskej chemickej legislatíve. Ide najmä o podmienky týkajúce sa osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami, požiadavky na odbornú spôsobilosť na obchodovanie alebo odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí, toxických látok a zmesí a dezinfekčných prípravkov na profesionálne použite alebo prípravkov na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie.


Mgr. Michal Kujan, LL.M.

Mgr. Michal Kujan, LL.M.,
advokát (SK) v spolupráci s Rödl & Partner
associate partner

Mgr. Naďa Porubänová,
advokátska koncipientka


Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.

Lazaretská 8
811 08 Bratislava 1

Tel.: +421 2 57 200 444
e-mail: michal.kujan@roedl.sk

PFR_SK


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk