6.11.2013
ID: 1026upozornenie pre užívateľov

Mám právoplatný rozsudok voči svojmu obchodnému partnerovi, ako ďalej?

Získanie právoplatného rozhodnutia na zaplatenie dlžnej pohľadávky býva často len prvým krokom k jej úspešnému vymoženiu. Ak váš dlžník neuhradí dlžnú sumu ani potom, ako má v rukách rozhodnutie súdu, šancu uvidieť ešte niekedy svoje peniaze máte až potom, ako sa obrátite na súdneho exekútora. V troch krokoch vám poradíme ako nato.

 
 Glatzová & Co., s.r.o.
 
Krok 1 – Exekučný titul

Exekučný titul je podklad na základe ktorého súd poverí exekútora na vykonanie exekúcie a exekútor tak môže pristúpiť k exekúcii. V obchodnoprávnych stykoch to môže byť rozsudok, platobný rozkaz, rozhodnutie rozhodcovského súdu alebo notárska zápisnica. Práve notárska zápisnica je najlepšou poistkou pre budúce prípady neplnenia si platobných povinností. Jej spísaním podľa vyžadovaných náležitostí (označenie osôb, právny dôvod, predmet a čas plnenia, súhlas povinnej osoby s vykonateľnosťou) sa vyhnete súdnemu konaniu a v celkovom meradle ušetríte čas aj peniaze.

Rozhodnutie súdu, bez ohľadu nato či sa jedná o všeobecný alebo rozhodcovský súd, musí byť pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie vykonateľné. Vykonateľnosť rozhodnutia nastane vtedy, ak uplynula lehota na plnenie stanovenej povinnosti (pri platobnom rozkaze je lehota na plnenie 15 dní, pri rozsudku sú to 3 dni). To však platí v prípade ak váš dlžník nepodal v lehote 15 dní od doručenia rozsudku odvolanie alebo v tej istej lehote odpor proti platobnému rozkazu (toto sa nevzťahuje na rozhodcovský rozsudok, pri ktorom vykonateľnosť nastane uplynutím lehoty na plnenie). Po ich uplynutí vám súd na požiadanie vyznačí na rozhodnutí doložku právoplatnosti a vykonateľnosti. Vašu žiadosť spolu s originálom rozhodnutia zašlite na súd, ktorý rozhodnutie vydal. Súdy vybavujú takéto žiadosti bezplatne a väčšinou obratom. Vyznačenie doložky právoplatnosti a vykonateľnosti môžete vybaviť aj osobne v informačnom centre súdu (neplatí pri rozhodcovskom rozsudku). V takom prípade stačí iba predložiť originál rozhodnutia, písomná žiadosť sa nevyžaduje.

Rada: Aj nárok priznaný rozhodnutím súdu sa premlčuje. Od vykonateľnosti rozhodnutia máte v obchodnoprávnych veciach 4 roky na vymoženie pohľadávky. Ak by ste návrh na vykonanie exekúcie podali po tejto dobe, dlžník môže podať námietky proti exekúcii z dôvodu premlčania. Ak by mu súd vyhovel, svoju pohľadávku už nevymôžete.

Krok 2 – Výber exekútora

Je na vašom rozhodnutí, ktorému z exekútorov adresujete svoj návrh na vykonanie exekúcie. Nerozhoduje ani vaše sídlo alebo sídlo vášho obchodného partnera. Limitovaní ste iba dôvodmi, pre ktoré by mohol byť exekútor vylúčený z vykonávania exekúcie. Tými sú  jeho pomer k veci, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom, pričom na vylúčenie stačia pochybnosti o jeho nezaujatosti.

Rada: Ak však viete o takýchto dôvodoch, zbytočne neriskujte a rozhodnite sa radšej pre iného exekútora.  Exekútor je totiž povinný oznámiť skutočnosti, pre ktoré by mohol byť vylúčený súdu, prípadne povinný môže namietať jeho zaujatosť. O vylúčení exekútora rozhoduje súd do 10 dní a dovtedy môže exekútor vykonávať iba bezodkladné úkony, ktoré väčšinou smerujú k zabezpečeniu majetku.

Zoznam všetkých exekútorov nájdete na stránke Slovenskej komory exekútorov. Svoj výber môžete zúžiť podľa odporúčaní alebo sa rozhodnúť náhodne. Toho, že exekútor odmietne váš návrh sa nemusíte báť, pretože exekútor musí prijať každý návrh.

Krok 3 – Návrh na vykonanie exekúcie

Návrh v písomnej forme adresujte dvojmo priamo exekútorovi. Jedno vyhotovenie návrhu zostáva exekútorovi, druhé spolu so žiadosťou o vydanie poverenia doručuje exekútor súdu.

Vzory návrhov ponúka na internete väčšina exekútorov, ale radšej sa presvedčte či návrh skutočne obsahuje:

  • Určenie exekútora

Na označenie exekútora postačuje uvedenie jeho mena a priezviska a sídla jeho exekútorského úradu vo forme, ako sa označuje adresát listu.

  • Označenie účastníkov konania

V exekučnom konaní sa zo žalobcu/navrhovateľa stáva oprávnený a žalovaný/ odporca sa označuje ako povinný. Na presnú identifikáciu v prípade fyzickej osoby uveďte meno a priezvisko, bydlisko a jej štátne občianstvo. Uvedenie dátumu narodenia alebo rodného čísla nie je zákonom požadovaný údaj, ale v značnej miere vie exekútorovi uľahčiť vyhľadávanie majetku alebo príjmov povinného. Pri právnickej osobe sa povinne uvádza jej obchodné meno, sídlo a IČO.

  • zreteľné označenie návrhu ako Návrh na vykonanie exekúcie
  • Označenie exekučného titulu

V tejto časti návrhu označíte súd, číslo konania, dátum vydania rozhodnutia, deň nadobudnutia jeho právoplatnosti a vykonateľnosti a prepíšete výrok rozhodnutia súdu.

Okresný súd A vyhlásil dňa B rozsudok, pod č.k. C, ktorý nadobudol právoplatnosť  dňa D a vykonateľnosť dňa E.
Rozsudkom uložil Okresný súd A povinnému - žalovanému povinnosť zaplatiť oprávnenému - žalobcovi G € spolu s H %  úrokom z omeškania ročne zo sumy G € od I do zaplatenia, do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

Rozsudkom uložil A povinnému - žalovanému povinnosť nahradiť oprávnenému - žalobcovi trovy konania vo výške J € a trovy právneho zastúpenia  vo výške K €, do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

Nezabudnite ako dôkaz uviesť exekučný titul.

  • Vymedzenie vymáhaného nároku

Pri vymedzení vymáhanej pohľadávky postupujte obozretne, pretože súd poverí exekútora len v rozsahu v akom ho uvediete v návrhu. Na tomto mieste máte aj povinnosť uviesť akékoľvek čiastočné plnenie, a to tak, že špecifikujete deň a sumu. Ako dôkaz  priložte napríklad výpis z účtu, ktorým preukážete deň a sumu, ktorú uhradil povinný. Ak k nemu nedošlo, stačí uviesť jednoduché:

Povinný si svoje povinnosti v zmysle vyššie uvedeného rozsudku do dnešného dňa nesplnil.

Ďalej je potrebné špecifikovať aké sumy a akého z dôvodu navrhujete, aby exekútor vymohol:
-výšku istiny,
-úroky z omeškania,
-výšku súdneho poplatku,
-prípadné trovy právneho zastúpenia v súdnom konaní,
-súdny poplatok za návrh na vykonanie exekúcie vo výške 16,50 EUR,
-zákonnú odmenu exekútora (tú vyčísluje exekútor).

Na záver uveďte banku, číslo účtu, prípadne aj variabilný symbol, na ktorý vám má exekútor zaslať vymoženú pohľadávku.

  • Dátum a podpis

K návrhu ste povinný priložiť jedno vyhotovenie exekučného titulu, teda jeho overenú kópiu, ktorá pôjde súdu a jednu obyčajnú kópiu, ktorú si spolu s jedným návrhom ponechá exekútor. Akékoľvek iné dôkazy podávajte dvojmo, pričom stačí, aby to boli obyčajné kópie.

Na prvú stranu návrhu ešte nalepte kolky v hodnote 16,50 EUR, čím si splníte svoju poplatkovú povinnosť.

Z obáv o to, že sa v návrhu pomýlite, si ťažkú hlavu nerobte. Exekútor vás vyzve na opravu alebo doplnenie nesprávneho, neúplného alebo nezrozumiteľného návrhu, pričom vás aj poučí ako opravu alebo doplnenie urobiť. Dajte si hlavne pozor, aby ste dodržali určenú lehotu na doplnenie alebo opravu návrhu (tá nesmie byť kratšia ako 10 dní). Ak by ste tak neurobili, súd exekučné konanie na návrh exekútora zastaví.

Koľko to stojí?

V ideálnom prípade zaplatíte len vyššie spomínaný poplatok za návrh na vykonanie exekúcie vo výške 16,50 EUR. Ak ho však uvediete ako položku, ktorú žiadate vymôcť, vynaložený poplatok by sa vám mal vrátiť spolu s vymoženou pohľadávkou.
Exekútor má taktiež od vás právo požadovať preddavok na jeho odmenu a náhradu hotových výdavkov. Výška preddavku je maximálne 50 % odmeny, ktorá by mu patrila ak by bol v exekúcii úspešný, prípadne 50 % odmeny zo sumy, o ktorej vie že je reálne vymožiteľná. Exekútori takýto preddavok nežiadajú často, ale ak by k tomu došlo, ním vyčíslený preddavok zaplaťte. Ak by ste tak neurobili, exekútor by mohol podať návrh na zastavenie exekúcie.

Odmenu exekútora, hotové výdavky a náhradu za stratu času uhrádza v zásade povinný. Výnimku tvoria situácie keď (i) návrh na zastavenie exekúcie vezmete späť ešte pred vydaním poverenia súdom, (ii) majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, (iii) k zastaveniu exekúcie došlo vašom zavinením (napr. navrhnete zastavenie exekúcie, nezaplatili ste súdny poplatok) a (iv) exekúcia sa zastaví z dôvodu, že na majetok povinného bol vyhlásený konkurz. V prvom prípade zaplatíte všetky trovy, ktoré exekútorovi vznikli. Ich výška bude pravdepodobne predstavovať minimálnu odmenu exekútora vo výške 33,19 EUR a vynaložené hotové výdavky (napríklad poštovné, telekomunikačné výdavky). V ostatných prípadoch uhrádzate len nevyhnutné trovy, a to za každý úkon exekučnej činnosti vo výške 3,32 EUR, prípadne 4,98 EUR mimo pracovnej doby alebo v deň pracovného pokoja. Úkonom je napríklad každé zisťovanie majetku alebo účtu povinného, doručovanie príkazu na začatie exekúcie, upovedomenia o začatí exekúcie, spôsobe exekúcie, a pod. . Maximálna výška odmeny však nesmie presiahnuť 33.193,92 EUR. Okrem toho má exekútor ešte nárok na náhradu hotových výdavkov a stratu času.

Rada: Z uvedených súm sa nezľaknite, radšej sa vopred spojte s exekútorom, opíšte mu svoju situáciu a požiadajte ho o odhad jeho odmeny a hotových výdavkov, aby ste vopred vedeli do čoho idete.


Mgr. Jiří Sixta

Mgr. Jiří Sixta,
advokát, partner poverený riadením slovenskej pobočky

Danica Valentová

Mgr. Danica Valentová,
advokátska koncipientka


Glatzová & Co., s.r.o.

Apollo Business Center
Prievozská 4/B
821 09 Bratislava

Tel.: +421 232 113 039
Fax:  +421 232 144 148
e-mail: office.sk@glatzova.com

JUDr. Lucia Regecová, vedoucí slovenské pobočky
e-mail: lucia.regecova@glatzova.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk