1.2.2022
ID: 5324upozornenie pre užívateľov

Nové pravidlá tele-marketingu - uvoľnovanie pravidiel v neprospech volaného?

Pôvodné znenie zákona číslo č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách prešlo v roku 2021 veľkou novelou, a to v dôsledku potreby implementácie smernice EÚ (2018/1972), ktorou sa stanovuje tzv. Európsky kódex elektronických komunikácií. V zmysle tejto zásadnej legislatívnej zmeny ostáva pôvodné znenie toho zákona č. 351/2011 Z. z. v účinnosti v pôvodnej podobe len do 31.01.2022.

Podľa pôvodnej právnej úpravy definovanej v § 62 ods. 2 zákona regulujúcej podmienky priameho marketingu (marketingových volaní) platilo, že na účely priameho marketingu je dovolené volanie alebo používanie automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu, telefaxu, elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ účastníkovi alebo užívateľovi len s jeho predchádzajúcim súhlasom. Podmienky udelenia predchádzajúceho súhlasu boli dané nariadením GDPR.

Z uvedenej zásady realizácie priameho marketingu založenom na základe súhlasu dotknutej osoby existovali dve výnimky, a to:

  • prípady, kedy sa jednalo o priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb osoby, ktorého kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty tá istá osoba získala v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb a v súlade s týmto zákonom alebo s osobitným predpisom
  • prípady kontaktovania účastníkov a užívateľov, ktorí sú právnickými osobami.

Od 01.02.2022 pôvodný právny predpis č. 351/2011 Z. z. nahrádza nová „zdokonalená“ právna úprava elektronickej komunikácie, a to zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách. Niektorým ustanoveniam tohto právneho predpisu zákonodarca posunul účinnosť až na druhú polovicu roka 2022.

Jedná sa konkrétne o posunutú účinnosť ustanovenia § 116 odsek 12 daného zákona, ktorá s účinnosťou od 01.08.2022 zavádza povinné telefónne predčíslia volajúcich na účely priameho marketingu. Tento paragraf však ďalej upravuje, že daná povinnosť sa nevzťahuje na volania na účely priameho marketingu, ak je týmto spôsobom kontaktovaná fyzická osoba podnikateľ, alebo právnická osoba. Tu je však nutné podotknúť možný rozpor s rozhodnutím ESĽP v ktorom je na fyzickú osobu podnikateľa hladené rovnako ako na fyzickú osobu.

Ďalej sa jedná o zavedenie tzv. Robinsonovho zoznamu, ktoré má nastúpiť do účinnosti až od 01.11.2022. Tento Robinsonov zoznam má podľa § 116 odseku 7 zákona vytvoriť Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. V zozname budú uvedené telefónne čísla tých fyzických osôb, ktorých užívatelia vyjadrili nesúhlas s volaním na účely priameho marketingu.

V tejto súvislosti poukazujeme na to, že počas kritického obdobia 01.02.2022 do nadobudnutia účinnosti oboch vyššie uvedených zmien (predčíslia 01.08.2022 a Robinsonov zoznam 01.11.2022), z nášho pohľadu dôjde k rapídnemu zvýšeniu tele-marketingových volaní zo strany vysokého počtu spoločností podnikajúcich v oblasti reklamy resp. zabezpečujúcich služby reklamy, a to bez povinnosti používať telefónne predčíslia identifikujúce tieto subjekty ako subjekty vykonávajúce priamy marketing.

Vo všeobecnosti, novelou zavedené zmeny sú ukryté vo vypustení niektorých pojmov a sú tak zistiteľné až po opakovanom štúdiu zavedených zmien a ich vzájomnom prepojení. Najvýznamnejšou zmenou, ktorou prešiel priamy marketing je vypustenie pojmu „volanie“ zo všeobecného zákazu vykonávania priameho marketingu bez predchádzajúceho súhlasu zákazníka uloženého v novozavedenom § 116 ods. 3 zákona (pôvodne § 62 ods.2) a v spojení s týmto je rovnako pojem „volanie“ vypustený zo zákazu telefonického kontaktovania zákazníkov za účelom získania ich predchádzajúcich súhlasov.

Volanie je na účely priameho marketingu teda zakázané len v prípade, že je daná fyzická osoba zapísaná vo vyššie spomínanom Robinsonovom zozname alebo že táto osoba namietala volanie priamo u subjektu, ktorý ju telefonicky kontaktuje.

Pokiaľ nebude telefónne číslo osoby uvedené v Zozname alebo ak osoba nenamietala volanie, bude v podstate možné telefonicky kontaktovať kohokoľvek. No ani samotné uverejnenie v Zozname a namietanie volania nepredstavuje výraznú prekážku, nakoľko pri striktnom jazykovom výklade ust. § 116 ods. 4 a § 116 ods. 8 zákona je túto novú zákonnú úpravu vykladať tak, že stále je možné na číslo zavolať neskôr za účelom získania súhlasu alebo odvolania námietky. Podľa súčasnej textácie jedno nevylučuje druhé. Ak by takýto súhlas udelený nebol, stále by zostávala možnosť zavolať na telefónne číslo neskôr a pokúsiť sa získať povolenie tzv. „navolávaním“.

Je preto absolútne kľúčové neopomenúť prepojenosť spomínaného zákona a nariadenia GDPR. Vyššie zavedené zmeny sú z nášho pohľadu v priamom rozpore s Článkom 21 odsek 3 GDPR, ktorý uvádza, že pokiaľ osoba namieta vykonávanie priameho marketingu, nie je možné tieto údaje ďalej spracovávať a teda ju neskôr opakovane kontaktovať.

V tejto súvislosti však poukazujeme aj na usmernenie Úradu pre ochranu osobných údajov, ktorý tzv. „navolávanie“ považuje za súčasť priamej marketingovej komunikácie a vyžaduje preto splnenie tých istých podmienok, aké sú potrebné na tele-marketing.

Z toho môžeme dedukovať, že GDPR je na strane kontaktovanej osoby a v prípade preukázaného porušenia GDPR môže byť volajúcemu udelená pokuta Úradom na ochranu osobných údajov SR. Je však stále otvorená otázka, aký prístup zaujmú tele-marketingové spoločnosti a či pristúpia k realizácii tele-marketingu v tak plošnom rozsahu, v akom ho pripúšťa znenie § 116 novozavedeného zákona. Pokuty hroziace zo strany Úradu na ochranu osobných údajov sú vysoké.

 


JUDr. Zuzana Zvončeková,
partner I advokát


Apollo Business Center II
Tower H
9. poschodie
Mlynské nivy 49
821 09 Bratislava

Tel.: + 421 (2) 38 10 18 07
E-mail: info@a4group.sk

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk