25.6.2014
ID: 2142upozornenie pre užívateľov

Novela zákona o ochrane hospodárskej súťaže

Po mesiacoch prípravy a konzultácií parlament 14. mája 2014 schválil dlho očakávajú novelu zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže. Novela, ktorá vyšla v zbierke zákonov 7. júna 2014 pod číslom 151/2014 Z. z., reaguje najmä na podnety z aplikačnej praxe. Prináša viacero zmien, prevažne procesného charakteru, niektoré v prospech podnikateľov.

 
 Čechová & Partners
 
Viaceré práve inštitúty, doteraz upravené iba nezáväznými usmerneniami, dostávajú záväzné spracovanie v zákone či vykonávacích vyhláškach. Novela sa však nevyhla ani kontroverznému bodu – zavádza sa možnosť poskytnutia finančnej odmeny jednotlivcovi, ktorý predloží dôkazy o kartelovej dohode. Zmeny nadobudnú účinnosť 1. júla 2014.

Dohody obmedzujúce súťaž a zneužitie dominantného postavenia

V oblasti dohôd obmedzujúcich súťaž novela prevažne systematizuje a precizuje ustanovenia zákona. Nanovo sa upravuje pravidlo „de minimis“, t.j. prípady, na ktoré sa nevzťahuje zákaz dohôd obmedzujúcich súťaž (ako aj zosúladených postupov medzi podnikateľmi a rozhodnutí združení podnikateľov), pretože ich účinok na hospodársku súťaž je zanedbateľný. Výnimka sa podľa nového ustanovenia zákona bude vzťahovať na podnikateľov, ktorých trhové podiely neprekračujú prahové hodnoty, ktoré ustanovuje vyhláškou č. 169/2014 Z. z. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky.

Podľa znenia vyhlášky má ísť o (a) celkový trhový podiel nepresahujúci 10 % v prípade horizontálnych dohôd a v prípade, ak nie je možné určiť horizontálny alebo vertikálny charakter dohody, (b) trhový podiel každej zo strán nepresahujúci 15 % v prípade vertikálnych dohôd, (c) celkový trhový podiel nepresahujúci 5 % v prípade horizontálnych dohôd alebo prípade, ak nie je možné určiť horizontálny alebo vertikálny charakter dohody, ak je súťaž na relevantnom trhu obmedzená kumulatívnym účinkom dohôd, ktoré obsahujú obdobný druh obmedzení súťaže a ktoré vedú k obdobným účinkom, a tieto paralelné dohody sa vzťahujú na viac ako 30 % relevantného trhu, (d) trhový podiel každej zo strán nepresahujúci 5 % v prípade vertikálnych dohôd, ak je súťaž na relevantnom trhu obmedzená kumulatívnym účinkom dohôd, ktoré obsahujú obdobný druh obmedzení súťaže a ktoré vedú k obdobným účinkom, a tieto paralelné dohody sa vzťahujú na viac ako 30 % relevantného trhu, (e) celkový trhový podiel podnikateľov združených v združení, o ktorého rozhodnutie ide, nepresahujúci 10 %. Výnimka sa však nevzťahuje na dohody, ktorých cieľom (nie iba účinkom) je obmedzenie súťaže.

Z úpravy zneužitia dominantného postavenia sa vypúšťajú osobitné ustanovenia o unikátnom zariadení a odmietnutí prístupu k nemu (doktrína unikátneho zariadenia – essential facility). Toto zneužitie bude ďalej postihované na základe generálnej klauzuly zákazu zneužitia dominantného postavenia, pričom bude možné flexibilnejšie reagovať na vývoj aplikačnej praxe na európskej úrovni.

Alternatívne riešenie prípadov porušení súťažného práva – viac istoty a transparentnosti

Inštitút urovnania (settlement) budú namiesto doterajšieho nezáväzného usmernenia riešiť osobitné ustanovenia zákona, ako aj nová vyhláška úradu č. 171/2014 Z. z. V prípadoch, v ktorých zistené skutočnosti dostatočne odôvodňujú záver, že došlo k porušeniu zákona, okrem procesných porušení, môže úrad z vlastného podnetu alebo z podnetu účastníka konania uskutočniť rokovania o urovnaní. Pokiaľ podnikateľ prizná svoju účasť na porušení a prevezme zaň zodpovednosť, rokovaním o urovnaní bude môcť dosiahnuť zníženie pokuty až o 30 % v prípadoch horizontálnych dohôd obmedzujúcich súťaž a zneužití dominantného postavenia, a až o 50 % v prípadoch ostatných porušení (vrátane vertikálnych dohôd či neoznámenia alebo predčasného implementovania koncentrácie). Na použitie inštitútu urovnania však nie je právny nárok – závisí výlučne od posúdenia úradu.

Podrobnejšie sa upravuje aj už existujúci, ale zriedkavejšie používaný inštitút záväzkov (commitments), ktorý bude dostupný pre prípady dohôd obmedzujúcich súťaž, zneužití dominantného postavenia, ale aj iných foriem nedovoleného obmedzovania súťaže. Pokiaľ to úrad uzná za vhodné a dostatočné, namiesto uloženia pokuty môže podnikateľom uložiť záväzky smerujúce k odstráneniu obmedzenia hospodárskej súťaže v dôsledku porušenia zákona.

Atraktívnejší program zhovievavosti

Novela zavádza viacero zmien v programe zhovievavosti (leniency), v ktorom môže účastník kartelovej dohody dosiahnuť v prípade aktívneho predloženia dôkazov úradu neuloženie alebo zníženie pokuty až o 50 %.

V reakcii na snahy na európskej úrovni zvýšiť efektivitu súkromnoprávneho presadzovania súťažného práva novela zavádza pravidlo, podľa ktorého úspešný žiadateľ o neuloženie pokuty (t.j. o úplnú imunitu) v rámci programu zhovievavosti získa zároveň imunitu pred súkromnoprávnymi nárokmi vymáhanými zo strany prípadných poškodených subjektov. Spolu s už existujúcou imunitou v oblasti trestného práva tak podnikateľ môže získať komplexnú ochranu pred administratívnymi, trestnými aj súkromnoprávnymi dôsledkami porušenia súťažného práva, pokiaľ ako prvý z vlastnej iniciatívy predloží úradu rozhodujúci dôkaz o kartelovej dohode.

Zákon bude priamo počítať s možnosťou žiadateľa o neuloženie alebo zníženie pokuty podať žiadosť o rezerváciu poradia (marker) s možnosťou predloženia samotných dôkazov až neskôr.

Novela upravuje podmienky spôsobilosti podnikateľa na získanie úplnej alebo čiastočnej imunity v rámci leniency programu. Úplná imunita od uloženia pokút bude na rozdiel od doterajšej právnej úpravy dostupná aj podnikateľovi, ktorý bol iniciátorom uzatvorenia dohody obmedzujúcej súťaž (nie však podnikateľovi, ktorý donútil iného k účasti na takejto dohode). Zníženie pokuty až o 50 % (čiastočná imunita) bude dostupné ako iniciátorovi uzatvorenia protisúťažnej dohody, tak podnikateľovi, ktorý prinútil iného k účasti na nej. Naopak, novou podmienkou, ktorú bude musieť splniť uchádzač o nezloženie aj zníženie pokuty, bude zákaz oboznámiť iného podnikateľa s podaním žiadosti a s jej obsahom.

So súhlasom úradu bude žiadateľ o neuloženie alebo zníženie pokuty môcť aj po podaní žiadosti pokračovať v porušovaní zákona, ak je to nevyhnutné na zachovanie efektivity inšpekcií, ktoré úrad na základe informácií získaných zo žiadosti vykoná.

Podrobnosti o programe zhovievavosti upravuje namiesto doterajšieho nezáväzného usmernenia úradu záväzná vyhláška č. 172/2014 Z. z.

Kontrola koncentrácií – viac proklientský prístup

V oblasti kontroly koncentrácií novela prináša na prvý pohľad menšie zmeny, ktoré však pôsobia výrazne v prospech podnikateľov.

O udelení alebo neudelení výnimky zo zákazu vykonávať práva a povinnosti z koncentrácie bude úrad rozhodovať v lehote 20 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

Nová vyhláška úradu č. 170/2014 Z. z. ustanovuje vzor dotazníka na oznámenie koncentrácie, ako aj vzor zjednodušeného dotazníka, ktorý bude spolu so zúženým rozsahom podkladov podávať oznamovateľ koncentrácie v prípade (a) nadobudnutia výlučnej kontroly nad podnikateľom, nad ktorým už podnikateľ vykonáva spoločnú kontrolu, (b) žiadneho horizontálneho ani vertikálneho prekrytia medzi aktivitami strán v Slovenskej republike, (c) ak spoločný trhový podiel strán na dotknutom relevantnom trhu je menej ako 15 % v prípade horizontálnych koncentrácií, alebo ak trhový podiel žiadnej zo strán alebo spoločný trhový podiel strán na dotknutom relevantnom trhu je menej ako 30 %.

Obratové kritériá na účely určenia povinnosti oznámiť koncentráciu sa už nebudú počítať na základe predchádzajúceho uzavretého účtovného obdobia, ale za predchádzajúce účtovné obdobie, aj keď nebolo uzavreté – vychádzať sa bude spravidla z účtovných závierok, ktoré sa týkajú najbližšieho účtovného roka k dátumu koncentrácie, ktoré sú overené audítorom, ak sa overenie vyžaduje.

Lehoty na vydanie rozhodnutia o koncentrácii začnú plynúť odo dňa podania oznámenia koncentrácie, aj keď oznámenie nebude úplné. V prípade podania neúplného oznámenia bude úrad musieť požiadať oznamovateľa o jeho doplnenie, pričom lehota na rozhodnutie nebude plynúť až do doplnenia požadovaných podkladov a informácií. Ak sa počas konania zistí, že oznámenie koncentrácie bolo neúplné, nebude možné spustiť od začiatku novú lehotu na vydanie rozhodnutia – takýto postup sa uplatní iba v prípade, ak oznámenie koncentrácie obsahovalo nepravdivé informácie.

Prísnejšia ochrana informácií

Novela zavádza nové pravidlá ohľadom ochrany a sprístupňovania informácií a zachovania tajomstva. Obsah žiadosti o neuloženie alebo zníženie pokuty v rámci programu zhovievavosti bude vylúčený z nazerania do spisu až do odoslania výzvy pred vydaním rozhodnutia.

Úrad umožní nazretie do informácií a podkladov označených podnikateľom, ktorý ich predložil, ako obchodné tajomstvo alebo dôverné informácie, len v prípadoch hodných osobitného zreteľa účastníkovi konania alebo len jeho zástupcovi, ak predstavujú dôkaz o porušení zákona a sú nevyhnutné na účely práva na obhajobu, a nedôverné verzie informácií a podkladov nie sú postačujúce. Na umožnenie nazretia do týchto informácií a podkladov sa bude vyžadovať písomný súhlas osoby, ktorá ich poskytla. Ak táto osoba súhlas neposkytne, úrad sprístupní tieto informácie k nazretiu výlučne len zástupcovi účastníka konania.

Transparentnejšie ustanovenia o inšpekciách

Podrobne sa upravujú práva a povinnosti podnikateľa pri neohlásených inšpekciách (dawn raids) vykonávaných úradom. V nadväznosti na nedostatky v praktickej aplikácii sa sprísňujú náležitosti poverenia na vykonanie inšpekcie. Práva inšpektorov úradu, ako aj nim zodpovedajúce povinnosti podnikateľa, získavajú podrobnejšiu a jednoznačnejšiu úpravu. Zákon tiež zavádza osobitné pokuty vo výške do 5 %, resp. 1 % z obratu za porušenie jednotlivých povinností pri inšpekcii podnikateľom, a vo výške do 80 000 eur, resp. do 25 000 eur pri porušení týchto povinností jednotlivcom;

Odmena za predloženie dôkazov

Novela zavádza do slovenského súťažného práva netypický inštitút finančnej odmeny jednotlivcovi – fyzickej osobe za predloženie dôkazov o dohode obmedzujúcej súťaž. Podobný inštitút je v Európe raritou a existuje iba v niekoľkých štátoch, napr. vo Veľkej Británii a Maďarsku, s jeho aplikáciou však rozsiahle skúsenosti nie sú.

Oznamovateľ, ktorý nie je podnikateľom, ani zamestnancom podnikateľa, ktorý je žiadateľom o neuloženie alebo zníženie pokuty v programe zhovievavosti, a ako prvý predloží úradu informácie o horizontálnej dohode obmedzujúcej súťaž, bude mať, ak o to požiada, nárok na odmenu vo výške 1 % zo súčtu pokút uložených všetkým účastníkom protisúťažnej dohody, najviac však vo výške 100 000 eur. Rozhodnutie o uložení pokuty musí byť právoplatné a vykonateľné (prípadne aj potvrdené správnym súdom) a pokuty zaplatené. V prípade nezaplatenia pokuty podnikateľom patrí oznamovateľovi 50 % odmeny, ktorá by mu inak patrila, najviac však 10 000 eur.

Nový inštitút vzbudzuje zmiešané reakcie, keďže nevylučuje uloženie odmeny napr. osobe, ktorá sa osobne priamo zúčastňovala na dohadovaní a aplikácii kartelovej dohody. Úrad má na požiadanie oznamovateľa chrániť jeho identitu, je teda otázne, aká bude verejná kontrola poskytovania prostriedkov z verejného rozpočtu takémuto oznamovateľovi (pokuty uložené úradom sú príjmom štátneho rozpočtu). Potenciálne ďalekosiahle dôsledky môže mať nové ustanovenia zákona, podľa ktorého sa takéto predloženie dôkazov nepovažuje za porušenie povinnosti mlčanlivosti stanovenej zmluvou, alebo dokonca iným zákonom.

Okrem uvedených zmien novela prináša aj niekoľko zmien v organizácii úradu a zložení jeho druhostupňového orgánu – Rady Protimonopolného úradu SR, ako aj spresnenie právomocí úradu či niektorých procesných ustanovení. Na záver je možné konštatovať, že novela prináša pre podnikateľov prevažne priaznivé zmeny – atraktívnejší leniency program s možnosťou získať imunitu voči súkromnoprávnym nárokom, transparentnejšiu a záväznú úpravu inštitútov urovnania, záväzkov či leniency programu, priaznivejší režim kontroly koncentrácií a dôslednejšiu ochranu obchodného tajomstva a dôverných informácií. Odborná verejnosť bude so záujmom sledovať praktickú aplikáciu nových ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť 1. júla 2014.


Marek Holka

Marek Holka,
associate


Advokátska kancelária ČECHOVÁ & PARTNERS s.r.o.

Štúrova 4
811 02 Bratislava

Tel.: +421 2 544 144 41
Fax:  +421 2 544 345 98
e-mail: office@cechova.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk