28.2.2019
ID: 4390upozornenie pre užívateľov

Od 1. januára 2019 povinnosť zamestnávateľa oznamovať voľné pracovné miesto

Novelou zákona o zamestnanosti (novela č. 376/2018 Z. z.) slovenský parlament schválil dňa 07.12.2018 ďalšie opatrenia, ktoré s účinnosťou od 1. januára 2019 majú zjednodušiť a urýchliť zamestnávanie zamestnancov – občanov tretích krajín (t. j. občanov mimo EÚ).

RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o

Medzi novoprijaté opatrenia patrí aj povinnosť zamestnávateľa oznamovať voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu práce, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza (za nedodržanie je stanovená pokuta až do výšky 300 EUR). Toto sa nevzťahuje na voľné pracovné miesto, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovaného na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu (pozn. táto výnimka sa však týka iba štátnych a verejných zamestnancov, nakoľko ide o informačný systém týkajúci sa štátnych zamestnancov alebo zamestnancov verejnej správy).

Povinnosť je zavedená pre zamestnávateľov v súvislosti s poslednou novelou zákona o zamestnanosti s účinnosťou od 1.1.2019. Podľa dôvodovej správy k tejto novele, je táto povinnosť pre všetkých zamestnávateľov (s vyššie uvedenou výnimkou) stanovená v súlade so stratégiou pracovnej mobility cudzincov na území SR s cieľom jednoduchšej identifikácie zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily.

Voľné pracovné miesto na účely sprostredkovania zamestnania je novovytvorené pracovné miesto alebo existujúce neobsadené pracovné miesto, na ktoré zamestnávateľ chce prijať zamestnanca. Evidencia voľných pracovných miest obsahuje údaje v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. B zákona o zamestnanosti:

 • názov zamestnania,
 • dátum možného nástupu na voľné pracovné miesto,
 • miesto výkonu práce,
 • forma pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,
 • zmennosť, úväzok,
 • pracovný čas,
 • sezónnosť,
 • predpokladané mzdové ohodnotenie,
 • forma mzdy,
 • kvalifikačné predpoklady (dosiahnutý stupeň vzdelania, absolvovaný študijný odbor alebo učebný odbor) a požadovaná prax,
 • požadované vedomosti a zručnosti.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo na svojej webovej stránke formulár na nahlasovanie a ďalšie praktické informácie ako je možné uvedenú povinnosť zamestnávateľa splniť:

Podľa uvedenej informácie úrad práce bude považovať zákonnú povinnosť nahlásiť voľné pracovné miesto za splnenú aj v prípadoch, keď zamestnávateľ voľné pracovné miesto nahlási a zverejní na internetovom portáli www.istp.sk (bezplatne), na www.profesia.sk a na www.kariera.sk (s príslušným poplatkom). Avšak toto neplatí pre účely zamestnávania cudzincov (štátnych príslušníkov tretích krajín mimo EÚ). To znamená, že v prípade, ak je pracovné miesto vhodné pre cudzinca, je zamestnávateľ  povinný nahlásiť ho na príslušnom úrade práce.

V prípade otázok alebo záujmu o ďalšie informácie, neváhajte kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.

Mgr. Martina Poliačiková

Mgr. Martina Poliačiková
,
advokát
e-mail: martina.poliacikova@r-c.sk


RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava

Tel.:    +421 2 3233 3444
Fax:    +421 2 3233 3443
e-mail:    office-ba@r-c.sk

PFR 2018 - d

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk