9.8.2013
ID: 617upozornenie pre užívateľov

Novela zákona o službách zamestnanosti

Dňa 1. mája 2013 nadobudla účinnosť novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). Novela priniesla do vzťahov týkajúcich sa poskytovania služieb zamestnanosti veľké množstvo legislatívnych zmien.

 
 Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátska kancelária
 
Medzi subjekty najviac dotknuté zmenou legislatívy patria agentúry dočasného zamestnávania (ďalej len „ADZ“), ktorým sa na poslednú chvíľu zmenili podmienky výkonu činnosti. Oproti pôvodnej úprave sa za dočasné pridelenie zamestnanca (teda za predmet činnosti ADZ) považuje aj činnosť, ktorú vlastnými zamestnancami vykonáva ADZ pre svojho klienta – užívateľského zamestnávateľa (ďalej len „Klient“), mimo inštitútu dočasného pridelenia podľa Zákonníka práce (napríklad na základe zmluvy o poskytovaní služieb), ak sú splnené všetky nasledovné podmienky:

 • týmto zamestnancom ukladá pracovné úlohy, organizuje ich, riadi a kontroluje ich prácu a dáva im na tento účel pokyny priamo Klient,
 • takýto zamestnanci vykonávajú činnosť prevažne v priestoroch Klienta a jeho pracovnými prostriedkami, alebo na zariadeniach Klienta a
 • ide o činnosť, ktorú má Klient (a v praxi zvyčajne aj ADZ) ako predmet svojej činnosti zapísanú v príslušnom registri.

Zaujímavým spôsobom sa tiež upravil zákaz reťazenia pracovných pomerov na dobu určitú aj v prípade zamestnancov ADZ, kde bola snaha o jeho zavedenie už v poslednej novele Zákonníka práce. Síce nepriamo, ale celkom určite sa obmedzili možnosti ADZ zamestnávať zamestnancov na dobu určitú bez akýchkoľvek obmedzení, len v závislosti od potrieb klientov. Ak totiž ADZ dočasne opätovne pridelí zamestnanca rámci 24 mesiacov po sebe nasledujúcich viac ako päťkrát k rovnakému užívateľskému zamestnávateľovi (s výnimkou zákonných dôvodov), zaniká pracovný pomer medzi zamestnancom a ADZ a vzniká, zrejme s účinnosťou od momentu šiesteho pridelenia, pracovný pomer na neurčitý čas medzi zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom. O opätovné dočasné pridelenie sa jedná, ak je medzi jednotlivými prideleniami doba kratšia ako šesť mesiacov.

Medzi ďalšie významné zmeny patrí najmä:

1. úprava aktívnej politiky trhu práce, kde sa povinnosť poskytnúť príspevok po splnení zákonných podmienok nahradila možnosťou jeho poskytnutia tak, aby nedochádzalo k jeho zneužívaniu a tak aj k vysokej záťaži štátneho rozpočtu, a to u nasledujúcich príspevkov:

 • príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť,
 • príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie,
 • príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie,
 • príspevok na vykonávanie absolventskej praxe,
 • príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,
 • príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní,
 • príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti

2. zavedenie nového príspevku na podporu udržania pracovných miest;

3. zrušenie celkovo 12 aktívnych opatrení trhu práce pre nízky záujem, vysokú administratívnu náročnosť a nedostatok finančných prostriedkov, napríklad:

 • poskytovanie dávky počas vzdelávania a prípravy pre trh práce a počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím,
 • príspevok na zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie,
 • príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami, alebo
 • príspevok na obnovu alebo technické zhodnotenie hmotného majetku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska;

4. zavedenie opatrení na podporu zníženia administratívnej zaťaženosti úradov, napríklad:

 • zrušenie povinnosti úradu práce sledovať proces adaptácie zamestnanca prijatého do zamestnania z evidencie uchádzačov o zamestnanie, nakoľko ide o administratívne zložitý a náročne vykonateľný proces; ponechala sa len povinnosť úradu práce sledovať dĺžku zotrvania zamestnanca v zamestnaní, do ktorého bol prijatý prostredníctvom niektorého z aktívnych opatrení na trhu práce,
 • zrušenie mesačnej periodicity návštev na úrade práce za účelom zefektívnenia práce s uchádzačmi o zamestnanie,
 • oklieštenie príspevku na dochádzku za prácou (zúžený okruh poberateľov príspevku, skrátenie lehoty na požiadanie o príspevok a i.) z dôvodu eliminovania zneužívania príspevku a vysokej administratívnej náročnosti;

5. zavedenie výnimky z povinnosti zamestnávať povinný podiel občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov pre silové rezorty, napríklad rezort vnútra alebo obrany.


Matej Firický

Matej Firický,
vedúcí advokát

Marianna Čarská

Marianna Čarská,
advokátka


Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátska kancelária

APOLLO BUSINESS CENTER II, blok H
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava

Tel.: +421 232 113 900
Fax:  +421 232 113 901


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk