28.8.2018
ID: 4199upozornenie pre užívateľov

Koneční užívatelia výhod („KÚV“) - nové povinnosti pri ich určovaní

Snaha štátu, aby obchodoval len so subjektami, ktoré majú jasne určených KÚV, bola pretavená do rôznych právnych predpisov. Na území Slovenskej republiky možno pozorovať 3 fázy v súvislosti s povinnosťou identifikácie KÚV:

 
 
 SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o.
Prvú fázu, ktorú predstavovalo zavedenie Registra KÚV. Tento register sa vzťahoval len na subjekty, ktoré mali záujem zúčastniť sa verejného obstarávania, pričom identifikácia spočívala v poskytnutom čestnom vyhlásení, ktoré poskytovali dotknuté subjekty.

Druhú fázu v súvislosti s identifikáciou KÚV možno datovať k 1. februáru 2017 (deň účinnosti Zákona o registri partnerov verejného sektora[1]). Tento zákon zaviedol nové pravidlá a to konkrétne:

(i) rozšírenie subjektov, ktoré podliehajú identifikácii - identifikovať KÚV nemajú len subjekty, ktoré majú záujem zúčastniť sa verejného obstarávania, ale aj subjekty, ktoré majú záujem o prostriedky z európskych fondov, rôzne dotácie alebo iné druhy štátnej pomoci,
(ii) zverením identifikácie nezávislej osobe - identifikáciu vykonáva tzv. oprávnená osoba, ktorou je advokát, notár, atď.,
(iii) sprísnením podmienok identifikácie - od februára 2017 nepostačuje k identifikácii KÚV čestné vyhlásenie, ale postup identifikácie je potrebné popísať v tzv. verifikačnom dokumente, a
(iv) zavedenie prísnejších sankcií - v súčasnosti je možné uložiť partnerovi verejného sektora pokutu až do výšky 1.000.000,- EUR.

Po novele Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov[2] a novele Zákona o obchodnom registri[3] možno hovoriť o tretej fáze identifikácie KÚV.

Novela Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov účinná od 15. marca 2018 zavádza pre všetky právnické osoby, ktoré nie sú subjektom verejnej správy (ani účelovým združením majetku bez právnej subjektivity) povinnosť identifikovať svojho konečného užívateľa výhod a v listinnej alebo elektronickej podobe viesť a aktualizovať údaje o tomto KÚV. Údaje o jednotlivých KÚV je povinná právnická osoba uchovávať až po dobu piatich rokov od zániku postavenia konkrétnej fyzickej osoby ako KÚV.

Na naplnenie vyššie uvedenej zákonnej povinnosti teda bude postačovať, ak konkrétne právnické osoby budú viesť zoznam KÚV s údajmi v zákonnom vymedzenom rozsahu. Nie je preto potrebné vypracovávať osobitné dokumenty (napr. verifikačný dokument), ktorým by právnické osoby preukazovali spôsob, akým určili jednotlivých KÚV (napr. určenie hlasovacích práv konkrétnej fyzickej osoby v spoločnosti, atď.)

V prípadoch, ak príslušný register[4] takéto údaje nebude obsahovať (resp. pri pochybnostiach o pravdivosti a úplnosti údajov), je právnická osoba povinná, na žiadosť oprávneného subjektu (napr. orgán činný v trestnom konaní, súd, atď) tieto údaje poskytnúť v určenej lehote.

Novela Zákona o obchodnom registri s plánovanou účinnosťou od 1. novembra 2018 zavádza pre právnické osoby (s výnimkou subjektov verejnej správy a emitentov cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu) povinnosť zapísať do obchodného registra údaje o KÚV v rozsahu vymedzenom v tomto zákone.

Právnické osoby, zapísané do obchodného registra do 31. októbra 2018, majú povinnosť zapísať údaje o KÚV do 31. decembra 2019. Právnické osoby zapísané do obchodného registra po 1. novembri 2018, majú túto povinnosť splniť pri podaní návrhu na zápis údajov do obchodného registra.

Na naplnenie tejto zákonnej povinnosti bude postačovať vyplniť tlačivo ustanovené osobitným predpisom, pričom údaje uvedené v tomto tlačive sa nebudú dokladať osobitnými, sprievodnými, listinami (napr. verifikačným dokumentom).

Záver

Štát má jasný úmysel sprehľadniť vzťahy s partnermi verejného sektora. Tento úmysel prináša partnerom verejného sektora nové povinnosti, ktoré sú upravené v rôznych zákonoch. Pre partnerov verejného sektora to môže v konečnom dôsledku znamenať, že nezachytia informácie o nových povinnostiach v súvislosti s identifikáciou KÚV alebo nebudú dôsledne plniť svoje povinnosti vyplývajúce z nových právnych úprav.

Informačná vzdelanosť v tejto oblasti, vrátane dodržiavania právnych predpisov, pomôže nie len štátu ale aj jednotlivým podnikateľom, nakoľko obmedzí súťaž subjektom, ktorí by vzhľadom na svoju skrytú vlastnícku/riadiacu štruktúru mohli mať oproti ostatným neprimeranú výhodu (napr. vzhľadom na ich monopolné postavenie v danom odvetví).

Ján Holota
Mgr. Ján Holota, LL.M.,
advokátsky koncipient


Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava

Tel.: +421 2 32 609 451

_____________________________
[1] Zákon č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
[2] Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
[3] Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov
[4] Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci v zmysle zákona č. 272/2015 Z. z.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk