1.7.2015
ID: 2949upozornenie pre užívateľov

Oznamovanie protispoločenskej činnosti zamestnancom

Od 1. januára 2015 je účinný zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Zákon bol prijatý na podnet OECD a má posilniť ochranu oznamovateľov korupčného správania a protispoločenskej činnosti, ktorí majú informácie o takejto činnosti a chcú ich oznámiť príslušným orgánom so zámerom odhaliť jej páchateľov (whistleblowing). Ochrana sa vzťahuje na zamestnanca, ktorý v dobrej viere uviedol skutočnosti, ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo ktoré prispeli k objasneniu protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa a o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

 
 AK Kollar
 
Závažnou protispoločenskou činnosťou je v zmysle zákona protiprávne konanie, ktoré je:

1. niektorým z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až 263 Trestného zákona, trestným činom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona, niektorým z trestných činov verejných činiteľov podľa ôsmej hlavy druhého dielu osobitnej časti Trestného zákona alebo niektorým z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti Trestného zákona,
2. trestným činom, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky, alebo
3. správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 eur.

Podnetom v zmysle zákona je:

1. oznámenie vrátane anonymného oznámenia,
2. neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

Zamestnávatelia, ktorých zamestnanec sa stane chránenou osobou, budú potrebovať na vymedzené pracovnoprávne úkony voči nemu súhlas inšpektorátu práce.

V zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, je povinný určiť osobitnú organizačnú zložku alebo osobu (ďalej len „zodpovedná osoba“), ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa odsekov 4 až 7 a § 12 zákona.

Na základe zmluvy so zamestnávateľom môže byť zodpovednou osobou aj osoba, ktorá nie je zamestnancom zamestnávateľa.

Zodpovedná osoba musí byť v priamej podriadenosti štatutárneho orgánu zamestnávateľa, a ak nie je zamestnancom, je viazaná len pokynmi štatutárneho orgánu zamestnávateľa.

Zamestnávateľ podľa § 11 odseku 1 zákona je povinný prijať a preveriť každý podnet do 90 dní od jeho prijatia; túto lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že pri neanonymných podnetoch sa predĺženie oznámi osobe, ktorá podala podnet, s uvedením dôvodov predĺženia.

Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov musia byť zverejnené a pre všetkých zamestnancov prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom s tým, že aspoň jeden spôsob podávania podnetov musí byť prístupný 24 hodín denne.

Zamestnávateľ podľa § 11 odseku 1 zákona je povinný pri preverovaní neanonymných podnetov zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala podnet.

Zamestnávateľ podľa § 11 odseku 1 zákona je povinný oznámiť osobe, ktorá podala podnet, výsledok jeho preverenia do desiatich dní od preverenia podnetu.

Zamestnávateľ podľa § 11 odseku 1 zákona je povinný vydať vnútorný predpis, v ktorom určí podrobnosti o

a) podávaní podnetov,
b) preverovaní podnetov a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní podnetov,
c) zachovaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podala podnet,
d) evidovaní podnetov podľa § 12
e) oboznamovaní osoby, ktorá podala podnet, s výsledkom jeho preverenia,
f) spracúvaní osobných údajov uvedených v podnete.

Zamestnávateľ podľa § 11 odseku 1 zákona je povinný po dobu troch rokov odo dňa doručenia podnetu viesť evidenciu podnetov v rozsahu

a) dátum doručenia podnetu,
b) meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podala podnet; ak ide o anonymný podnet, uvedie sa iba poznámka, že ide o anonymný podnet,
c) predmet podnetu,
d) výsledok preverenia podnetu,
e) dátum skončenia preverenia podnetu.

Kontrolu dodržiavania zákona a sankcie bude zabezpečovať zo strany štátu inšpektorát práce, ktorý je oprávnený uložiť pokutu až do výšky 20.000,-EUR. Zo zákona vyplýva pre zamestnávateľov ďalšia administratívna ako aj personálna záťaž. Tiež je nutné pri tomto zákone brať ohľad na ustanovenia zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


JUDr. Pavol Kollár ml.

JUDr. Pavol Kollár ml.,
advokát


Advokátska kancelária/Law Firm JUDr. Pavol Kollár

Lehotského 4
811 06 Bratislava

Tel.: +421 2 207 27 776
Fax: +421 2 207 46 155
e-mail: kollar@judrkollar.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk