19.12.2014
ID: 2725upozornenie pre užívateľov

Každý zamestnávateľ je po novom povinný zriadiť pracovnú zdravotnú službu

S účinnosťou od 1.1.2015 budú všetci zamestnávatelia povinní zriadiť pracovnú zdravotnú službu. Do prijatia predmetnej novely bola táto povinnosť určená len zamestnávateľom, ktorí zamestnávali zamestnancov tretej a štvrtej kategórie. Zamestnanci tretej a štvrtej kategórie vykonávajú rizikové práce ako napríklad práca s karcinogénnymi faktormi, banícke práce a podobne. Od roku 2015 bude táto povinnosť platiť aj pre zamestnávateľov zamestnávajúcich zamestnancov prvej a druhej kategórie, teda tých ktorým pri práci nehrozí riziko poškodenia zdravia vplyvom práce a pracovného prostredia, napríklad práca v kancelárii.

 
 Nitschneider & Partners
 
Aj napriek opakovaným zásadným pripomienkam zamestnávateľov o zachovanie tejto povinnosti len voči zamestnancom tretej a štvrtej kategórie, čo je súčasný stav, bola novela prijatá s odôvodnením, že u zamestnancov druhej kategórie je priznaných až 66 % chorôb z povolania. K pozitívam a náplni pracovnej zdravotnej služby patrí najmä hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia, zdravotných rizík, vypracúvanie návrhov na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík, podpora prispôsobovania práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia, poskytovanie primeraného poradenstva zamestnávateľovi a zamestnancom, zúčastňovanie sa na rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou, vrátane výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

Zamestnávateľ môže využiť spôsob zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby vlastnými odbornými zamestnancami alebo dodávateľským spôsobom. V prípade, ak sa zamestnávateľ rozhodne zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu prostredníctvom svojich zamestnancov, je povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva. Pracovnú zdravotnú službu musia zabezpečovať kvalifikovaní zamestnanci, ktorých novela priamo špecifikuje. Ak zamestnávateľ nemá vlastných zamestnancov na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby, je povinný zmluvne zabezpečiť vykonávanie pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom. Novela pritom jasne špecifikuje subjekty, s ktorými môže zamestnávateľ uzatvoriť predmetný dodávateľský vzťah. Zoznam poskytovateľov je možné nájsť na internetovej stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

V prípade nedodržania povinnosti zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby sa zamestnávateľ vystavuje riziku uloženia pokuty zo strany orgánu verejného zdravotníctva vo výške od 150 do 20 000 eur.


NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s.r.o.

Cintorínska 3/A
811 08 Bratislava


Tel.: +421 2 20 92 12 10
e-mail: office@nitschneider.com

Ius Laboris / Affiliate

--------------------------------------------

[*] Príspevok z klientského newsletteru.
[**] Informácie obsiahnuté v tomto článku nie je možné považovať za právnu radu, nie sú vyčerpávajúce a nie sú určené pre žiadne konkrétne použitie.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk