21.1.2014
ID: 1361upozornenie pre užívateľov

Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní

Dňa 1. januára 2014 nadobudla účinnosť novela zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktorú poslanci opätovne schválili v pôvodnom znení po tom, ako im ju prezident s pripomienkami vrátil. Táto novela sa v prevažnej časti týka rozširovania kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na zamestnávateľov v príslušnom odvetví, a to bez ich súhlasu.

 
 Ružička Csekes s.r.o. in association with members of CMS
 
Rozširovanie záväznosti kolektívnej zmluvy sa nebude vzťahovať na:

  • zamestnávateľa, pre ktorého je záväzná iná kolektívna zmluva vyššieho stupňa,
  • zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 20 zamestnancov,
  • zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 10% osôb so zdravotným postihnutím,
  • zamestnávateľa, ktorý je v úpadku, v likvidácii, u ktorého bol zavedený ozdravný režim alebo nútená správa, alebo ktorého postihla mimoriadna udalosť,
  • zamestnávateľa, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť menej ako 24 mesiacov ku dňu účinnosti rozšírenia záväznosti.  

O rozšírení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na ostatných zamestnávateľov z daného odvetvia alebo časti odvetvia rozhoduje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR („ministerstvo“) na spoločný písomný návrh zmluvných strán kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa alebo na písomný návrh jednej z nich.

Na prerokovanie návrhu na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa zriadi ministerstvo poradnú komisiu na tripartitnom princípe, členmi ktorej budú zástupcovia ministerstva, zástupcovia reprezentatívnych združení zamestnávateľov a reprezentatívnych združení odborových zväzov, zástupca Ministerstva hospodárstva SR a zástupca Štatistického úradu SR. Komisia sa bude zaoberať aj pripomienkami zamestnávateľov k návrhu na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorí ich budú môcť písomne oznámiť ministerstvu do 30 dní odo dňa zverejnenia návrhu na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v Obchodnom vestníku. Stanovisko komisie má pre ministerstvo odporúčací charakter.

Ministerstvo bude záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa rozširovať všeobecne záväzným právnym predpisom.

Opoziční poslanci považujú predmetnú novelu v rozsahu úpravy rozširovania záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa za protiústavnú, pričom skupina poslancov za SDKÚ-DS, KDH a Most-Híd už podala návrh na Ústavný súd SR na začatie konania o súlade právnych predpisov. Poslanci Ústavnému súdu SR zároveň prostredníctvom svojho podania navrhli aj pozastavenie účinnosti relevantných ustanovení zákona o kolektívnom vyjednávaní prijatých novelou, a to až do vydania rozhodnutia v tejto veci.


Martina Novysedláková
Junior Associate


Ružička Csekes s.r.o. in association with members of CMS

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava 1


Tel.: +421 2 32 33 34 44
Fax:  +421 2 32 33 34 43
e-mail: office-ba@rc-cms.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk