17.2.2016
ID: 3218upozornenie pre užívateľov

Novela Trestného zákona, ktorá mení a dopĺňa aj zákon c. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky bola publikovaná novela Trestného zákona, ktorá o. i. mení a dopĺňa aj zákon c. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to s účinnosťou od 1.1.2016.

 
 CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
 
Najvýznamnejšie zmeny sa dotkli najmä definície financovania terorizmu, ktorá už nespočíva v poskytnutí alebo zhromažďovaní výlučne finančných prostriedkov, ale v zásade pôjde o akýkoľvek majetok, ktorý sa má použiť na zákonom predpokladaný účel. Novelou sa súčasne rozšíril okruh činností, ktoré sú považovane za financovanie terorizmu. Ide o poskytnutie alebo zhromažďovanie finančných prostriedkov alebo majetku s úmyslom alebo s vedomím ich použitia na:

  • (i) financovanie každodenných potrieb osoby, u ktorej je možné predpokladať, že má v úmysle spáchať alebo spáchala trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, a
  • (ii) spáchanie činov podľa medzinárodných zmlúv, ktoré boli ratifikované a vyhlásené

spôsobom ustanoveným zákonom a ktorými je Slovenska republika viazaná. 

Ohrozenie stability finančného trhu spočíva v zneužívaní finančného systému na smerovanie tokov peňazí pochádzajúcich z nezákonnej činnosti. Predmetnou novelou došlo teda k rozšíreniu  výpočtu obchodov, ktoré možno považovať za neobvyklú obchodnú operáciu. V zmysle novely je neobvyklou obchodnou operáciou najmä obchod:

  • (i) pri ktorom je  odôvodnený  predpoklad, že finančné prostriedky alebo majetok má byť použitý alebo bol použitý na financovanie terorizmu,
  • (ii) pri ktorom je odôvodnený predpoklad, že jeho konečným užívateľom výhod je osoba, ktorá zhromažďuje alebo poskytuje finančné prostriedky alebo majetok za účelom financovania terorizmu,
  • (iii) ktorý je realizovaný z krajiny alebo do krajiny, na území ktorej pôsobia teroristické organizácie, alebo ktorá poskytuje finančné prostriedky alebo inú podporu teroristickým organizáciám,
  • (iv) pri ktorom je odôvodnený predpoklad, že klientom alebo konečným užívateľom výhod je osoba, voči ktorej sú vykonávané medzinárodné sankcie alebo osoba, ktorá môže byť vo vzťahu k osobe, voči ktorej sú vykonávane medzinárodné sankcie.

Keďže pranie „špinavých peňazí“ a financovanie terorizmu sa často uskutočňuje v medzinárodnom kontexte, je mimoriadne dôležitá spolupráca so zahraničnými FIU. Na ich  podnet sa rovnako využíva inštitút zdržania neobvyklej obchodnej operácie.

Novela súčasne predlžuje dobu zadržania neobvyklej obchodnej operácie z doterajších 48 hodín na 120 hodín. Po tejto lehote povinná osoba môže zdržať neobvyklú obchodnú operáciu výlučne na základe oznámenia finančnej spravodajskej jednotky, že vec odovzdala orgánom činným v trestnom konaní, a to na ďalších 72 hodín (pôvodne 24 hodín). 

Tieto preventívne opatrenia predstavujú jeden zo spôsobov, ako zabrániť nakladaniu s peňažnými prostriedkami získanými z trestnej činnosti, ktoré môžu byť určené aj na teroristické účely.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je potrebná aktualizácia programov vlastnej činnosti, ktoré by mali byť spracované podľa predmetného zákona, pričom je dôležité upraviť najmä tie časti programu, ktoré súvisia s financovaním terorizmu.


Mgr. Jakub Kováčik

Mgr. Jakub Kováčik,
advokátsky koncipient


CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

Zochova 6-8
811 03 Bratislava

Tel.: +421 2 55 64 33 65
Fax: +421 2 55 64 33 61
e-mail: office@clscp.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk