17.8.2023
ID: 5827upozornenie pre užívateľov

Kauzálna príslušnosť v oblasti nekalej súťaže a ochrany dizajnu

Najvyšší súd Slovenskej republiky dňa 14. júna 2023 vo veci vedenej pod sp. zn. 5 Ndob/2/2023 o nesúhlase Mestského súdu Bratislava III s postúpením veci z Okresného súdu Banská Bystrica vo vzťahu ku kauzálnej príslušnosti v oblasti nekalej súťaže a ochrany dizajnu rozhodol o príslušnosti Mestského súdu Bratislava III na prejednanie a rozhodnutie sporu.

Prihlasovanie a konanie o prihláškach dizajnov a práva a povinnosti vyplývajúce z dizajnov zapísaných do registra, sú upravené zákonom č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov. Dizajnom sa chráni vonkajšia úprava výrobku. Dizajn je spôsobilý ochrany, ak je nový a má osobitý charakter. Pokiaľ však z návrhu žalobcu nevyplýva, že predmetom ochrany má byť registrovaný dizajn, a domáha sa výlučne ochrany spadajúcej do režimu autorskoprávneho a ochrany pred nekalou súťažou, potom predmetom konania nie je zásah do priemyselných práv žalobcu a ochrana dizajnu.

Právna kvalifikácia je vždy vecou súdu, pričom však tento pri nachádzaní aplikovateľného práva vychádza z vykonaného dokazovania. Žalobca tak svoj nárok nemusí oprieť o určité zákonné ustanovenia, musí však vedieť dostatočne definovať, pred akým konaním žalovaného žiada poskytnúť ochranu. Tento postup je zjavný aj z prístupu zákonodarcu, ktorý v treťom diele tretej hlavy prvej časti CSP vyčlenil spory zakladajúce výlučnú kauzálnu príslušnosť súdov na prejednanie a rozhodnutie vecí určitého druhu. Účelom tejto právnej úpravy bolo zabezpečenie špecializácie súdov na prejednávanie určitých konkrétnych vecí a rýchle, plynulé a hospodárne rozhodovanie takto špecializovaných súdov.

5Ndob/2/2023 | Najvyšší súd Slovenskej republiky (nsud.sk)

Zdroj:
Tlačové komuniké k obchodnoprávnej veci sp. zn. 5 Ndob/2/2023, 8.8.2023


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk