26.10.2012
ID: 14upozornenie pre užívateľov

Když daňaři mění Obchodní zákoník

Poslední novela slovenského Obchodního zákoníku si již od svého přijetí vysloužila značnou dávku kritiky, a to především s ohledem na prodloužení procesu založení s.r.o., další zbytečnou byrokracii, a v neposlední řade i zásah do smluvní volnosti u převodů obchodních podílů. Od 1. 10. 2012 totiž fyzické i právnické osoby potřebují k založení s.r.o. a k převodu většinového obchodního podílu souhlas správce daně. Podle zpráv z médií již v prvních dvou týdnech účinnosti zákona úřady nestíhaly pokrýt všechny žádosti o souhlas v zákonné třídenní lhůtě. Otázkou zůstává, zda v článku popsané změny naplní účel sledovaný Ministerstvem financí zlepšit plnění daňových povinností a nebudou spíše kontraproduktivní.

 
 NITSCHNEIDER & NOVÁK, s.r.o.
 
Dne 1. 10. 2012 nabyl na Slovensku účinnosti zákon č. 246/2012 Z. z., kterým se mění a doplňuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou, připravenou Ministerstvem financí SR za účelem boje proti daňovým podvodům, byla novelizována celá řada zákonů, včetně Obchodního zákoníku.

Do Obchodního zákoníku přinesla novela zejména nová omezení týkající se jednak založení společnosti s ručením omezeným, jednak převodu většinového obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným.

Co se týče převodu obchodního podílu, novela doplňuje ustanovení § 115 Obchodního zákoníku v tom smyslu, že u převodu většinového obchodního podílu bude muset být k návrhu na zápis změny v osobách společníků do obchodního rejstříku doložen také souhlas správce daně s touto změnou, a to i v případě převodu většinového obchodního podílu na stávajícího společníka. Souhlas je povinna vyžádat společnost. Podle daňového řádu, který byl zákonem č. 246/2012 Z. z. rovněž novelizován, vydá správce daně souhlas se zápisem do tří pracovních dnů za předpokladu, že výška daňového nedoplatku převodce ani nabyvatele obchodního podílu nepřevyšuje sumu 170,- EUR.

Většinovým obchodním podílem se podle zákona rozumí obchodní podíl, který vzhledem k poměru hodnoty vkladu společníka k výši základního kapitálu společnosti, společníkovi přiznává alespoň polovinu všech hlasů společníků, nebo obchodní podíl, se kterým spojuje alespoň polovinu všech hlasů společníků společenská smlouva.

Souhlas správce daně s převodem obchodního podílu se nebude vyžadovat v případech, kdy:

  • dochází k převodu obchodního podílu v rámci zrušení společnosti bez likvidace v důsledku zániku účasti společníka ve společnosti,
  • společnost nabývá nebo převádí vlastní obchodní podíl,
  • jde o zahraniční osobu,
  • dochází k převodu menšinového obchodního podílu.

Ve výše uvedených případech doloží společnost návrh na zápis změny v osobách společníků do obchodního rejstříku písemným prohlášením převodce a nabyvatele obchodního podílu o tom, že se na ně tato povinnost nevztahuje. Žádné obsahové ani formální náležitosti takového prohlášení přitom novela nestanovila.

K podstatné změně došlo také ve vztahu k obecnému pravidlu, podle kterého byl dosud převod obchodního podílu mezi smluvními stranami účinný (zpravidla) uzavřením smlouvy o převodu obchodního podílu a vůči společnosti ode dne jejího doručení společnosti. U převodu většinového obchodního podílu je nyní převod účinný až okamžikem jeho zápisu do obchodního rejstříku.

Co se týče založení společnosti s ručením omezeným, podle nového ustanovení § 105b Obchodního zákoníku od prvního října 2012 na Slovensku nemůže založit společnost s ručením omezeným osoba, která má daňový nedoplatek. Na rozdíl od převodu obchodního podílu zákonodárce jaksi opomenul stanovit postup při zakládání nové společnosti s ručením omezeným a kromě strohého konstatovaní, že „s.r.o. nemůže založit osoba, která má daňový nedoplatek“ nijak neupravil kdo, kdy a jak prokazuje, že daná osoba nemá žádné daňové nedoplatky. Zda budou při zápisu nové s.r.o. postupovat rejstříkové soudy analogicky podle ustanovení o převodu většinového obchodního podílu zatím není jasné.


Mgr. Peter Marciš

Mgr. Peter Marciš,
advokát

Mgr. Pavol Kundrik

Mgr. Pavol Kundrik,
advokátní koncipient


NITSCHNEIDER & NOVÁK, s.r.o.
advokátní kancelář

Cintorínska 3/A
811 08 Bratislava

Tel.: +421 2 2092 1210
e-mail: office@nitschneider-novak.com

Ius Laboris / Affiliate

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk