25.5.2023
ID: 5750upozornenie pre užívateľov

Korupcia ako prekážka rozvoja: Rada schválila závery

Rada schválila závery, v ktorých sa zdôrazňuje význam začlenenia silnej protikorupčnej perspektívy do všetkých rozvojových snáh.

Odhaduje sa, že negatívny hospodársky vplyv korupcie sa rovná deväťnásobku celosvetovej oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA).

Korupcia oslabuje demokraciu, dôveru v inštitúcie, právny štát a uplatňovanie a napĺňanie ľudských práv. Korupcia je tiež kľúčovou prekážkou odstránenia chudoby, keďže postihuje najviac chudobných ľudí a osoby a skupiny v najzraniteľnejších situáciách. Zároveň prehlbuje nerovnosti a neúmerne postihuje ženy, dievčatá a osoby so zdravotným postihnutím. Korupcia okrem toho podporuje existenciu organizovanej trestnej činnosti a má negatívny vplyv na bezpečnosť a stabilitu na všetkých úrovniach.

Pandémia COVID-19 nadmerne zaťažila zdroje a opätovne potvrdila význam účinného dohľadu nad verejnými výdavkami. Nevyprovokovaná a neoprávnená útočná vojna Ruska proti Ukrajine prispela k celosvetovej potravinovej a energetickej kríze, čím prehĺbila už aj tak zvyšujúce sa nerovnosti. Rada v tejto súvislosti konštatuje, že je ešte naliehavejšie prijať celovládny prístup k boju proti korupcii, nech sa vyskytuje kedykoľvek a kdekoľvek, s cieľom zabezpečiť, aby sa podpora dostala k tým, ktorí to najviac potrebujú, a aby sa využívala čo najefektívnejším spôsobom.

Rada konštatuje, že značnú časť nezákonných finančných tokov tvorí pranie špinavých peňazí, daňové úniky a medzinárodné úplatkárstvo. Dôležitými prvkami boja proti korupcii sú preto presadzovanie väčšej transparentnosti vlastníctva spoločností, podpora úsilia o vysledovanie, zmrazenie a vymáhanie odcudzeného majetku a posilnenie režimov boja proti praniu špinavých peňazí, ako aj transparentnosť skutočného vlastníctva a pravidlá týkajúce sa nezlučiteľnosti a konfliktov záujmov, lobizmu a tzv. javu otáčavých dverí.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Rada zdôrazňuje, že je dôležité začleniť silnú protikorupčnú perspektívu do všetkých rozvojových snáh a vzájomne prepojených odvetví, ako sú zdravotníctvo, vzdelávanie, zamestnanosť, energetická bezpečnosť a boj proti zmene klímy. Je to mimoriadne dôležité v oblasti riadenia verejných financií a v kontexte, v ktorom je korupcia rozšírená a identifikovaná ako kľúčová prekážka udržateľného rozvoja, ako sú konflikty a krízy, obstarávanie, ťažobný priemysel a rozsiahle infraštruktúrne projekty.

Rada vyzýva Komisiu a vysokého predstaviteľa, aby zaujali strategickejší a integrovanejší prístup EÚ k predchádzaniu korupcii ako prekážke odstraňovania chudoby a udržateľného rozvoja a boju proti nej.

Rada ďalej vyzýva útvary Komisie, ESVČ a členské štáty, aby zvýšili úsilie zamerané na boj proti nezákonným finančným tokom vrátane finančných prostriedkov získaných prostredníctvom korupčných praktík.

Rada vyzýva útvary Komisie a ESVČ, aby Radu pravidelne informovali o pokroku a zabezpečili pritom, aby existujúce mechanizmy podávania správ zachytili opatrenia EÚ, ktoré prispievajú k znižovaniu korupcie v širšom zmysle.

Zdroj: TS EU


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk