14.9.2012
ID: 31upozornenie pre užívateľov

Novela slovenského Obchodného zákonníka

Dňa 22.8.2012 vyšiel v Zbierke zákonov zákon č. 246/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Novela“). Okrem zmeny zákona o dani z pridanej hodnoty Novela podstatným spôsobom mení aj zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodn zákonník“), tým, že zakotvuje nové povinnosti pre zakladateľov spoločností s ručením obmedzeným (ďalej len „s.r.o.“), ako aj nové pravidlá pre prevody a rozdelenie obchodných podielov v s.r.o. Novela nadobudne účinnosť dňa 1. októbra 2012.

 
 Havel, Holásek & Partners
 
Založenie s.r.o.

Do Obchodného zákonníka sa zavádza nový §105b, ktorý stanovuje negatívnu podmienku pre založenie s.r.o., v zmysle ktorej spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok. V procese založenia s.r.o. tak zakladateľom pribúda ďalšia povinnosť, a to obstaranie súhlasu správcu dane so zápisom v obchodnom registri (ďalej len „Súhlas“), ktorý je potrebný obstarať pre všetkých zakladateľov. Zo znenia Novely vyplýva, že Súhlas je potrebné obstarať od daňového aj od colného úradu ako správcov dane. Súhlas vydá daňový a colný úrad na žiadosť, v prípade, že nemá voči daňovému subjektu daňovú pohľadávku a daňový subjekt nemá daňový nedoplatok presahujúci 170 Eur. Zatiaľ čo Obchodný zákonník hovorí explicitne len o daňových nedoplatkoch, daňový poriadok rozširuje túto povinnosť, keďže podmienkou pre vydanie Súhlasu je aj neexistencia akejkoľvek daňovej pohľadávky, čo znamená povinnosť uhradiť aj pohľadávku, ktorej ešte neuplynula lehota splatnosti.

Prevody väčšinových obchodných podielov v s.r.o.

Podľa nových pravidiel bude udelenie Súhlasu podmienkou prevodu väčšinového obchodného podielu v s.r.o. a jeho registrácie v obchodnom registri. Väčšinovým obchodným podielom sa v zmysle Novely rozumie obchodný podiel, ktorý vzhľadom na pomer hodnoty vkladu spoločníka k výške základného imania spoločnosti priznáva spoločníkovi aspoň polovicu všetkých hlasov alebo obchodný podiel, s ktorým spája aspoň polovicu všetkých hlasov spoločenská zmluva. To znamená, že registrový súd bude musieť pri zápise akéhokoľvek prevodu obchodného podielu vždy preskúmať znenie spoločenskej zmluvy. Súhlas je potrebné obstarať pre obe zmluvné strany zmluvy o prevode obchodného podielu t.j. pre prevodcu aj nadobúdateľa obchodného podielu, a to aj vtedy ak ide o prevod na iného spoločníka s.r.o.

V tejto súvislosti sa zmena dotkla aj účinkov prevodu väčšinového obchodného podielu. Zatiaľ čo v súčasnosti sa nadobúdateľ stáva spoločníkom s.r.o. už uzavretím zmluvy o prevode obchodného podielu a jej doručením spoločnosti a zápis do obchodného registra je len akousi formalitou, podľa novej právnej úpravy sa vlastníkom väčšinového obchodného podielu stane až zápisom do obchodného registra. Možno konštatovať, že táto zmena vnesie určitú neistotu do procesu prevodu obchodného podielu. Nadobúdateľ tak oprávnene môže váhať s úhradou kúpnej ceny za obchodný podiel, keďže registrový súd môže odmietnuť návrh na prevod obchodného podielu. Ponúka sa podobné riešenie ako pri kúpe nehnuteľnosti, kde zmluvné strany zvolia uloženie kúpnej ceny v notárskej úschove alebo vinkuláciu sumy na viazanom účte v banke až do povolenia vkladu správou katastra.

Rozdelenie väčšinového obchodného podielu v s.r.o. Vyššie uvedené sa primerane uplatní aj v prípade rozdelenia väčšinového obchodného podielu, to znamená, že rozdelenie a prevod časti väčšinového obchodného podielu bude podmienený udelením Súhlasu.

Prevody ostatných obchodných podielov v s.r.o.

Novela mení aj povinnosti spoločnosti vo vzťahu k prevodu obchodného podielu, ktorý nie je v zmysle novej legálnej definície väčšinový. Spoločnosť je pri zápise zmeny spoločníka v obchodnom registri povinná doložiť registrovému súdu len písomné vyhlásenie prevodcu aj nadobúdateľa, že povinnosť doložiť súhlas správcu dane nemajú (ďalej len „Vyhlásenie“). Účinky prevodu iného ako väčšinového obchodného podielu sa nemenia.

Výnimky

Osobitne sú nové povinnosti upravené pre zahraničné osoby. Zahraničná osoba má rovnako ako tuzemská osoba povinnosť získať pri založení s.r.o. Súhlas. Povinnosť získať Súhlas však zahraničná osoba, na rozdiel od tuzemskej osoby, nemá pri prevode alebo rozdelení väčšinového obchodného podielu. V prípade zahraničnej osoby, je tak spoločnosť pri zápise zmeny spoločníka v obchodnom registri pri prevode alebo rozdelení akéhokoľvek obchodného podielu povinná za zahraničnú osobu doložiť iba Vyhlásenie.

Druhou výnimkou z nových pravidiel je prevod resp. rozdelenie podielu v rámci zlúčenia, splynutia, rozdelenia, rozdelenia zlúčením, v prípade nadobudnutia obchodného podielu spoločnosťou alebo prevodu obchodného podielu nadobudnutého spoločnosťou. Vo všetkých týchto prípadoch je však rovnako ako v prípade zahraničných osôb, potrebné doložiť Vyhlásenie prevodcu a nadobúdateľa.

Vydanie Súhlasu

Súhlas vydávajú daňové a colné úrady. Miestne príslušným pre vydanie Súhlasu je pri fyzickej osobe daňový resp. colný úrad v mieste jej trvalého pobytu, v prípade právnickej osoby je to daňový resp. colný úrad pre obvod jej sídla. V prípade zahraničných osôb, je príslušný daňový a colný úrad v mieste umiestnenia organizačnej zložky alebo v mieste, kde daňový subjekt vykonáva prevažnú časť svojej činnosti. Ak nemožno určiť príslušnosť na základe predchádzajúcich pravidiel, je príslušný Daňový úrad Bratislava resp. Colný úrad Bratislava. Novela pre vydanie súhlasu ustanovuje lehotu troch pracovných dní od podania žiadosti. Avšak až prax ukáže ako správcovia dane pristúpia k rýchlosti procesu vydávania súhlasov.

Novela prináša zásadné zmeny pre s.r.o. Novela značne predlžuje a vo vzťahu k niektorým zakladateľom, prevodcom a nadobúdateľom dokonca zablokuje proces založenia a prevod väčšinového obchodného podielu v s.r.o. Ministerstvo spravodlivosti SR v tejto súvislosti poznamenalo, že si je vedomé skutočnosti, že Novela má medzery, avšak bolo potrebné urýchlene reagovať na kritickú situáciu vo výbere daní. Je pravdepodobné, že v blízkej budúcnosti dôjde k ďalšej úprave povinností spoločníkov s.r.o. ohľadom preukazovania daňových nedoplatkov, avšak vzhľadom na vyjadrenia ministerstva, je možné očakávať skôr ďalšie sprísnenie súčasnej úpravy ako jej uvoľnenie.

Odporúčania:

V prípade, ak si želáte jednorazovo sa vyhnúť účinkom novely pri prevode Vášho väčšinového podielu v s.r.o. alebo založenia s.r.o., odporúčame vám kontaktovať nás v tejto veci čím najskôr, aby bolo možné podať návrh na zápis do Obchodného registra do 28.9.2012.

Ak však máte záujem eliminovať prekážky zavedené novelou zo strany zákonodarcu do budúcnosti, a získať ďalšie výhody spojené s účasťou v spoločnosti ako anonymita vlastníctva, jednoduchý prevod medzi generáciami atď., ponúkajú sa ďalšie alternatívy vlastníckych štruktúr. V prípade záujmu o takéto riešenie nás prosím kontaktujte za účelom získania ďalších informácií.


Kamila Turčanová

Mgr. Kamila Turčanová, LL.M.,
advokátka


Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátska kancelária

APOLLO BUSINESS CENTER II, blok H
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava

Tel.: +421 232 113 900
Fax:  +421 232 113 901


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk