14.5.2020
ID: 4780upozornenie pre užívateľov

Meranie teploty zamestnancov v čase COVID-19

Pandémia nového koronavírusu priniesla veľký počet zmien, s ktorými sa zamestnávatelia musia vysporiadať. Jednou z týchto zmien je aj ochrana zamestnancov pred šírením nákazy na pracovisku a s tým spojená ochrana verejného zdravia. Účinnú ochranu však nemožno zabezpečiť bez opatrení zasahujúcich do sféry osobných údajov zamestnancov. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) je základným právnym predpisom, ktorý sú zamestnávatelia povinní pri zavádzaní akýchkoľvek opatrení v súvislosti so spracovaním osobných údajov zamestnancov dodržiavať.

Údaje týkajúce sa zdravia fyzickej osoby, či už fyzického alebo duševného, vrátane údajov o poskytovaní služieb zdravotnej starostlivosti, ktorými sa odhaľujú informácie o zdravotnom stave osoby, sú súčasťou osobitnej kategórie osobných údajov. Patria medzi tzv. citlivé osobné údaje, ktorých spracúvanie podlieha zvýšenej miere právnej ochrany, pričom bez dodržania konkrétnych podmienok podľa GDPR je spracúvanie takýchto údajov vo všeobecnosti zakázané.

Spracúvanie tzv. citlivých osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby v súlade s GDPR

Pre zákonné spracúvanie tzv. citlivých osobných údajov svojich zamestnancov je zamestnávateľ povinný predovšetkým zvoliť ideálny právny základ spracúvania podľa článku 6 GDPR a zároveň splniť niektorú výnimku zo zákazu spracúvania citlivých údajov podľa článku 9 ods. 2 GDPR.

Podľa článkov 13 a 14 GDPR je zamestnávateľ taktiež povinný poskytnúť zamestnancom, ktorých osobné údaje spracúva, všetky informácie o spracúvaných údajoch, vrátane podmienok ich spracúvania.

Meranie telesnej teploty zamestnancov na pracovisku

Pri nedodržaní konkrétnych ustanovení GDPR sa meraním teploty zamestnancov zamestnávatelia môžu dopúšťať nezákonného spracúvania osobných údajov. Údaj o telesnej teplote zamestnancov ako údaj týkajúci sa zdravia fyzickej osoby totiž patrí do kategórie tzv. citlivých osobných údajov a preto je potrebné, aby zamestnávateľ podmienky stanovené spracúvania citlivých osobných údajov podľa článkov 6, 9, 13 a 14 GDPR.

Do úvahy v prípade merania teploty zamestnancov prichádza výnimka nevyhnutnosti spracúvania podľa článku 9 ods. 2 písm. i) GDPR, podľa ktorej je takéto spracúvanie dovolené bez súhlasu dotknutej osoby, ak je „spracúvanie nevyhnutné z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, ako je ochrana proti závažným cezhraničným ohrozeniam zdravia alebo zabezpečenia vysokej úrovne kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a liekov alebo zdravotníckych pomôcok, na základe práva únie alebo práva členského štátu, ktorým sa stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na ochranu práv a slobôd dotknutej osoby“.

K uvedenej výnimke sa vyjadril aj Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý tvrdí, že „podľa čl. 9 ods. 2 písm. i) GDPR je potrebné, aby podmienky spracúvania takýchto údajov boli stanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorým sa stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na ochranu práv a slobôd dotknutej osoby /napr. uznesenie vlády/. V nadväznosti na vyhlásenú mimoriadnu situáciu by takýmto všeobecne záväzným právnym predpisom podľa Úradu na ochranu osobných údajov mohol byť zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, na základe ktorého musí byť vydané konkrétne opatrenie“.

Na určitých miestach už bolo vládou zavedené povinné meranie telesnej teploty pred vstupom do vybraných priestorov. Jedná sa o priestory nemocníc a priemyselných podnikov.

Ak zamestnávateľ mieni spracúvať osobné údaje o telesnej teplote zamestnancov resp. osôb na pracovisku či v prevádzke, v prvom rade by mal zvážiť, či spadá do kategórie priemyselných podnikov resp. nemocníc. V prípade, že zamestnávateľ nespadá do kategórie na ktorú sa vzťahuje opatrenie vlády, mal by pred takýmto spracúvaním citlivých osobných údajov zvážiť, či je naplnená výnimka nevyhnutnosti podľa článku 9 ods. 2 písm. i) GDPR, teda či pri nevykonávaní merania teploty naozaj dochádza k ohrozeniu verejného zdravia. Zároveň je nevyhnutné riadiť sa zásadami proporcionality a zodpovednosti a to takým spôsobom, aby zamestnávateľ minimalizoval akékoľvek riziká, ktoré by takéto spracúvanie mohlo predstavovať pre práva zamestnancov a ich základné slobody, najmä ich práva súkromia.

Okrem toho však zamestnávatelia, ktorí nespadajú do kategórie nemocníc a priemyselných podnikov môžu argumentovať všeobecným právnym predpisom - zákonom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý upravuje všeobecné zásady prevencie a ukladá zamestnávateľovi povinnosti ohľadne ochrany života a zdravia zamestnancov. 

Odporúčaný postup:

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) vydal 2. apríla 2020 usmernenie ako postupovať pri meraní telesnej teploty pri vstupe do nemocníc a priemyselných podnikov.

ÚVZ v usmernení uvádza nasledovné:

  • Meranie telesnej teploty vykonávať certifikovaným bezkontaktným lekárskym teplomerom pred vstupom do zariadenia vo vyčlenenom priestore s vhodnými mikroklimatickými podmienkami;
  • Osoba, ktorá vykonáva meranie telesnej teploty je povinná mať jednorazové rukavice a na prekrytie horných dýchacích ciest respirátor, resp. tvárové rúško, štít;
  • Odstup medzi dvoma osobami, ktoré čakajú na meranie teploty musí byť najmenej 2 metre, osoby musia mať prekryté horné cesty dýchacie tvárovým rúškom;
  • Teplomer je potrebné nasmerovať na stred čela, odporúča sa vzdialenosť 1-3 cm od pokožky čela. Samotné meranie telesnej teploty vykonať podľa pokynov výrobcu uvedených v návode na použitie daného teplomera;
  • Zabezpečiť pravidelnú dekontamináciu teplomera podľa odporúčania výrobcu.
  • Ak sa u osoby pri vstupe na pracovisko zistí:
  • zvýšená telesná teplota (do 38°C), osoba sa odošle do domácej izolácie s odporúčaním, aby si sledovala svoj zdravotný stav. V prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu osoba telefonicky kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára alebo linku 112.
  • telesná teplota 38°C a viac, v závislosti od závažnosti klinických príznakov sa osoba odošle buď do domácej izolácie s odporúčaním, aby si sledovala svoj zdravotný stav a telefonicky kontaktovala svojho všeobecného lekára, alebo v prípade náhleho zhoršenia alebo život ohrozujúceho stavu (napr. ťažkosti pri dýchaní, poruchy vedomia, rýchly tep) zamestnávateľ bez odkladu kontaktuje linku 112.
O zamestnancoch, u ktorých bola zistená teplota, sa vedie evidencia a zároveň sa táto skutočnosť hlási vedeniu pracoviska.

Z ustanovenia odporúčania ÚVZ o vedení evidencie o zamestnancoch, u ktorých bola nameraná zvýšená teplota, je možné vyvodiť povinnosť zamestnávateľa tieto osobné údaje určitú dobu uchovávať. Táto doba uchovávania však nie je v odporúčaní bližšie vymedzená. V súlade so zásadou minimalizácie uchovávania podľa zákona o ochrane osobných údajov sa osobné údaje uchovávajú najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa tieto osobné údaje spracúvajú.

Zamestnávatelia by mali teda v prvom rade zvážiť, či spadajú do kategórií nemocníc či priemyselných podnikov. Následne by mali starostlivo zvážiť, či v ich prevádzke naozaj dochádza k ohrozeniu verejného zdravia pri nevykonávaní merania teploty a pri samotnom výkone merania použiť čo najmenej invazívnych prostriedkov podľa zásady proporcionality s dôrazom na ochranu súkromia dotknutých osôb.


Filip Kozoň

Mgr. Filip Kozoň,
advokátsky koncipient


Eversheds_logo_200

 
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Cintorínska 3/a
811 08 Bratislava

Tel:         +421 232 786 411
e-mail:     bratislava@eversheds-sutherland.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk