31.3.2016
ID: 3261upozornenie pre užívateľov

Novela zákona o ochrane hospodárskej súťaže / Uloženie zákazu účasti vo verejných obstarávaniach a sankcie do 10 % z obratu za nedodržanie zákazu

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ZVO“) priniesol okrem novej právnej úpravy verejného obstarávania aj ďalšiu podstatnú novelu zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov („ZOHS“) rozširujúcu právomoci Protimonopolného úradu Slovenskej republiky („PMÚ“).

 
 Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o.
 
Novela ZOHS sa vzťahuje na jeden z antitrustových zákazov, a to na zákaz uzatvoriť dohodu obmedzujúcu hospodársku súťaž podľa § 4 ods. 4 písm. f) ZOHS. Protisúťažné konanie spočíva v koordinácii podnikateľov vo verejnom obstarávaní podľa ZVO, v obchodnej verejnej súťaži (§ 281 až 288 Obchodného zákonníka) alebo inej obdobnej súťaži, a to v súvislosti s verejným obstarávaním, obchodnou verejnou súťažou alebo inou obdobnou súťažou („kartelová dohoda vo forme bid rigging“).[1] Nepriamou novelou ZOHS účinnou od 18. 4. 2016 sa tak rozširujú právomoci PMÚ pri sankcionovaní kartelovej dohody vo forme bid rigging.

Podľa § 38h ods. 1 novely ZOHS podnikateľovi, ktorému bola uložená pokuta za uzatvorenie kartelovej dohody vo forme bid rigging uloží PMÚ zároveň zákaz účasti vo verejnom obstarávaní („zákaz účasti“) na dobu troch rokov (§ 38h ods. 1 novely ZOHS). Zákaz účasti sa tak nebude vzťahovať na toho podnikateľa, ktorému bola odpustená pokuta na základe Programu zhovievavosti (Leniency) podľa § 38d ods. 1 ZOHS. Zákaz účasti nebude uložený podnikateľovi ani v prípade, ak došlo k zníženiu sankcie na základe Leniency podľa § 38d ods. 2 ZOHS. Dané explicitne vyplýva z § 38h ods. 2 novely ZOHS. 

Novela ZOHS tak vo vzťahu k rozsahu zákazu účasti zodpovedá platnej právnej úprave zákona č. 25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní účinnom do 17. 4. 2016 („pôvodný ZVO“ , § 26 ods. 1 písm. g) v spojení s § 26 ods. 6 a 8 pôvodného ZVO).

Novinkou však je znížené uloženie zákazu účasti len na dobu jedného roka (§ 38h ods. 3 novely ZOHS) v prípade, ak podnikateľovi bola znížená pokuta zo strany PMÚ v procese Urovnania (postupom podľa § 38e ZOHS), v ktorom podnikateľ prizná svoju vinu výmenou za zníženie pokuty.[2]

Vo vzťahu k právnej úprave pôvodného ZVO, na základe ktorého sa dnes uplatňuje zákaz účasti vo verejnom obstarávaní sa diskutovalo, od akého momentu sa predmetný zákazu uplatňuje. Rozsiahle diskusie na túto tému boli zaznamenané v súvislosti s tzv. diaľničným kartelom,[3] pričom v tejto súvislosti bolo vydané Úradom pre verejné obstarávanie SR („ÚVO“) aj osobitné výkladové stanovisko.[4]

Tieto diskusie sú novelou ZOHS ukončené, keďže táto v ustanovení § 38h ods. 4 novely ZOHS presne stanovuje, od ktorého momentu začína plynúť doba trvania zákazu účasti. Táto začína plynúť právoplatnosťou konečného rozhodnutia PMÚ, za ktoré sa považuje (i) právoplatné rozhodnutie PMÚ alebo Rady PMÚ, ktorým bol uložený zákaz a proti ktorému nie je možné podať žalobu alebo proti ktorému nebola podaná žaloba alebo (ii) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola zamietnutá žaloba alebo zastavené konanie vo veci preskúmania rozhodnutia PMÚ alebo Rady PMÚ, ktorým bol uložený zákaz.

Novela ZOHS ukladá povinnosť PMÚ bezodkladne doručiť takéto rozhodnutie ÚVO. Na predmetné konečné rozhodnutie, ktorým sa ukladá zákaz účasti totiž nadväzujú ďalšie kroky, ktoré ÚVO vykoná, napríklad vo svojich registroch, ako je vyčiarknutie podnikateľa zo zoznamu hospodárskych subjektov, v ktorom sú vedené subjekty, ktoré preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia (§ 158 ods. 1 písm. d) ZVO).[5]

Samozrejme, dodržanie uloženého zákazu účasti bude PMÚ kontrolovať a za jeho porušenie uloží pokutu podľa § 38 ods. 1 písm. f) novely ZOHS, a to až do 10 % z obratu podnikateľa.

Novela ZOHS je účinná od 18. 4. 2016, pričom PMÚ uloží zákaz podľa § 38h novely ZOHS aj vtedy, ak bude ukladaná pokuta za kartelovú dohodu vo forme bid rigging, ku ktorej došlo pred účinnosťou novely ZOHS. K tomuto kroku pristúpi PMÚ v prípade, ak by na základe pôvodného ZVO podnikateľ v dôsledku takéhoto rozhodnutia PMÚ nespĺňal podmienku osobitného postavenia pre preukázané závažné porušenie odborných povinností vo forme účasti na kartelovej dohode. Z daného vyplýva, že i podnikateľom, ktorí sú v súčasnosti prešetrovaní zo strany PMÚ v rozbehnutých správnych konaniach hrozí, že už v prípadnom sankčnom rozhodnutí im bude uložený zákaz účasti vo verejných obstarávaniach podľa § 38h novely ZOHS.


Andrea Oršulová

JUDr. Andrea Oršulová, PhD.,
partner


Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o.

Mickiewiczova 9
811 07 Bratislava

Tel.: + 421 221 025 250
Fax:  + 421 221 025 251
e-mail: bratislava@nklegal.eu


--------------------------------------------------------------------------------
[1] K predmetnej skutkovej podstate dokumenty PMÚ – „Kartelové dohody vo verejnom obstarávaní“ a Indície protisúťažného správania podnikateľov v procese verejného obstarávania zverejnené na - dostupné na www, k dispozícii >>> tu
[2] K tomuto dokument „Záväzky - úprava postupu Protimonopolného úradu SR podľa §38f zákona“ -  dostupné na www, k dispozícii >>> tu.
[3] Rozhodnutie Rady PMÚ č. 2006/KH/R/2/116 zo dňa 16.10.2006.
[4] „Výkladové stanovisko č. 4/2014 – Účasť na kartelovej dohode ako dôvod vylúčenia z procesu verejného obstarávania“ - dostupné na www, k dispozícii >>> tu.
[5] Dané je len príkladom dopadov zákazu účasti uloženého v rozhodnutí PMÚ, ktoré sú uvedené v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk