10.7.2014
ID: 2233upozornenie pre užívateľov

Ochrana spotrebiteľa bude v oblasti hypotekárnych úverov posilnená

Do 21.marca 2016 musí Slovenská republika prijať nové opatrenia v oblasti spotrebiteľských hypotekárnych zmlúv. Dôvodom je potrebná harmonizácia so smernicou Európskeho parlamentu a rady 2014 Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 („Smernica“).

 
 Asociácia bankových klientov
 
Cieľom tejto Smernice je zabezpečiť, aby sa na spotrebiteľov uzatvárajúcich zmluvy o úvere na nehnuteľnosti vzťahovala vysoká úroveň ochrany. Napriek tomu, že Smernica sa vzťahuje na zmluvy, ktoré sa výhradne alebo prevažne týkajú nehnuteľností určených na bývanie (t.j. zmluvy o úvere zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti určenej na bývanie a  zmluvy o úvere, ktorých účelom je nadobudnutie alebo zachovanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti), súčasne umožňuje členským štátom prijať opatrenia k tomu, aby rozšírili ochranu spotrebiteľov v zmysle Smernice aj na zmluvy o úvere týkajúce sa iných foriem nehnuteľností alebo iné typy úveru.

Smernica, až na niektoré výnimky, veriteľom výslovne zakazuje viazanie produktov a umožňuje iba možnosť vytvárania balíkov produktov.


Veriteľom a sprostredkovateľom úverov stanovuje Smernica pomerne rozsiahly súbor informačných povinností a to vrátane poskytovania predzmluvných informácií o ponúkanom úvere. Na základe takto získaných informácií bude mať spotrebiteľ k dispozícii určitý čas (najmenej 7 dní) k tomu, aby si porovnal iné ponúkané úvery na trhu, posúdenie ich dôsledkov a prijatie kvalifikovaného rozhodnutia. Počas celého trvania tejto „lehoty na premyslenie“ bude ponuka pre veriteľa záväzná, pričom spotrebiteľ bude mať právo kedykoľvek počas tejto lehoty právo ponuku prijať alebo odmietnuť.

Taktiež Smernica určuje presný vzorec na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov, ktorá taktiež musí byť oznámená spotrebiteľovi už v rámci poskytovania tzv. predzmluvných informácií.

V zmysle Smernice už nebudú môcť veritelia pýtať od spotrebiteľov neprimerane vysoké poplatky spojené  s predčasným splatením úveru. Veriteľ si môže uplatniť nárok na finančnú náhradu, avšak táto musí byť adekvátna jeho skutočným nákladom spojeným s predčasným splatením a v žiadnom prípade nesmie byť akousi pokutou pre spotrebiteľa za predčasné splatenie úveru.
Okrem uvedeného, Smernica obsahuje aj ďalšie minimálne štandardy či odporúčania pre členské štáty v oblasti ochrany spotrebiteľov pri poskytovaní úverov týkajúcich sa nehnuteľností slúžiacich na bývanie. Spotrebitelia sa v zmysle Smernice nemôžu vzdať práv, ktoré im táto Smernica priznáva. Členské štáty zároveň musia zabezpečiť aby ich opatrenia, ktoré prijmú pri preberaní Smernice, nemohli byť obchádzané.

Smernicu vnímame veľmi pozitívne, nakoľko podľa nášho názoru sa v rámci vnútroštátnej úpravy ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní tohto typu úverov akosi zaostáva voči oblasti tzv.  spotrebiteľských úverov (v zmysle zákona č. 129/2010 Z. z. ).  Keďže sme už v minulosti upozorňovali na viaceré problémy riešené touto Smernicou aj Slovenskú bankovú asociáciu (napr. neprimerane vysoké poplatky spojené s predčasným splatením úveru, či viazanie finančných produktov), Asociácia bankových klientov sa aktívne zapojí aj do procesu transpozície Smernice v Slovenskej republike.


Juraj Schmidt

Mgr. Juraj Schmidt,
podpredseda


Asociácia bankových klientov


Hutnícka 1
040 01 Košice

Tel.: +421 (0) 904 951 015
e-mail: info@asbk.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk