2.6.2020
ID: 4802upozornenie pre užívateľov

Novela obchodného zákonníka

Dňa 22.10.2019 bola národnou radou Slovenskej republiky schválená novela Obchodného zákonníka č. 390/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony ďalej len ako „Novela Obchodného zákonníka“). Novela Obchodného zákonníka nadobudla, resp. nadobudne účinnosť oddelene, a to jedna časť je účinná od 1.1.2020 a druhá bude účinná od 1.10.2020. Nižšie prinášame pohľad na pár najdôležitejších zmien, ktoré nadobudnú účinnosť dňa 1.10.2020.

Elektronický návrh do obchodného registra

Novelou Obchodného zákonníka sa ruší možnosť podať návrhy na zápis, zmenu alebo výmaz zapísaných údajov do obchodného registra v listinnej forme, tie bude možné podať už len elektronicky.

Zahraničné osoby a podnikanie

Zahraničnou osobou sa podľa § 21 Obchodného zákonníka rozumie „fyzická osoba s bydliskom alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky“. Slovenský právny poriadok zaručuje možnosť podnikať zahraničným osobám za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenským osobám s výnimkou stanovených v zákone.

Novelizáciou Obchodného zákonníka, a to konkrétne ust. § 21 ods. 4 a 5 Obchodného zákonníka, došlo k odstráneniu nejasností ohľadom okamihu vzniku a zániku oprávnenia zahraničnej osoby podnikať na území Slovenskej republiky.

Podľa ust. § 21 ods. 4 Obchodného zákonníka účinného do 01.10.2020 : „Oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území Slovenskej republiky vzniká ku dňu zápisu podniku tejto osoby alebo jeho organizačnej zložky do obchodného registra v rozsahu predmetu podnikania zapísanom v obchodnom registri. Návrh na zápis podáva zahraničná osoba.“

Ustanovenie § 21 ods. 4 bolo doplnené o rozhodný moment vzniku oprávnenia zahraničnej fyzickej osoby podnikať na území Slovenskej republiky, a to konkrétne „ku dňu vzniku živnostenského oprávnenia, alebo iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov zahraničnej fyzickej osobe, a to v rozsahu predmetu podnikania zapísaného v živnostenskom registri alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom“.

V nadväznosti na uvedené k zániku oprávnenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti zahraničnej fyzickej osoby na území Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 5 dochádza zánikom živnostenského oprávnenia alebo iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov zahraničnej fyzickej osobe, ak dochádza k jeho zániku v rozsahu činnosti, ktorá je vykonávaná a zapísaná ako jediný predmet podnikania v živnostenskom registri alebo inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom.

Organizačná zložka podniku

Na báze dobrovoľnosti bude prebiehať zápis organizačnej zložky podniku do obchodného registra a taktiež sa upravuje pojem organizačná zložka, ktorý bude znieť: „Organizačnou zložkou podniku sa rozumie organizačný útvar podniku podľa tohto zákona alebo osobitného zákona. Pri prevádzkovaní organizačnej zložky podniku sa používa obchodné meno podnikateľa s dodatkom, že ide o organizačnú zložku podniku.“ Dochádza k zjednodušeniu označovania organizačných zložiek, kedy sa odštepný závod alebo iný organizačný útvar podniku už ako osobitná kategória organizačných zložiek zapisovať do obchodného registra nebude. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností bude platiť, že odštepné závody alebo iné organizačné útvary podniku, ktoré sú už zapísané v obchodnom registri podľa doterajších ustanovení Zákona o obchodnom registri, sa budú naďalej považovať za organizačnú zložku podniku.

Výmaz subjektov z obchodného registra

Novela prináša aj zmenu týkajúcu sa výmazov z Obchodného registra, a to konkrétne u tých subjektov, ktoré sa podľa právnej úpravy po novele nezapisujú do obchodného registra.

Ide o osoby:

  • pôvodne zapísané v podnikovom registri, fyzické osoby, podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných fyzických osôb;
  • ktoré vstúpili do likvidácie pred 1. októbrom 2016 a predpokladá sa ich úpadok na základe toho, že si likvidátor včas nesplnil novelou zavedenú povinnosť najneskôr do 31. decembra 2020 uložiť do zbierky listín zoznam majetku;
  • ktoré si nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenských korún na euro ani do 1. decembra 2020;
  • ·podniky zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb, ktoré do 30. septembra 2021 nepotvrdia zapísané údaje v obchodnom registri alebo nenavrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri podľa osobitného zákona.
Súhlas vlastníka nehnuteľností

Podmienkou vzniku a existencie právnickej osoby je jej sídlo a miesto podnikania pri fyzickej osobe. Podľa Obchodného zákonníka musia právnické osoby preukázať svoj vzťah k zapisovanému sídlu v obchodnom registri. Kým podľa predchádzajúcej právnej úpravy platilo, že podpis na súhlase vlastníka nehnuteľností nie je potrebné osvedčovať, tak podľa Novely Obchodného zákonníka bude vyžadovaný "písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti s úradne osvedčeným podpisom alebo písomný súhlas väčšiny podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti alebo jej časti, ak ide o podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti alebo jej časti počítanej podľa veľkosti ich podielov, s úradne osvedčenými podpismi“ .... to neplatí, ak právo na užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania vyplýva z katastra nehnuteľností."

Obmedzenie pri založení obchodnej spoločnosti

Keďže osoba štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti má významné oprávnenia a povinností vo vzťahu k obchodnej spoločnosti, bolo teda potrebné zákonne zabezpečiť, aby išlo o osobu, ktorá bude vykonávať činnosť štatutárneho orgánu hospodárne, efektívne a bude „čistá a spoľahlivá“.

Pokiaľ je osoba štatutárneho orgánu vedená v registri poverení na vykonanie exekúcie v rozhodnom čase, t.j. v čase jej menovania do funkcie a podania tomu zodpovedajúceho návrhu na zápis zmeny údajov do obchodného registra, možno celkom jasne predpokladať, že neschopnosť hospodárne a efektívne nakladať s majetkom spoločnosti by mala viesť k záveru, že táto osoba nemôže naplniť zákonom vyžadované vlastnosti „odbornej starostlivosti“, najmä hospodárne a efektívne konať za spoločnosť a zaväzovať ju voči tretím osobám.
 
Rovnako osoba, proti ktorej je vedená exekučné konanie nebude môcť previesť svoj obchodný podiel na spoločníka ani na žiadnu inú osobu a taktiež nebude môcť takáto osoba obchodný podiel ani nadobudnúť.

Na základe uvedeného je možné uviesť, že zákonodarca vo vzťahu k štatutárnym orgánom sprísnil podmienky na maximum, keďže podľa predchádzajúcej právnej úpravy už osoba, ktorá má záujem na založení obchodnej spoločnosti nemôže byť vedená v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne a mať daňový nedoplatok s výnimkou keď takejto osobe udelí daňový úrad alebo Sociálna poisťovňa súhlas so založením obchodnej spoločnosti.
 
Mgr. Martina Hubíkova,
advokátsky koncipient

V4 _logo 200

 V4 Legal, s.r.o.

Tvrdého 4
010 01 Žilina

Tel.:    +421 41 321 12 90
Tel.:    +421 2 321 012 30
e-mail:    info@v4legal.sk
e-mail:    bratislava@v4legal.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk