25.9.2012
ID: 27upozornenie pre užívateľov

Novela Obchodného zákonníka

Národná rada SR schválila v júli 2012 novelu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktorá obsahuje i úpravu zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 
Rödl & Partner 
 
V ďalšom texte sa budeme venovať iba časti novely týkajúcej sa zmeny úpravy Obchodného zákonníka. Novela nadobúda účinnosť k 1.10.2012, avšak s ohľadom na jej obsah, ktorý sa týka najmä zmien pravidiel založenia spoločnosti s ručením obmedzeným a prevodu obchodného podielu na spoločnosti, Vás informujeme už v predstihu, aby ste tieto informácie mohli zohľadniť vo Vašom ďalšom podnikateľskom rozhodovaní.

Novela Obchodného zákonníka sprísňuje pravidlá zakladania spoločností s ručením obmedzeným, a to novou povinnosťou zakladateľa, ktorý je pred zápisom spoločnosti do obchodného registra povinný preukázať, že nemá daňový nedoplatok vyšší než 170,- EUR; hranicu 170,- EUR určuje súčasne prijatá novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Splnenie tejto povinnosti zakladateľ preukáže súhlasom správcu dane.

Ani pri nadobudnutí obchodného podielu prevodom sa spoločnosť nevyhne povinnosti zadovážiť si súhlas správcu dane. Súhlas správcu dane je spoločnosť povinná doložiť o osobe spoločníka, ako aj o osobe nadobúdateľa, a to dokonca i v prípade ak ide o iného spoločníka spoločnosti. Túto povinnosť má však spoločnosť len vtedy, ak ide o prevod väčšinového obchodného podielu, ktorý novela definuje ako podiel, ktorý vzhľadom na pomer hodnoty vkladu spoločníka k výške základného imania spoločnosti priznáva aspoň polovicu všetkých hlasov alebo obchodný podiel, s ktorým spája aspoň polovicu všetkých hlasov spoločenská zmluva.

Výnimku z povinnosti doložiť súhlas správcu dane budú tvoriť prípady, ak:

  • dochádza k prevodu obchodného podielu v rámci zrušenia spoločnosti bez likvidácie v dôsledku zániku účasti spoločníka v spoločnosti;
  • spoločnosť podľa tohto zákona nadobudne alebo prevádza vlastný alebo väčšinový obchodný podiel;
  • je jedným z účastníkov zahraničná osoba, bez ohľadu na to, či je spoločníkom alebo nadobúdateľom.

Pri prevodoch obchodných podielov spoločnosť tak bude musieť priložiť k návrhu na zápis zmeny súhlas správcu dane alebo písomné vyhlásenie spoločníka a nadobúdateľa o tom, že nemajú podľa tohto zákona povinnosť súhlas správcu predkladať.

S prevodmi obchodných podielov je spojená ďalšia zmena, a to moment účinnosti prevodu obchodného podielu. Podľa doterajšej úpravy účinky prevodu obchodného podielu nastanú voči spoločnosti dňom doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu, ak nenastanú až s neskoršou účinnosťou zmluvy, nie však skôr ako valné zhromaždenie vysloví súhlas s prevodom obchodného podielu. Teraz je táto úprava doplnená o ustanovenie, podľa ktorého uvedená úprava platí, len ak zákon neustanovuje inak. Novela stanovuje, že účinky prevodu väčšinového podielu nastávajú zápisom do obchodného registra. Ako je z uvedeného zrejmé, pri menšinových podieloch zostáva moment účinnosti rovnaký ako podľa doterajšej právnej úpravy.

Uvedené obmedzenia sa samozrejme nebudú vzťahovať na konania vo veciach zápisov do obchodného registra začatých do 30.9.2012.

Zákonodarca mal pri zavedení predmetnej novely snahu spraviť účinnejším boj proti daňovým únikom. Vyvstávajú však obavy, či sa naopak nezvýši právna neistota pri realizácii prevodov obchodných podielov, rovnako ako ani ďalšia administratívna záťaž neprispeje k pružnosti pri zápise nových spoločností s ručením obmedzeným do obchodného registra, či zápisu prevodov obchodných podielov na týchto spoločnostiach. Zrejmá je aj diskriminácia slovenských subjektov voči zahraničným, ktoré sú z povinnosti predkladania súhlasu správcu dane vyňaté.


Dana Sarah Márton

Dana Sarah Márton,
advokátka


Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.

Lazaretská 8
811 08 Bratislava 1

Tel.: +421 2 57 200 411
Fax:  +421 2 52 733 635
e-mail: bratislava@roedl.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk