2.3.2023
ID: 5677upozornenie pre užívateľov

Obchodovať s SHS obchodným partnerom je bezpečné

Schválený hospodársky subjekt (slovenská skratka SHS, anglická verzia AEO - Authorised Economic Operators) je prestížne označenie subjektu, ktoré preukazuje, že jeho držiteľ je v medzinárodnom obchode bezpečným článkom medzinárodného dodávateľského reťazca. K vydávaniu tohto osvedčenia sa pristúpilo na základe potreby zlepšenia bezpečnosti medzinárodného obchodu v súvislosti s bojom proti terorizmu a proti praniu špinavých peňazí. So statusom SHS sú spojené výhody, ktoré ich držiteľom poskytujú colné správy v Európskej únii.

Vydaniu osvedčenia SHS predchádza náročný proces preverovania splnenia kritérií z oblasti finančného zdravia, znalosti colných predpisov, zabezpečenia fyzickej bezpečnosti tovaru počas jeho výroby, skladovania či prepravy alebo vnútorných kontrolných mechanizmov. Proces vydania tohto osvedčenia nie je spoplatnený, nepodlieha správnym či iným poplatkom.  

Osvedčenie SHS vydané v ktoromkoľvek štáte Európskej únie je platné v celej Európskej únii. Okrem prestížneho postavenia sú držiteľovi osvedčenia SHS colnými orgánmi poskytované výhody pri colnom konaní, napríklad možnosť uplatňovať zjednodušené postupy pri colnom konaní, menší počet vykonávaných fyzických či dokladových kontrol, ak bol tovar vybraný na kontrolu jej prednostné vykonanie alebo vykonanie kontroly na vybranom mieste, napríklad priamo vo firme a nie v colnom priestore. Nemenej významnou výhodou pre subjekty SHS je  upustenie od zabezpečenia platby v prípadoch, keď zabezpečenie nie je v zmysle právnych predpisov povinné. Ďalšie nepriame výhody sú menší počet bezpečnostných incidentov, zníženie rizika porušenia colných predpisov, či známka kvality pre obchodných partnerov. 

Pozitívnym dôsledkom štatútu SHS je i zlepšená komunikácia subjektu s colnými orgánmi, na druhej strane porozumenie činnosti hospodárskeho subjektu zo strany colných orgánov, vysoká dôveryhodnosť hospodárskeho subjektu pri colnom konaní. 

Toto osvedčenie je recipročne uznávané i v iných krajinách, napr. USA, Japonsko, Nórsko, Švajčiarsko, Veľká Británia, Čína, Moldavsko, Andora.  

V trenčianskom regióne je v súčasnosti 17 subjektov s platným osvedčením SHS. V týchto dňoch je v schvaľovacom procese ďalší žiadateľ. V niektorých prípadoch ide o veľké výrobno-obchodné podniky so stovkami až tisíckami zamestnancov, no na druhej strane sú to poskytovatelia služieb v oblasti colnej deklarácie s počtom do 10 zamestnancov. Kritérium veľkosti podniku pre získanie SHS naozaj nie je rozhodujúce. Pre porovnanie pred 5 rokmi evidoval Colný úrad Trenčín vo svojom územnom obvode 10 subjektov SHS, pred 10 rokmi len 3 subjekty. 

Koncom uplynulého roka v rámci celej Slovenskej republiky bolo evidovaných 124 subjektov SHS, v rámci celej EÚ to bolo 18 197 subjektov SHS.  

V prípade záujmu viac informácií získate na t. č. 032/6501131, 6501133, Colný úrad Trenčín, Oddelenie colné alebo na infolinke 048/4317222, či na webovom sídle >>> tu.

Zdroj: Finančná správa Slovenská republika


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk