25.8.2020
ID: 4872upozornenie pre užívateľov

(Ne)platnosť výpovede zamestnávateľa počas dočasnej PN jeho zamestnanca

V právnom povedomí občanov na Slovensku je vo všeobecnosti rozšírený omyl v problematike údajnej nemožnosti ukončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancovi, ktorý je uznaný lekárom dočasne práceneschopným. Nakoľko tomu tak podľa platnej právnej úpravy nie je, javí sa nám ako účelné túto problematiku stručne ozrejmiť.

Zákonné možnosti skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

Zákonodarca v zákone[1] právne reglementuje štyri spôsoby, akými je možné v súlade so zákonom zo strany zamestnávateľa skončiť pracovný pomer[2] s jeho zamestnancom:

 • dvojstranným právnym úkonom – uzatvorením dohody o skončení PP,
 • jednostranným právnym úkonom – výpoveďou zamestnávateľa,
 • jednostranným právnym úkonom - okamžitým skončením PP,
 • právnou udalosťou - ukončením PP v skúšobnej dobe.

V našom článku sa budeme ďalej zaoberať primárne výpoveďou danou zo strany zamestnávateľa.

Čo je to výpoveď

Výpoveď je jednostranný adresovaný právny úkon[3]. Doručením výpovede zamestnancovi ako jej adresátovi zásadne nastávajú jej zamýšľame právne účinky[4].

Ochranná doba a PN

Ochranná doba[5] je časový úsek, ktorá zásadne chráni zamestnanca pred výpoveďou danou zo strany zamestnávateľa. Ochranná doba (počas ktorej platí zákaz výpovede) však nemá absolútny charakter, nakoľko zákonodarca v zákone stanovil výnimky z ochrannej doby.

Výpoveď daná zo strany zamestnávateľa počas uznania dočasnej PN jeho zamestnanca

Zákonodarca v zákone umožňuje zamestnávateľovi, aby s jeho zamestnancom mohol platne skončiť pracovný pomer aj počas uznania dočasnej práceneschopnosti zamestnanca pre chorobu alebo úraz[6] (t. j. počas ochrannej doby). Je to možné pri týchto skutkových pracovnoprávnych podstatách:

 • ak sa zamestnávateľ premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou miesta výkonu práce,
 • ak sa zamestnávateľ ruší,
 • zo zákonných dôvodov, pre ktoré je zamestnávateľ oprávnený okamžite skončiť pracovný pomer (ak bol zamestnanec právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, ak porušil pracovno-právne predpisy a pod.),
 • pre porušenie pracovnej disciplíny.

Kedy neplatí zákaz výpovede danej zo strany zamestnávateľa počas trvania PN jeho zamestnanca

Počas trvania dočasnej PN zamestnanca, neplatí zákaz výpovede danej zo strany zamestnávateľa pri:

 1. okamžitom skončení PP,
 2. pri skončení PP dohodnutého na dobu určitú,
 3. v skúšobnej dobe.

Záver

Vzhľadom na vyššie uvedené, preto PN-ka zamestnanca neznamená automaticky pre jeho zamestnávateľa nemožnosť skončiť pracovný pomer jednostranne zo strany zamestnávateľa.


Bezák

Mgr. et Mgr. Michal Bezák,
advokát

 
Semančín_loogo_300
 
 
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
 
Tel:     +421 2 32 609 451
 
 

[1] Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

[2] Pracovný pomer ďalej v tete len skratkou ako „PP“.

[3] K tomu pozri napríklad: BARANCOVÁ, H. a kol. Zákonník práce. Komentár. 1. vydanie. Bratislava: C. H. Beck 2017 na stane 591.

[4] Tamže na strane 597.

[5] Tamže na strane 642; ochranná doba resp. zákaz výpovede.

[6] Tzv. PN-ka


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk