30.12.2020
ID: 4980upozornenie pre užívateľov

Kauzálna príslušnosť súdu pri sporoch týkajúcich ochrany doménového mena

Pojem doménové meno resp. doména nie je v slovenskom právnom poriadku jednoznačne definovaný. Spomína ho síce § 2 písm. d) bod 1 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, ten však ustanovuje len to, že: „doménou sa rozumie symbolická adresa v elektronickej komunikačnej sieti“. Nejedná sa teda o dostatočné vymedzenie tohto pojmu. Keďže aj rozhodovacia prax súdov je v súvislosti s ochranou doménového mena nedostačujúca, pri otázke jeho ochrany preto môžu nastať rôzne komplikácie. Napríklad aj v prípade kauzálnej príslušnosti súdov.

Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej ako „Najvyšší súd“) v Uznesení 1Ndob/6/2020 z 24. 6. 2020 (ďalej ako „Uznesenie“) dospel k záveru, že doménové meno patrí medzi predmety priemyselného vlastníctva (konkrétne medzi práva obdobné priemyselným právam na označenie) a preto kauzálne príslušným súdom na prejednanie a rozhodnutie sporu týkajúceho sa ochrany doménového mena je Okresný súd Banská Bystrica podľa ustanovenia § 25 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej ako „CSP“).

Kauzálna príslušnosť v sporoch z priemyselného vlastníctva

CSP v § 22 až 33 vymedzuje konkrétne druhy sporov, na rozhodovanie ktorých je príslušný konkrétny súd alebo súdy s ohľadom na ich špecifickú povahu. Medzi takto zákonom vymedzené druhy sporov patria aj spory z priemyselného vlastníctva, a to najmä z dôvodu silnej harmonizácie práva priemyselného vlastníctva v práve EÚ, ako aj nevyhnutnosti zjednocovania rozhodovacej praxe súdov. Zákonodarca preto v CSP pristúpil k tomu, že pre spory týkajúce sa priemyselného vlastníctva ustanovil jeden kauzálne príslušný súd, a to Okresný súd Banská Bystrica pre obvod celej Slovenskej republiky.[1]

Stručný popis konania

V predmetnej veci sa na Okresnom súde Piešťany žalobca domáhal, aby súd určil, že žalobca je oprávneným držiteľom domény www.oxywise.com a teda aj držiteľom dispozičných práv k nej. Okrem toho sa žalobca taktiež dožadoval, aby žalovaný bezodplatne previedol dispozičné práva k tejto doméne na žalobcu a aby žalovaný zároveň vykonal zmenu registrácie na strane držiteľa tejto domény.

Okresný súd Piešťany ako všeobecný súd žalovaného podľa § 13 a § 15 ods. 1 CSP následne v zmysle § 25 a § 40 CSP postúpil spor Okresnému súdu Banská Bystrica ako kauzálne príslušnému súdu s poukazom na to, že sa jedná o spor z priemyselného vlastníctva.

Okresný súd Banská Bystrica však s postúpením nesúhlasil a súdny spis predložil Najvyššiemu súdu s odôvodnením, že práva k doménovému menu nepatria medzi priemyselné práva, oblasť právnej úpravy priemyselných práv nie je možné účelovo analogicky rozširovať a tým zasahovať do práva strany sporu na zákonného sudcu a preto ide v predmetnej veci o bežný obchodnoprávny spor spoločnosti.

Najvyšší súd, ako súd spoločne nadriadený Okresnému súdu Piešťany aj Okresnému súdu Banská Bystrica, dospel k záveru, že sa jedná o spor z priemyselného vlastníctva, keďže súčasťou priemyselného vlastníctva sú nielen priemyselné práva, ale aj práva obdobné priemyselným právam, medzi ktoré patria aj doménové mená a preto je podľa § 25 ods. 1 CSP kauzálne príslušný vec prejednať a rozhodnúť Okresný súd Banská Bystrica.

Súd v súlade s právnou teóriou zaradil pojem „doménové meno“ do systému práv priemyselného vlastníctva

Najvyšší súd v odôvodnení Uznesenia doménové meno definuje ako „textový reťazec, prostredníctvom ktorého je možné na internete identifikovať subjekty alebo ich tovary a služby označené týmto doménovým menom, pričom doménové meno pozostáva z textového reťazca, hierarchicky usporiadaného do úrovní (stupňov), ktoré sú navzájom oddelené bodkami. Základné členenie domén možno vykonať podľa stupňov, v ktorých sa registrujú a používajú. Prvým stupňom je stupeň najvyšší, ktorý sa člení na dve skupiny. Jednou z nich je skupina druhových (generických) domén, medzi ktoré patria domény: com, org, net a iné. Druhou skupinou je skupina národných domén, kde patria domény: slovenská.sk, česká.cz a iné.“

Súd v odôvodnení Uznesenia ďalej zaraďuje doménové meno pod práva priemyselného vlastníctva, konkrétne pod tzv. práva na označenie, keďže doménové meno slúži na označovanie miesta vo virtuálnom priestore, resp. na označenie webových stránok.

Ďalej súd odkazuje na právnu teóriu, konkrétne na dielo „Právo duševného vlastníctva“ od autora P. Vojčíka a kol., pričom uvádza, že do oblasti práva priemyselného vlastníctva patria:

  • priemyselné práva a
  • práva obdobné priemyselným právam.

K právam obdobným priemyselným právam patria aj tzv. práva obdobné priemyselným právam na označenie, medzi ktoré súd v odôvodnení Uznesenia zaradil doménové meno.

Predmetné rozhodnutie je určite posunom k jasnejšiemu rozoznávaniu pojmu doménové meno v systéme priemyselných práv a jeho ochrany v civilnom procese.

Filip Kozoň
Mgr. Filip Kozoň,
advokátsky koncipient
 
Eversheds_logo_200
 

Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Hodžovo námestie 1/A
811 06 Bratislava


Tel:      +421 232 786 411
E-mail: bratislava@eversheds-sutherland.sk


[1] Števček, M., Ficová, S., Baricová, J., Mesiarkinová, S., Bajánková, J., Tomašovič, M., a kol. Civilný sporový poriadok. Komantár. Praha: C. H. Beck, 2016, str. 156


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk