26.9.2023
ID: 5856upozornenie pre užívateľov

Nový insolvenčný register podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a prehľad najpodstatnejších zmien

Od 01. augusta 2023 vstúpila do platnosti novela č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorou sa okrem iného novelizuje aj zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej ako „ZoKR“).

Táto umožní na účely zjednotenia a elektronizácie konkurzného konania (vrátane malého konkurzu), reštrukturalizačného konania, konania o oddlžení, konania o verejnej preventívnej reštrukturalizácii a likvidácie a dodatočnej likvidácie (ďalej ako „Insolvenčné konania“) vytvoriť nový register predinsolvenčných, likvidačných a insolvenčných konaní (ďalej ako „Insolvenčný register“). Nový Insolvenčný register nahradí nielen doposiaľ platný register úpadcov a doručovanie písomností prostredníctvom Obchodného vestníka, ale má zabezpečiť aj čo najrozsiahlejšiu elektronizáciu dotknutých konaní. Na to ako bude nový insolvenčný register fungovať v praxi si ale budeme musieť počkať, keďže zákonodarca prostredníctvom ustanovenia § 206p ZoKR stanovil, že údaje a udalosti o Insolvenčných konania sa začnú evidovať a zverejňovať v Insolvenčnom registri až od 1. januára 2025.

Potreba prijatia nového Insolvenčného registra vyplynula zo záväzku Slovenskej republiky v rámci Komponentu 14 Plánu obnovy a odolnosti, prijať novú legislatívu pre zjednotenie a elektronizáciu procesov riešenia insolvenčných problémov, nakoľko aktuálne neexistuje právny rámec na zavedenie jednotného, plne digitalizovaného procesu riešenia insolvenčných problémov.

Aj napriek tomu, že v súčasnosti je v zmysle ustanovenia § 10a ZoKR zriadený register úpadcov, ktorý poskytuje kompletné informácie o konkurznom konaní, o reštrukturalizačnom konaní a o konaní o oddlžení, absentuje centralizovaný elektronický systém, ktorého zmyslom by bol jednotný manažment insolvenčných procesov všetkých Insolvenčných konaní. Register úpadcov obsahuje identifikačné údaje o samotnom konaní (súd, sudca, správca, navrhovateľ, dlžník, spisová značka konania, typ konania, dátum začatia konania, dátum skončenia konania, atď.), údaje o pohľadávkach (celková sumy pohľadávky, prihlásená a zistená suma pohľadávky, právny dôvod vzniku pohľadávky, atď.) a údaje, ktoré sa týkajú veriteľov (uplatnené pohľadávky, pohľadávky proti podstate, lehoty na vykonanie úkonov, atď.). Okrem toho je register úpadcov prepojený aj s Obchodným vestníkom, v ktorom sú zverejňované informácie týkajúce sa príslušného konania.

Cieľom nového Insolvenčného registra je teda zavedenie centralizovaného elektronického systému, ktorého zmyslom má byť jednotný manažment insolvenčných procesov všetkých Insolvenčných konaní. Insolvenčný register má teda zabezpečiť nielen zrýchlenie Insolvenčných konaní ale aj ich transparentnosť. Insolvenčný register bude slúžiť, nielen na doručovanie, ale aj na evidenciu a zverejňovanie všetkých potrebných údajov a udalostí, ktoré v procesoch Insolvenčných konaní chronologicky nastávajú, pričom je možné predpokladať, že jeho funkcionalita zabezpečí aj zverejňovanie niektorých nevyhnutných dokumentov, v dôsledku čoho sa nielen zníži administratívna záťaž správcov, súdu a ostatných zúčastnených subjektov v Insolvenčných konaniach, ale zjednodušenie a zrýchlenie insolvenčných procesov prispeje aj k zníženiu administratívnych bariér v podnikaní na Slovensku.

V súvislosti so zavedením nového Insolvenčného registra sa bude upravovať aj spôsob podania návrhu na vyhlásenie Insolvenčných konaní elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára tak, aby bola zabezpečená jeho jednoznačná evidencia a zverejnenie v Insolvenčnom registri. Ak nedôjde k samotnému začatiu Insolvenčných konaní (t. j. účinky samotného Insolvenčného konania nenastanú) návrh na vyhlásenie Insolvenčného konania sa v Insolvenčnom registri nezverejní. Návrh na vyhlásenie malého konkurzu, ako aj návrh na povolenie reštrukturalizácie sa zverejní až v prípade, ak dôjde k vyhláseniu malého konkurzu, resp. začatiu reštrukturalizačného konania. Návrh na vyhlásenie Insolvenčného konania bude možné podať len elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára cez špecializovaný webový portál (t. j. nie cez službu na slovensko.sk) a takýto návrh na vyhlásenie Insolvenčného konania bude musieť byť autorizovaný navrhovateľom. Aj napriek podaniu návrhu na vyhlásenie Insolvenčného konania prostredníctvom špecializovaného webového portálu bude tento samozrejme odoslaný do elektronickej schránky príslušného súdu.

Všeobecné pravidlo o doručovaní rozhodnutí a iných písomností súdu a správcu v Insolvenčných konaniach ich zverejnením zostane samozrejme v platnosti avšak zverejňovanie v Obchodnom vestníku bude nahradené zverejňovaním v Insolvenčnom registri. Na právnej úprave okamihu začatia Insolvenčných konaní sa teda nemení nič, okrem zmeny informačného systému, v ktorom sa príslušné rozhodnutie bude zverejňovať. Právna úprava zverejňovania insolvenčných rozhodnutí v Obchodnom vestníku sa teda stane nadbytočnou a preto bude príslušná právna úprava ku dňu účinnosti Insolvenčného registra (t. j. k 01. januáru 2025) vypustená zo ZoKR.

Zoznam pohľadávok bude naďalej vedený správcom avšak správca bude zoznam pohľadávok viesť v Insolvenčnom registri automatizovaným spôsobom, t. j. správca bude vzhľadom na elektronizáciu Insolvenčných konaní odbremenený od fyzickej evidencie prihláseným pohľadávok. Správca bude ale aj naďalej zodpovedať za aktuálnosť a správnosť údajov v zozname pohľadávok. Správca bude tiež môcť popierať pohľadávky iba elektronicky, tak aby popretie bolo zverejnené v Insolvenčnom registri.

Elektronizácia Insolvenčných konaní bude mať taktiež vplyv na zvolávanie schôdze veriteľov, ktoré sa budú zvolávať výlučne prostredníctvom Insolvenčného registra, čo má za cieľ zrýchliť a zabezpečiť lepšiu transparentnosť konania, ako aj komunikáciu veriteľov.

V prípade, ak sa zo schôdze veriteľov bude vyhotovovať audiovizuálny záznam, tento sa v Insolvenčnom registri zverejňovať nebude, avšak naďalej bude súčasťou správcovského spisu, pričom tento záznam je správca povinný sprístupniť každému veriteľovi prihlásenej pohľadávky na požiadanie a to za úhradu vecných nákladov potrebných pre vyhotovenie jeho kópie. V Insolvenčnom registri sa zápisnica zo schôdze veriteľov zverejňuje správcom ihneď ako mu je táto zápisnica predsedom schôdze veriteľov predložená, v reštrukturalizačnom konaní ju správca eviduje bezodkladne. Obdobne sa postupuje aj pri zverejňovaní zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru a schvaľovacej schôdze.

V Insolvenčnom registri budú taktiež zverejňované správy správcu o postupe speňažovania a plánovaných úkonoch. Uvedená právna úprava zabezpečí nielen transparentnosť procesu a získavania informácií, ale tiež odstráni nadmernú a nadbytočnú administratívnu záťaž správcu spojenú s doručovaním správ príslušným orgánom, ako aj so zabezpečovaním nahliadania do spisu, keďže informácie už budú zverejňované v Insolvenčnom registri.

Na záver je potrebné ešte uviesť, že údaje evidované a zverejnené v Insolvenčnom registri nebude potrebné pred orgánmi verejnej moci a taktiež ani v obchodnom styku preukazovať a Insolvenčný register bude slúži ako zdrojový register pre zber dát o dotknutých Insolvenčných konaniach.

Nový Insolvenčný register predstavuje ucelený elektronický systém, ktorý má prispieť k zlepšeniu transparentnosti a elektronizácií Insolvenčných konaní, čím sa zlepší aj prehľadnosť a dostupnosť údajov o jednotlivých Insolvenčných konaniach a ich účastníkoch. Keďže Insolvenčný register začne fungovať až od 01. januára 2025 na jeho skutočnú podobu a funkčnosť si budeme musieť ešte počkať.


Mgr. Barbara Bartovičová
,
advokátsky koncipient
 

 
 
Twin City Tower
Mlynskè nivy 10
821 09 Bratislava
 
Tel.:       +421 2 321 130 31
Fax:       +421 2 321 441 48


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk