2.11.2017
ID: 3864upozornenie pre užívateľov

Návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra

​Do medzirezortného pripomienkového konania sme predložili Návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra. Materiál obsahuje rad opatrení, ktorých postupným zavedením chceme dosiahnuť zlepšenie súčasného fungovania a efektivity obchodného registra. Realizácia jednotlivých opatrení môže zároveň prispieť aj k významnému zlepšovaniu podnikateľského prostredia.

Jednotlivé opatrenia sú zamerané najmä na zvýšenie komfortu služieb pre zapisované subjekty a odbremenenie registrových súdov od administratívnej agendy, ktorú nevyhnutne nemusia súdy vykonávať.

Opatrenia možno zhrnúť do štyroch základných okruhov:

  1. Optimalizácia sústavy registrových súdov s cieľom zlepšiť predvídateľnosť rozhodovania a postupu súdu pri registrácii údajov v obchodnom registri;
  2. Odbremenenie registrových súdov od registračnej (nesporovej) agendy súvisiacej so zápismi do obchodného registra presunom jej významnej časti na externých registrátorov;
  3. Elektronizácia procesov s cieľom zvýšenia presnosti a zníženia chybovosti zapísaných údajov zavedením výlučnej elektronickej podoby podávania návrhov na zápis údajov, na zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra a na výmaz zapísaných údajov z obchodného registra s preddefinovanými kontrolami;
  4. Dosiahnutie efektívnejšieho prepojenia obchodného registra s referenčnými registrami a inými zdrojovými registrami, ktoré sú zdrojom informácií pre obchodný register.
Optimalizácia sústavy registrových súdov

V súčasnosti obchodný register vedie osem registrových súdov. Toto prináša viacero odlišností v postupoch jednotlivých súdov, čo pre zapísané osoby predstavuje právnu neistotu. Optimalizovaním počtu registrových súdov sa zlepší predvídateľnosť rozhodovania a ich postupov pri registrácii údajov v obchodnom registri.

Po optimalizácii počtu registrových súdov budú nasledovať opatrenia zamerané na odstránenie chybovosti údajov zapísaných v obchodnom registri, a to najmä cez porovnanie týchto údajov s údajmi vedenými v referenčných registroch. Toto povedie k čisteniu údajov obchodného registra, kde sa subjekty nespĺňajúce podmienky registrácie (napríklad spoločnosti, ktoré majú v súčasnosti stále vedené základné imanie v slovenských korunách) vymažú ex offo (výmaz tzv. mŕtvych spoločností)

Odbremenenie registrových súdov od registračnej agendy presunom jej významnej časti na externých registrátorov


Navrhujeme, aby popri registrovom súde boli oprávnení pôsobiť ako registrátori aj tzv. externí registrátori (notári), pričom zapísaná osoba alebo zapisovaná osoba bude mať  možnosť sa rozhodnúť, či návrh na zápis alebo zmenu údajov uskutoční prostredníctvom súdu alebo externého registrátora. Výhoda pôsobenia externých registrátorov bude najmä v dostupnejších a komfortnejších službách pre zapísané osoby a v  odbremenení súdov od časti agendy, ktorá je administratívna a nesúvisí priamo s vedením súdnych sporov. Dualistický systém, pri ktorom registráciu vykonávajú súdy a notári, funguje napríklad aj v Českej republike. Podobne aj v Španielsku registruje spoločnosť notár po schválení  príslušných dokumentov zástupcami spoločností.

Elektronizácia procesov v súvislosti so zápismi v obchodnom registri


Otvorenie možnosti externých zápisov do obchodného registra  umožní zaviesť koncept, podľa ktorého sa návrh na zápis údajov, zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra a návrh na výmaz zapísaných údajov z obchodného registra na registrovom súde bude podávať už len výlučne elektronicky. Cieľom je rýchlejšia a lepšia výmena informácii na registrovom súde a následné skvalitnenie celého procesu.

Efektívnejšie prepojenie obchodného registra s referenčnými registrami a inými zdrojovými registrami, ktoré sú zdrojom informácií pre obchodný register a právna záväznosť údajov na internete

Zapisované osoby dnes (a treba povedať, že oprávnene) vnímajú ako záťaž, že určitú skutočnosť musia opakovane registrovať vo viacerých verejných registroch. Ak napríklad podnikateľ zapísaný v živnostenskom registri získa ďalšie živnostenské oprávnenie, spravidla je nevyhnutné, aby tento údaj dal zapísať do obchodného registra ďalším (spoplatneným) návrhom podaným súdu. Obdobná situácia nastáva napr. pri zmene priezviska spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným.

Podávanie návrhov v elektronickej podobe predpokladá aj integráciu s príslušnými registrami (či už referenčnými alebo zdrojovými), čo umožní preberanie údajov, ktoré už sú v informačných systémoch verejnej správy k dispozícii. Odpadne tak viacero obdobných administratívnych záťaží spojených s nevyhnutnosťou viacnásobnej registrácie údajov na viacerých miestach. Zároveň sa tým aj zníži chybovosť zapisovaných údajov, ktoré môžu vnikať najmä pri ich manuálnom prepisovaní. A spolu s opatreniami zameranými na odstránenie chybovosti už zapísaných údajov sa týmto tiež vytvorí predpoklad, aby údaje zverejnené v obchodnom registri na internete boli právne záväzné.

Po skončení a vyhodnotení pripomienkového konania predložíme návrhy opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra na rokovanie vlády, pričom vláda by nás následne mala uznesením zaviazať k plneniu jednotlivých opatrení aj s určením termínov.


Zdroj: TS MSp

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk