22.8.2017
ID: 3783upozornenie pre užívateľov

Novela Obchodného zákonníka má zlepšiť ochranu veriteľov

Ministerstvo spravodlivosti pripravilo novelu Obchodného zákonníka ešte koncom júna. Momentálne prebieha po dvojnásobnom medzirezortnom pripomienkovom konaní jeho vyhodnotenie. Ak bude nový predpis schválený aj parlamentom, účinnosť by mal nadobudnúť už v októbri tohto roka.

 
 HMG Advisor Group

Podľa dôvodovej správy má nová legislatíva zamedziť nepoctivým fúziám obchodných spoločností a posilniť zodpovednosť štatutárnych orgánov a spoločníkov obchodných spoločností v prípadoch, keď uskutočňujú úkony poškodzujúce spoločnosť. Novela má zároveň precizovať pravidlá pre tvorbu a rozdelenie takzvaných iných vlastných zdrojov spoločnosti.

Návrh zákona je reakciou na prax reťazového zlučovania či rozdeľovania obchodných spoločností uskutočňovaným v snahe vyhnúť sa riadnemu plneniu povinností. Novela má zasiahnuť aj do trestnej oblasti – zavádza totiž trestný čin nekalej likvidácie. Novou skutkovou podstatou v Trestnom zákone majú byť postihované najmä takzvané biele kone, ale aj tí, ktorí svoju majetkovú účasť v podniku na biele kone prevádzajú, alebo, ktorí tieto úkony sprostredkujú.

Diskvalifikácia


Novela rozširuje dôvody diskvalifikácie (vylúčenia) osôb, ktoré pôsobili ako štatutárny orgán obchodnej spoločnosti, ako jej likvidátor alebo zástupca, a to až na päť rokov. Jedným z dôvodov diskvalifikácie má byť porušenie povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu v mene obchodnej spoločnosti alebo družstva včas. To platí aj vtedy, keď firma zanikla bez nástupcu, alebo keď bolo konkurzné konanie vedené voči spoločnosti ukončené z dôvodu nedostatku majetku bez toho, aby došlo k uspokojeniu veriteľa. Vylúčenia sa môže domáhať v zásade každý veriteľ spoločnosti, ktorý preukáže, že návrh na vyhlásenie konkurzu nebol podaný včas. Ak súd rozhodne o vylúčení, znamená to, že diskvalifikovaný zástupca obchodnej spoločnosti je povinný uspokojiť nároky žalobcu a intervenientov, ktoré ku dňu rozhodnutia o vylúčení neboli  uspokojené. V tejto súvislosti dochádza k vypusteniu fikcie dojednania zmluvnej pokuty medzi obchodnou spoločnosťou a jej zástupcom, ktorý mal podať návrh na vyhlásenie konkurzu zakotvenej v zákone o konkurze a reštrukturalizácii.

Ďalším novým dôvodom vylúčenia je neposkytovanie súčinnosti zástupcom obchodnej spoločnosti počas núteného výkonu rozhodnutia voči majetku spoločnosti alebo družstva (konkurz, exekúcia a podobne).

Pri rozhodovaní súdu o vylúčení je dôkazné bremeno na osobe, ktorá má byť vylúčená – tá musí preukázať, že dôvody na vylúčenie nenastali, alebo že konala s odbornou starostlivosťou.

Súhlas osoby s menovaním do funkcie

Predchádzaniu úpadku má prispieť zavedenie osobného súhlasu osoby, ktorá má byť ustanovená za štatutárny orgán obchodnej spoločnosti/družstva s menovaním do funkcie. Podpis osoby musí byť úradne overený. Keďže s prijatím funkcie štatutárneho orgánu zákon spája zásadné právne následky,  podľa predkladateľa novely Obchodného zákonníka je potrebné zabezpečiť, aby neboli pochybnosti o vedomosti osoby o jej menovaní do funkcie. Zároveň sa navrhuje, aby osoba, ktorá je de facto konateľom, mala rovnakú povinnosť ako ten, kto je v obchodnom registri zapísaný ako formálny konateľ (biely kôň), bez záujmu túto funkciu reálne vykonávať. Návrh tiež stanovuje presné predpoklady pre výkon funkcie člena predstavenstva akciovej spoločnosti.

Domnienka o úpadku spoločnosti

Navrhovaná legislatíva tiež zavádza právnu domnienku, že obchodná spoločnosť/družstvo je v úpadku, ak zostane bez zapísaného štatutárneho orgánu. Posledný člen štatutárneho orgánu bude mať po novom povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu ako aj povinnosť poskytovať súčinnosť súdu a iným orgánom aj po zániku jeho funkcie.

Ručenie ovládajúcich osôb


Novela má za cieľ zvýšiť ochranu veriteľov aj cez zavedenie inštitútu ručenia ovládajúcich osôb za záväzky ovládaných kapitálových spoločností. Ovládajúce osoby majú ručiť v rozsahu transakcií, ktoré boli vykonané v ich prospech alebo na základe rozhodnutia, ktoré takáto osoba presadila a ktoré zhoršili vymožiteľnosť pohľadávky veriteľa (napr. prevzatie ručenia). Veriteľ ovládanej obchodnej spoločnosti bude môcť uplatniť nárok z ručenia priamo voči ovládajúcej spoločnosti, ak bol na majetok ovládanej spoločnosti vyhlásený konkurz začatá exekúcia, ak došlo k ukončeniu konkurzného konania pre nedostatok majetku alebo ak ovládaná spoločnosť zanikla bez právneho nástupcu, a to bez toho, aby došlo k uspokojeniu veriteľa.

Ďalšie navrhované zmeny

Návrh zavádza povinnosť členov štatutárneho orgánu informovať spoločníkov o tom, že obchodná spoločnosť je v kríze a navrhnúť im vhodné opatrenia na jej prekonanie.
Aby boli veritelia ochránení pred nekalými praktikami pri zlúčeniach, splynutiach a rozdeleniach obchodných spoločností návrh presnejšie stanovuje podmienky, za ktorých môže dôjsť k účasti spoločnosti na spomínanom druhu transakcií. Bude to možné iba vtedy, ak sa tým spoločnosť nedostane do úpadku. Firmy, ktoré sú v likvidácii alebo konkurze, sa nebudú môcť zlučovať vôbec. Splnenie podmienok (dostatočnej kapitalizácie spoločnosti) osvedčí audítor ešte pred podaním návrhu na zápis do obchodného registra.
Ak by došlo k zlúčeniu bez toho, aby boli splnené stanovené podmienky, členovia štatutárnych orgánov spoločností budú zodpovedať veriteľom za škodu. Súčasťou procesu zlúčenia/splynutia spoločností bude povinnosť obchodnej spoločnosti informovať tretie osoby o tejto skutočnosti, a to v jej sídle alebo na jej internetovej stránke. Tiež vznikne nová povinnosť spoločnosti informovať o plánovanom zlúčení/splynutí správcu dane (v dostatočnej lehote pred konaním valného zhromaždenia schvaľujúceho zmluvu o splynutí/zlúčení).

Novela zavádza obmedzenia aj pre prevod obchodného podielu v spoločnosti. Súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu sa bude vyžadovať aj pri prevode menšinového obchodného podielu. Prevod nebude možný, ak si obchodná spoločnosť nesplní predpísané povinnosti (napríklad nebude mať zapísané orgány v obchodnom registri),  ak sa voči nej bude viesť konanie o jej zrušení alebo ak bude na jej majetok vyhlásený konkurz.

Navrhovaná úprava vyjasňuje aj pozíciu vlastných zdrojov spoločnosti. A to úpravou kapitálových fondov na dve skupiny – tie, ktoré budú môcť byť použité iba na krytie strát spoločnosti a tie, ktoré budú môcť byť prerozdelené medzi akcionárov.


Mgr. et Mgr. Jarmila Koubeková
advokátsky koncipient

Bc. René Frajkor

Bc. René Frajkor
stážista


HMG Advisory Group

Červeňova 14
811 03 Bratislava

Tel.: +421 257 527 700
Fax: +421 257 527 777
E-mail: hmg@hmg.sk

______________________________________
Recenzent: Doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD., advokát


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk